Nutrameg Latvia SIA

registarski broj 40203072376

registrovana kancelarija u ulici Lastadijas 6, LV-1050, Riga, Letonija

 

Opšti uslovi poslovanja

Uvod

Ovi Opšti uslovi i odredbe (“U&O”) regulišu cijeli odnos između vas, Klijenta i Kompanije.

Bilo koji prijevod sa engleske verzije dat je samo za vašu udobnost. U slučaju bilo kakve razlike u značenju ili tumačenju između verzije ovih Uslova na engleskom jeziku, verzija na engleskom jeziku će prevladati. Originalni tekst na engleskom je jedina pravno obavezujuća verzija.

1.2. Prije zaključivanja ugovora na daljinu, Klijentu će biti dostavljen tekst ovih Uvjeta i uvjeta elektronski ili u trajnom formatu. Ako to nije razumno moguće, Kompanija će naznačiti, prije zaključivanja ugovora na daljinu, na koji način su ovi Uvjeti i uvjeti dostupni na uvid Klijentu u prostorijama Kompanije i da će biti poslani besplatno Klijentu, u najkraćem mogućem roku, na zahtjev Klijenta.

1.3. KLIJENT JE DUŽAN DA PAŽLJIVO PROČITA OVE USLOVE I UREDBE PRIJE NJIH IH PRIHVATI I KORISTI USLUGE KOMPANIJE. KLIJENT SE SLAŽE DA NJEGOVO KORIŠTENJE USLUGA POTVRĐUJE DA JE KLIJENT PROČITAO OVAJ UGOVOR, RAZUMIO GA I PRISTAO DA SE OBAVEZUJE NJIME. AKO SE NE SLAŽETE SA BILO KOJIM DIJELOM OVIH USLOVA, ILI AKO NE ISPUNJAVATE ILI OVLAŠĆENI DA BUDETE OBAVEZANI OVIM USLOVIMA, ONDA NEMOJTE PREUZIMATI APLIKACIJU ILI NA DRUGIM PRISTUPATI NI KORISTITI USLUGU.

1.4. Klijentu se također savjetuje da pročita odgovore na “Često Postavljana Pitanja” koji su objavljeni na našoj web stranici Support Help Desk-a ili na mobilnoj aplikaciji.

Definicije

2.1. Osim ako ovi uslovi i odredbe ne predviđaju drugačije, gdje god da se koriste u ovim uslovima, uključujući uvodni dio, sljedeći izrazi kada su napisani velikim slovima imaće sljedeća značenja:

(a) Sporazum

Označava ove Uslove i odredbe za pružanje Usluga i/ili Roba koje su Kompanija i Klijent zaključili online.

(b) Klijent

Označava korisnika usluga Kompanije i/ili kupca Robe kako je objašnjeno u ovim Uslovima i odredbama.

(c) Kompanija

Znači da Nutrameg Latvia SIA, registarski broj 40203072376 sa sjedištem ulica Lastadijas 6, LV-1050, Riga, Letonija, koja je odgovorna za pružanje usluga pretplate i rukovanje upitima Klijenta, uključujući povrat novca i povrat sredstava za povezane Kompanije za Robu i Usluge. Povezana Kompanija je Nutrameg Latvia.

Nutrameg Latvia SIA, registarski broj 40203072376 sa sjedištem ulica Lastadijas 6, LV-1050, Riga, Letonija je odgovorna za Usluge koje se pružaju putem Web stranice i Mobilne aplikacije.

(d) Ponuda

Označava ponudu za sklapanje ovog Ugovora i ponudu relevantnih Usluga i/ili Roba koje Kompanija pruža Klijentu putem Web stranice ili Mobilne aplikacije.

(e) Politika privatnosti

Je politika privatnosti Kompanije objavljena na Web stranici ili na Mobilnoj aplikaciji.

(f) Usluge

Označavaju digitalni sadržaj koji Kompanija pruža Klijentu, kao i dostupnost Web stranici ili Mobilnoj aplikaciji, uključujući informacije, tekst, slike koje se tamo nude ili pružaju.

(g) Digitalni sadržaj

Označava individualne digitalne planove obroka i/ili drugi digitalni sadržaj koji Kompanija s vremena na vrijeme prodaje online, kao i dostupnost Digitalnom sadržaju, uključujući informacije, tekst, slike koje se tamo nude ili pružaju.

(h) Roba

Označava dodatke i/ili druge proizvode u fizičkom obliku koje Kompanija prodaje online.

(i) Ugovor na daljinu

Je ugovor zaključen između Kompanije i Klijenta u okviru sistema organizovanog za prodaju Digitalnog sadržaja i/ili Robe na daljinu.

(j) Web stranica

Označava web stranicu Kompanije koja je dostupna na www.certifiedketodiet.com.

(k) Mobilna aplikacija

Mobilnu aplikaciju CertifiedKetoDiet.com, koju Klijent može preuzeti sa App Store-a i/ili Google Play-a.

(l) Naknada za učešće

Označava naknadu za individualni digitalni plan obroka. Naknada za učešće zavisi od ponude koju odabere Klijent, koja može biti jednokratna ili na bazi pretplate.

(m) Period povlačenja

Znači da Klijent ima pravo da odustane od ugovora na daljinu osim ako nije dao saglasnost na početak izvršavanja ugovora na daljinu (počeo da koristi ili pristupa sadržaju) tokom perioda za povlačenje. Rok za povlačenje je 14 (četrnaest) dana za državljane Evropske unije i 5 (pet) dana za državljane zemalja koje nisu članice Evropske unije od dana zaključenja ugovora na daljinu ili isporuke relevantne Robe.

(n) Support Help Desk

Predstavlja online centar za podršku klijentima u kojem Klijent može dobiti odgovore na pitanja i podnijeti zahtjeve. Support Help Desk je dostupan na https://helpdesk.certifiedketodiet.com/ckd_bs_app.

Podnošenje ponude

3.1. Kompanija će Klijentu pružiti mogućnost primanja Ponude.

3.2. Od Klijenta se može tražiti da pruži određene informacije prije primanja Ponude odabirom ponuđenih opcija ili upisivanjem traženih detalja. Klijent je dužan da pruži aktuelne i sveobuhvatne informacije koje se traže.

3.3. Klijentu će biti pružena Ponuda (uključujući i dostavljanje informacija navedenih u tački 3.2. ovih Uslova) koja će uključivati ​​informacije o sljedećem:

3.3.1. Iznos plaćanja za relevantne Usluge i/ili Robu;

3.3.2. Opcije plaćanja: putem kreditne kartice ili drugog dozvoljenog oblika plaćanja;

3.3.3. Ostale informacije koje Kompanija smatra važnim da bi trebale biti uključene u Ponudu.

3.4. Prihvatanje ponude

3.4.1. Klijent prihvata Ponudu za sklapanje ovog Ugovora kada se složi sa Uslovima i Odredbama Kompanija.

3.4.2. Klijent prihvata Ponudu relevantnih usluga i/ili Robe koju Kompanija pruža Klijentu putem Web stranice ili Mobilne aplikacije klikom na dugme akcije prihvatanja ponude koje vodi do događaja kupovine. Dugme radnje za prihvatanje ponuda može biti označeno na više načina u zavisnosti od vrste ponude, uključujući, ali ne ograničavajući se na "SLAŽEM SE", "PRIHVATAM", "NADOGRADNJA" ili sličnu oznaku. Uslovi Ponude su obavezujući i Klijent je saglasan sa njima prihvatanjem Ponude.

3.4.3. Nakon prihvatanja Ponude, Klijent ovlašćuje Kompaniju da naplati Klijentu iznos uplate.

Ugovor na daljinu

4.1. Ugovor na daljinu će biti zaključen u trenutku kada Klijent prihvati Ponudu i kako je navedeno u stavu 3.4.1.

4.2. Kako će Klijent prihvatiti Ponudu elektronski, Kompanija će odmah pružiti odgovarajuću uslugu, Digitalni sadržaj ili Robu kako je navedeno u Ponudi.

4.3. U SLUČAJU DA SE UGOVOR IZMEĐU KOMPANIJE I KLIJENTA SASTOJI OD DIGITALNOG SADRŽAJA KLIJENT SE SLAŽE DA GUBI PRAVO NA POVLAČENJE UGOVORA.

4.4. Kompanija čini razumne napore da osigura da Usluge rade kako je predviđeno, međutim takve Usluge zavise od interneta i drugih usluga i provajdera koji su van kontrole Kompanije. Korištenjem Usluga Kompanije, Klijent potvrđuje da Kompanija ne može jamčiti da će Usluge biti neprekidne, bez grešaka ili da će informacije koje sadrže biti u potpunosti bez virusa, hakera, upada, neplaniranih zastoja ili drugih kvarova. Klijent izričito preuzima rizik korištenja ili preuzimanja takvih Usluga.

4.5. S vremena na vrijeme i bez prethodne najave Klijenta, Kompanija može promijeniti, proširiti i poboljšati Usluge. Također, u bilo kojem trenutku možemo prestati s radom dijela ili svih Usluga ili selektivno onemogućiti određene aspekte Usluga. Svaka modifikacija ili eliminacija Usluga biće izvršena prema našem isključivom i apsolutnom nahođenju i bez trajnih obaveza ili odgovornosti prema Klijentu, a korištenje Usluga od strane Klijenta ne daje pravo Klijentu na kontinuirano pružanje ili dostupnost Usluga.

4.6. Klijent je dalje saglasan da:

4.6.1. On/Ona neće pristupiti Uslugama (uključujući i kupovinu Robe) ako je mlađa od 18 godina;

4.6.2. Klijent će uskratiti pristup Uslugama djeci mlađoj od 18 godina. Klijent prihvata punu odgovornost za svako neovlašteno korištenje Usluga od strane maloljetnika.

Plaćanja

5.1.Tokom perioda važenja navedenog u Ponudi, kompanija zadržava pravo promjene cijene za Usluge i/ili Robu.

5.2. Klijent je saglasan da će:

5.2.1. Platiti sve dodatne troškove, naknade, naknade, primjenjive poreze i druge naknade koje može nastati od strane Klijenta;

5.2.2. Kupiti Usluge i/ili Robu koristeći važeću kreditnu karticu ili drugi dozvoljeni oblik plaćanja;

5.2.3. Pružiti Kompaniji trenutne i potpune informacije kako je detaljno navedeno u obrascu za narudžbenicu. Ako Kompanija otkrije ili vjeruje da je bilo koja informacija koju je dostavio Klijent netačna ili nepotpuna, Kompanija zadržava pravo da odbije potvrditi plaćanje Klijenta prema vlastitom nahođenju i Klijent gubi svako pravo na povraćaj plaćenog iznosa.

5.2.4. radi pogodnosti u budućem kupovini Usluga, Klijent ovlašćuje Kompaniju da naplati Klijentu, uz opciju autorizacije plaćanja bez ponovnog unosa podataka o kartici, iznos plaćanja koji Klijent prihvati kao što je navedeno u stavu 3.3. i 3.4.

5.3. Nakon što Klijent bude prebačen na usluge plaćanja treće strane, rizik od gubitka ili štete će preći na Klijenta i/ili uslugu treće strane. Klijentova online plaćanja kreditnom ili debitnom karticom Kompaniji će biti obrađena i obrađivana od strane pružaoca usluga plaćanja treće strane i nijedan od osjetljivih podataka u vezi sa vašim plaćanjem neće biti pohranjen ili korišten od strane kompanije. Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakva pitanja plaćanja ili druge sporove koji nastanu zbog platnih usluga treće strane. Kompanija može s vremena na vrijeme promijeniti pružaoca platnih usluga treće strane.

5.4. Sve cijene i troškovi su u valuti koja je navedena na određenoj web stranici.

5.5. Sva Roba ostaje vlasništvo Kompanije do pune isplate. Primjenjiva cijena je ona koja je određena na datum na koji ste naručili. Troškovi dostave i naknade za plaćanje se priznaju prije potvrde kupovine. Ako ste mlađi od 18 godina, morate imati dozvolu roditelja za kupovinu od Kompanije.

5.6. Svi transferi koji se obavljaju preko Kompanije obrađuju se i obavljaju putem namjenskih prolaza trećih strana kako bi se garantovala vaša zaštita. Informacije o kartici se ne pohranjuju i sve informacije o kartici se obrađuju putem SSL enkripcije. Molimo vas da pročitate odredbe i uslove za platni prolaz odabran za transakciju jer su oni odgovorni za izvršene transakcije.

5.7. Za povrat novca ili žalbu, molimo kontaktirajte našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku.

5.8. Kako bi se osiguralo da Klijent ne doživi prekid ili gubitak Usluga, Usluge se nude uz automatsko obnavljanje.

5.8.1. Osim iz razloga opisanih u nastavku u ovom odjeljku, AUTOMATSKO OBNAVLJANJE AUTOMATSKI OBNAVLJA VAŽEĆU USLUGU PO ISTEKU TRENUTNOG TRAJANJA ZA PERIOD OBNAVLJANJA KOJI JE VREMENSKI JEDAN NAJNOVIJEM PERIODU USLUGE. Na primjer, ako je posljednji period usluge Klijenta godinu dana, period obnove će obično trajati godinu dana.

5.8.2. Osim ako Klijent ne otkaže pretplatu, Kompanija će automatski obnoviti primjenjivu uslugu kada dođe do obnavljanja.

5.8.3. Kompanija može s vremena na vrijeme promijeniti planove pretplate i cijenu Usluga. Obnove se mogu naplaćivati prema tadašnjim tekućim cijenama Kompanije, za koje Klijent potvrđuje i slaže se da mogu biti veće (o čemu će Klijent biti prethodno obaviješten) ili niže od cijena za prvobitni period usluge. U slučaju neizmirenog plaćanja, Pružalac usluge ima pravo da naplati kaznu za kašnjenje u plaćanju u iznosu jedne mjesečne pretplate. Kompanija može naplatiti cijenu Usluge u više rata u slučaju neuspješnog punjenja.

5.8.4. UKOLIKO KLIJENT NE ŽELI DA SE USLUGA AUTOMATSKI OBNAVLJA, mora sam otkazati pretplatu najmanje 48 sati prije isteka tekućeg perioda, u kom slučaju će Usluge biti prekinute istekom tada važećeg roka, osim ako ručno ne obnovi Usluge prije tog datuma. Naknade za pretplatu se ne vraćaju.

5.8.5. Ako je Klijent kupio pretplatu na web stranici Kompanije, Klijent je neće moći kontrolirati putem Apple App Store ili Google Play. Umjesto toga, ako Klijent ne želi da se Usluga automatski obnovi, on/ona mora sam otkazati pretplatu tako što će se prijaviti na korisnički račun na web stranici kompanija ili mora kontaktirati našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku i slijedite upute u odjeljku "Upravljajte mojom pretplatom".

5.8.6. Ako je Klijent kupio pretplatu preko Apple App Store ili Google Play, klijent može otkazati pretplatu samo putem svog Apple ili Google računa. Klijent razumije da brisanje aplikacije ne otkazuje pretplate.

5.8.7. Ukupna cijena usluga/robe, uključujući PDV (ako je primjenljivo), i sve dodatne troškove transporta, dostave ili poštarine i, gdje je primjenljivo, ostale troškove vidljive su tokom procesa naručivanja na web stranici. Način na koji se cijena obračunava vidljiv je i tokom procesa naručivanja na web stranici.

5.8.8. U slučaju Pretplate, ukupna cijena uključuje ukupne troškove za odabranu frekvenciju obračunskog perioda.

Politika povrata novca

6.1. Prema važećim zakonskim aktima, Klijent ima pravo da se predomisli i vrati isporučenu (primjenu) robu u roku za odustajanje. Međutim, postoji i izuzetak utvrđen tim zakonskim aktima, prema kojem pravo na povrat robe ne važi za Ugovore o nabavci Digitalnog sadržaja u slučaju da je pružanje takvog Digitalnog sadržaja već započeto. Stoga, u slučaju da je Digitalni sadržaj već dostavljen Klijentu kao što je navedeno u Odjeljku 4.2. i 4.3., Klijent gubi pravo na raskid Ugovora.

6.1.1. Prema garanciji datoj na web stranici Kompanije, Kupac ima pravo na povraćaj naknade za učešće ako Kupac može dokazati neispravnost sa Digitalnim sadržajem i u roku od 24 sata nakon zaključenja Ugovora na daljinu podnio zahtjev za puni povrat našoj korisničkoj podršci. na CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

6.2. Povrat novca za Usluge. Sve cijene i naknade za digitalni sadržaj i usluge se ne vraćaju osim ako je drugačije izričito navedeno u ovom odjeljku ispod:

6.2.1. Nakon što je Digitalni sadržaj već dostavljen Klijentu kao što je navedeno u Odjeljku 4.2, Klijent ima pravo da dobije povraćaj novca za njega od Kompanije samo ako Klijent dokaže da Digitalni sadržaj nije opisan ili neispravan. U takvim slučajevima, Klijent mora kontaktirati našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK ZA PODRŠKU u okviru perioda za povlačenje i pružiti detaljne informacije koje dokazuju grešku proizvoda kompanije (sa priloženim vizuelnim dokazom). Kompanija zadržava pravo da naplati naknadu za pokrivanje troškova bilo koje administrativne ili druge usluge koje je Klijent možda koristio prije refundiranja/otkazivanja.

6.2.2. Kada se izvrši povraćaj novca, Klijent više nema pristup Uslugama Kompanije. Svi povrati se primjenjuju na originalni način plaćanja. Kupovinom Usluga, Klijent se slaže sa ovom politikom povrata novca i odriče se svih prava da ih podvrgne bilo kakvim pitanjima, presudi ili pravnim radnjama.

6.3. Ako je Klijent kupio Usluge ili Robu putem Apple App Store-a ili Google Play-a za bilo kakva pitanja i/ili zahtjeve u vezi s povratom novca i plaćanjem, Klijent treba kontaktirati korisničku podršku Apple App Store-a ili Google Play Store-a.

6.4. Povrat novca za isporučenu robu.

6.4.1. U slučaju da se Odjeljak 6.5 ne primjenjuje, Klijent ima pravo da dobije povraćaj sredstava za Robu od Kompanije samo ako Klijent dokaže da Roba nije opisana ili je neispravna. U takvim slučajevima, Klijent mora kontaktirati našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK ZA PODRŠKU tokom perioda za povlačenje i pružiti detaljne informacije koje dokazuju grešku Robe kompanije (sa priloženim vizuelnim dokazom).

6.4.2. Svi povrati se primjenjuju na originalni način plaćanja. Kupovinom Usluga, Klijent se slaže sa ovom politikom povrata novca i odriče se svih prava da ih podvrgne bilo kakvim pitanjima, presudi ili pravnim radnjama.

6.5. Povrat isporučene Robe. Iz razloga vezanih za zdravstvenu zaštitu i higijenu, Klijent ima pravo da se predomisli i vrati isporučenu (primjenu) Robu u roku za odustajanje samo ako se pridržava sljedeće procedure:

6.5.1. Klijent je podnio zahtjev Kompaniji o njegovoj/njenoj odluci da vrati Robu u roku za povlačenje na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku i pre vraćanja Robe.

6.5.2. Bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku za povlačenje vratila je Robu Kompaniji. Klijent snosi troškove povrata.

6.5.3. Roba je u originalnom pakovanju i neotvorena, u stanju pogodnom za preprodaju.

6.5.4. Nakon prijema i pregleda vraćene Robe, Kompanija će vratiti cijenu koju je Klijent platio za Robu (uključujući troškove dostave) najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana kada Društvo primi Robu nazad.

6.5.5. U svim slučajevima Kompanija ima pravo da obustavi povrat novca Klijentu dok Kompanija ne primi nazad i ne pregleda Robu.

Adresa za povrat fizičke robe:

Adresa Kompanije za vraćanje: Nutrameg Latvia SIA, registarski broj 40203072376 sa sjedištem ulica Lastadijas 6, LV-1050, Riga, Letonija.

Prava intelektualne svojine

7.1. Sva prava intelektualne svojine, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, prava na dizajn, prava na žigove, prava na patente i sva druga vlasnička prava na Usluge i sadržaje u vezi sa uslugama ili u vezi sa njima, vlasništvo su kompanije.

7.2. Klijentu je zabranjeno reproducirati, objavljivati ​​Usluge uključujući, ali ne ograničavajući se na digitalni sadržaj koji isporučuje i/ili obezbjeđuje Kompanija u cijelosti ili djelimično bez prethodne pismene saglasnosti Kompanije.

7.3. Klijent ovim Kompaniji daje trajnu, neopozivu, u cijelom svijetu, potpuno plaćenu i besplatnu, ne ekskluzivnu licencu, uključujući pravo pod licenciranja (kroz više nivoa) i ustupanje trećim stranama, za reprodukciju, distribuciju, izvođenje i prikazati (javno ili na drugi način), kreirati izvedena djela, prilagođavati, modificirati i na drugi način koristiti, analizirati i iskorištavati na bilo koji način koji je sada poznat ili u budućnosti otkriven, njegov/njen korisnički sadržaj (osim korisničkih žigova) kao i sve izmijenjene i izvedeni radovi od njih. U mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima, Klijent se ovim odriče svih moralnih prava koja može imati u bilo kom Korisničkom sadržaju. “Korisnički sadržaj” označava sve korisničke žigove, komunikacije, slike, spise, kreativne radove, zvukove i sav materijal, podatke i informacije koje Klijent postavlja, prenosi ili šalje putem Usluga, ili koje drugi korisnici učitavaju ili prenose. Otpremanjem, prenosom ili podnošenjem bilo kog korisničkog sadržaja, Klijent potvrđuje, izjavljuje i garantuje da je takav korisnički sadržaj i njegovo postavljanje, prenos ili podnošenje (a) tačni i da nisu poverljivi; (b) da ne krši bilo koje važeće zakone, ugovorna ograničenja ili druga prava trećih strana, i da Klijent ima dozvolu bilo koje treće strane čiji su lični podaci ili intelektualna svojina sadržani ili sadržani u Korisničkom sadržaju; i (c) bez virusa, adwarea, špijunskog softvera, crva ili drugog zlonamjernog koda.

7.4. Nijedan dio ovih Uvjeta i uvjeta ne može se tumačiti kao prijenos prava intelektualne svojine u vezi sa Uslugama ili sadržajem koji se odnosi na Usluge, osim kako je izričito navedeno u Odjeljku 8.1 u nastavku.

Upotreba digitalnog sadržaja

8.1. Sva prava intelektualne svojine navedena u članu 7.1 i koja se odnose na Digitalni sadržaj su u vlasništvu Kompanije. Digitalni sadržaj je licenciran u skladu sa ovim Odjeljkom 8 i ne prodaje se. Klijentu će biti dodijeljena samo ne ekskluzivna, neprenosiva i ne podlicencirana licenca, u skladu sa odredbama i uslovima ovog Ugovora, za korištenje (isključivo za klijentovu individualnu upotrebu) bilo kojeg digitalnog sadržaja koji Kompanija pruža Klijentu.

8.2. Ova licenca se dodjeljuje na period od 5 godina od datuma prijema digitalnog sadržaja, osim ako se ranije suspenduje ili ukine u skladu sa ovim Uslovima i odredbama.

8.3. Osim ako nije izričito drugačije navedeno, digitalni sadržaj mora biti namijenjen samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu.

8.4. Klijent nije ovlašten da uređuje, reprodukuje, prenosi ili pozajmljuje Digitalni sadržaj ili ga stavlja na raspolaganje trećim licima ili ga koristi za obavljanje bilo kojih drugih radnji koje prevazilaze opseg licence koju daje Kompanija.

8.5. Kompanija je ovlaštena u svrhu ostvarivanja prava intelektualne svojine, nametanja ograničenja obima licence ili broja uređaja ili vrsta uređaja na kojima se digitalni sadržaj može koristiti.

8.6. Ako Klijent postupi suprotno ovom članu, Kompanija će biti ovlaštena da suspenduje pristup relevantnom Digitalnom sadržaju, bez obzira na pravo Kompanije da od Klijenta nadoknadi gubitak koji je pretrpio kao rezultat ili u vezi sa kršenjem, uključujući sve troškove nastalo.

Prodaja digitalnog sadržaja

9.1. Klijentu je zabranjeno prodavati, nuditi na prodaju, dijeliti, iznajmljivati ​​ili posuđivati ​​Digitalni sadržaj ili kopije Digitalnog sadržaja.

Politika privatnosti

10.1. Obrada ličnih podataka Klijenta je regulisana Politikom privatnosti. Preporučuje se Klijentu da odštampa i zadrži kopiju Politike privatnosti zajedno sa ovim Uslovima i odredbama.

Odgovornost

11.1. Stranka će biti oslobođena odgovornosti za ne ispunjavanje uslova i odredbi ako dokaže da ovi uslovi nisu ispunjeni usljed više sile. Konkretno, Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke uzrokovane višom silom, neredima, ratom ili prirodnim događajima ili zbog drugih događaja za koje Kompanija nije odgovorna (npr. štrajk, blokada, obustave saobraćaja, administrativni akti domaćih ili stranih visokih autoriteta). Klijent je dužan da u roku od 30 kalendarskih dana od dana nastanka ovih okolnosti dostavi pismeno obavještenje o nastanku više sile, koja onemogućava ispunjenje ovih Uslova i uslova. Kompanija će obavijestiti Klijenta o nastanku više sile putem e-maila ili putem web stranice ili mobilne aplikacije ako je moguće.

11.2. Odgovornost Kompanije je ograničena na direktne gubitke, osim ako je drugačije propisano važećim zakonima.

11.3. Zbog prirode Usluga i/ili Robe koje Kompanija pruža i kako Kompanija ne može da kontroliše da li se Klijent pridržava datih uputstava za upotrebu, Kompanija ne daje nikakvu garanciju za bilo kakve rezultate ili ishode koji proizilaze iz korištenja Usluga i/ili Usluga.

11.4. Odgovorno društvo: 1) Nutrameg Latvia je samo administrator web stranice ili mobilne aplikacije i pružatelj usluga; 2) Nutrameg Latvia je kompanija odgovorna za upravljanje uslugama pretplate i plaćanja za usluge i robu, povraćaj i povraćaj sredstava za pridružene kompanije.

11.5. Prilikom korištenja Usluga Klijent može dobiti veze do drugih web stranica ili mobilnih aplikacija koje nisu u vlasništvu i/ili pod kontrolom Kompanije. Klijent potvrđuje i slaže se da Kompanija nije odgovorna za dostupnost takvih web stranica ili mobilnih aplikacija. Nadalje, Kompanija nije odgovorna niti odgovorna za bilo koji sadržaj, reklame, proizvode ili druge materijale kojima se može pristupiti putem takvih veza i stoga je Klijent saglasan da Kompanija neće biti odgovorna ili odgovorna, direktno ili indirektno za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno uzrokovano ili u vezi s korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu, usluge dostupne na ili putem bilo koje takve web stranice ili mobilne aplikacije

Medicinsko odricanje od odgovornosti

12.1. PRE nego što KOMPANIJE ISPROBA PLAN OBROKA I/ILI ROBU, ZDRAVLJE KLIJENTA TREBA DA PROCIJENI NJEGOVI PRUŽALAC ZDRAVSTVENIH USLUGA ILI SE TREBA KONSULTOVATI SA PRUŽALACIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA.

12.2. Usluga je učešće u programu koji uključuje informacije o zdravim stilovima života i ishrani. Informacije objavljene na web stranici su informativne prirode i ne mogu zamijeniti stručni medicinski savjet, dijagnozu ili liječenje. Ukoliko je Klijent zabrinut zbog informacija dobijenih putem Usluge ili ima pitanja o svom zdravlju, Klijent treba da se konsultuje sa ljekarom ili drugim pružaocem zdravstvenih usluga. Klijent koristi uslugu na sopstvenu odgovornost i rizik.

Podobnost

13.1. Usluge su dostupne samo pojedincima koji mogu sklopiti pravno obavezujuće ugovore po zakonu EU, stoga Klijent potvrđuje da ima najmanje 18 godina. Ako Klijent pristupa Uslugama u ime osobe koja nema 18 godina, Klijent potvrđuje da je on/ona zakonski staratelj te osobe i da je odgovoran za usklađenost te osobe sa ovim Uslovima i odredbama i da će obeštetiti Kompaniju za bilo kakve gubitke ili štete koje će Kompanija pretrpjeti kao posljedicu nepoštovanja ovih Uslova i Odredbi.

Valjanost i raskid

14.1. Ugovor stupa na snagu nakon što ga Klijent prihvati, i elektronskim putem izrazi svoju saglasnost da ga poštuje, i ostaje na snazi ​​neograničeno vrijeme do njegovog raskida.

14.2. Kompanija može raskinuti odnos sa Klijentom u bilo kom trenutku u sljedećim slučajevima: (i) Klijent se ne slaže sa Ugovorom; (2) Klijent počini bilo kakvo kršenje Ugovora; (3) Klijent ne daje informacije koje traži Kompanija i/ili daje netačne i/ili nepotpune informacije. Bez obzira na gore navedeno, zakonska prava na raskid neće biti pogođena.

Promjene U&O-a

15.1. Ovi Uvjeti i odredbe, Politika privatnosti i svi dodatni uslovi i odredbe koji se mogu primijeniti podložni su promjenama. Kompanija zadržava pravo da izmijeni i ažurira Uslove i odredbe s vremena na vrijeme i takve promjene stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja na web stranici ili mobilnoj aplikaciji Kompanije.

15.2. Kompanija može obavijestiti Klijenta o svim nadolazećim promjenama slanjem e-pošte na primarnu adresu e-pošte koju je naveo Klijent, ili obavještavanjem putem web stranice ili mobilne aplikacije.

15.3. Klijent razumije i slaže se da svako daljnje korištenje i pristup Uslugama nakon bilo kojeg objavljenog ažuriranja Uvjeta i uvjeta znači da Klijent dobrovoljno pristaje da bude obavezan ovim Uvjetima i odredbama. Ako Klijent ne pristaje da ga obvezuju ažurirani Uvjeti i odredbe, on/ona ne bi trebao koristiti (ili nastaviti koristiti) Usluge.

Komunikacija

16.1. Uopšteno govoreći, Kompanija preferira komunikaciju prihvatanjem zahtjeva za podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK ZA PODRŠKU i odgovoriće na zahtijeve putem e-pošte. Prihvatanjem ovih Uslova i uslova, Klijent prihvata komunikaciju podnošenjem zahtjeva za podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK ZA PODRŠKU i na zahtijeve će biti odgovoreno e-poštom. U tu svrhu, od Klijenta se traži da ima važeću e-mail adresu i da je navede prilikom popunjavanja potrebnih podataka kako je navedeno u tački 3.2. Kompanija takođe može objavljivati ​​informacije u vezi sa ovim Ugovorom ili Uslugama na web stranici ili u mobilnoj aplikaciji. Klijent treba redovno i često provjeravati svoje e-mail poruke, kao i informacije koje se nalaze na web stranici ili u mobilnoj aplikaciji. E-mailovi mogu sadržavati linkove do dodatnih informacija i dokumenata.

16.2. Kada primjenjivi zakoni zahtijevaju pružanje informacija na trajnom mediju, Kompanija će ili poslati Klijentu e-mail sa prilogom ili će poslati obavještenje koje se odnosi na Usluge s funkcijom preuzimanja kako bi trajno zadržalo takve informacije i dokumente za buduću upotrebu. Od Klijenta se traži da zadrži kopije svih komunikacija Kompanije.

16.3. Klijent može zatražiti kopiju ovih Uvjeta i uvjeta ili bilo kojeg drugog ugovornog dokumenta tako što će kontaktirati našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku.

16.4. Komunikacija sa Klijentom će se odvijati na engleskom osim ako se Kompanija i Klijent ne dogovore da će komunicirati na drugom jeziku.

16.5. Klijent može kontaktirati Kompaniju u bilo koje vrijeme tako što će kontaktirati našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku.

Pritužbe

17.1. Sve pritužbe u vezi sa Kompanijom i uslugama koje se pružaju Klijentu treba da se adresiraju tako što ćete kontaktirati našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku.

17.2. Sve pritužbe u vezi sa Robom koja se dostavlja Klijentu treba da se riješi tako što ćete kontaktirati našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku.

17.3. Sve pritužbe u vezi sa pretplatama, povratom novca i povratnim uplatama sredstava za Robu i Usluge treba da se riješi tako što ćete kontaktirati našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku.

17.4. Podnošenjem prigovora Klijent treba jasno naznačiti da je prigovor podnešen i navesti razloge i okolnosti u vezi sa prigovorom. Kompanija će poslati Klijentu potvrdu o prigovoru na e-mail adresu sa primljene reklamacije. Prigovor ćemo razmotriti i odgovoriti Klijentu u roku od 14 do 30 kalendarskih dana od dana prijema relevantne reklamacije.

17.5. Zahtjeve (pritužbe) klijenata Kompanija će besplatno analizirati.

17.6. Ukoliko odgovor Kompanije na pritužbu Klijenta ne zadovoljava Klijenta ili na njega nije dat odgovor, Klijent ima pravo da podnese tužbu regulatornim institucijama ili sudovima.

Razno

18.1. Nijedna osoba osim Klijenta neće imati nikakva prava prema ovim Uslovima i odredbama.

18.2. Klijent ne može ustupiti nikakva prava iz Ugovora trećoj strani bez prethodne saglasnosti Kompanije. Kompanija po sopstvenom nahođenju može ustupiti svoja prava i obaveze prema Ugovoru u cijelosti ili djelimično bilo kojoj trećoj strani.

18.3. Svaki spor u skladu sa ovim Uslovima i odredbama ili na neki drugi način u vezi sa Uslugama biće iznijeti pred sudove Letonije, osim kada je to zabranjeno važećim zakonima.

18.4. Ako nadležni sud utvrdi da je bilo koji dio ovih Uvjeta nevažećim, nezakonitim ili neprovedivim, tada će se taj dio odvojiti od ostatka Uvjeta i uvjeta, koji će i dalje biti važeći i provedivi u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Politika privatnosti

19.1. Ova Politika privatnosti objašnjava kako Nutrameg Latvia SIA, registarski broj 40203072376 sa sjedištem Lastadijas ulica 6, LV-1050, Riga, Letonija obrađuje lične podatke prilikom pružanja Usluga i vođenje web stranice.

19.2. Kontrolor ličnih podataka je Nutrameg Latvia SIA, registarski broj 40203072376 sa sjedištem Lastadijas ulica 6, LV-1050, Riga, Letonija.

19.3. Koje lične podatke obrađujemo?

19.3.1. Vaše lične podatke obrađujemo u više namjena, kada se registrujete za Usluge, obavljate aktivnosti na svom profilu ili posjetite našu web stranicu. U određenim slučajevima, obrada vaših podataka je neophodna za pružanje Usluga. Ali u drugim slučajevima, ako obrada nije striktno neophodna, to ćemo naznačiti, na primjer, tako što ćemo vam dati mogućnost izbora da li želite da nam pošaljete svoje podatke.

19.3.2. Podaci koje unesete kada radite informativni test mršavljenja na našoj web stranici se ne pohranjuju niti na drugi način evidentiraju u našim informacionim sistemima.

19.4. Za registraciju novih korisnika usluga, identifikaciju postojećih korisnika, odobravanje pristupa vašem postojećem korisničkom profilu i administraciju vašeg profila, obrađujemo vaše ime, prezime, email adresu, broj telefona, spol, godine, podatke o plaćanju kao i druge podatke, koje ste naveli tokom procesa registracije.

Kategorija ličnih podataka

Pravni osnov za obradu

Period zadržavanja

Adresa elektronske pošte, broj telefona, ime, prezime, godine, pol, vrsta, datum i iznos plaćanja za Usluge, vrsta traženih usluga.

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog s vama i pružanje usluga.

Podaci se čuvaju sve dok ste registrovani korisnik Usluga i platili usluge. Kada izbrišete svoj profil, možemo zadržati podatke koje smo dužni da čuvamo da bismo ispunili svoje zakonske obaveze (na primjer, u poreske svrhe).

19.5. Kako bismo vam pružili personalizirane usluge, pripremili plan ishrane i ishrane, kao i druge savjete i sugestije u vezi s korištenjem Usluga, obrađujemo podatke koje ste otkrili u vezi s vašim prehrambenim navikama, zdravstvenim stanjem, informacijama o trudnoći ili dojenju kao kao i druge zdravstvene podatke. Ove informacije su posebna kategorija ličnih podataka, stoga ih obrađujemo s dužnom pažnjom i na osnovu vašeg izričitog pristanka. Vaši zdravstveni podaci bit će obrađeni tek nakon što izvršite uplatu za Usluge. Zbog specifičnosti Usluga, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo Usluge, ukoliko niste dali izričitu saglasnost za obradu Vaših zdravstvenih podataka. Ako odlučite da ne pristanete, mi ćemo izvršiti povrat vaše uplate za Usluge.

Kategorija ličnih podataka

Pravni osnov za obradu

Period zadržavanja

Informacije o vašem zdravlju, navikama pušenja, trudnoći, dojenju, bolestima, lijekovima koje koristite, izboru prehrane, težini i visini.

Obrada se zasniva na vašem izričitom pristanku za primanje Usluga.

Podaci se čuvaju sve dok postoji važeći pristanak. Kada se saglasnost dobije, pružanje Usluga se zaustavlja. Ako izbrišete svoj profil, ovi podaci se brišu, ako njihovo zadržavanje nije potrebno prema važećim zakonima.

19.6. Da bismo bili u skladu sa važećim zakonima, na primjer, u vezi s obradom plaćanja i našim računovodstvenim obavezama, obrađujemo informacije koje se odnose na vaša plaćanja.

Kategorija ličnih podataka

Pravni osnov za obradu

Period zadržavanja

Informacije o vašim uplatama, vašem mjestu stanovanja.

Obrada neophodna za ispunjavanje zakonske obaveze

Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je propisano važećim zakonom

19.7. Kako bismo vas informirali o novostima i promocijama u vezi s Uslugama i poslali vam personalizirano oglašavanje ili drugu marketinšku komunikaciju, obrađujemo vaše ime, adresu e-pošte i/ili broj telefona. Takve informacije ćete dobiti samo ako ste na njih pristali prilikom registracije za Usluge. Imate pravo da povučete svoj pristanak za primanje takve komunikacije tako što ćete kontaktirati našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku. U slučaju da povučete svoju saglasnost tako što ćete kontaktirati našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku, ove informacije ćemo registrovati u vašem profilu u roku od 5 radnih dana.

Kategorija ličnih podataka

Pravni osnov za obradu

Period zadržavanja

Ime, prezime, email adresa i/ili broj telefona.

Ime, prezime, email adresa i/ili broj telefona.

Podaci se čuvaju sve dok postoji važeći pristanak. Kada se pristanak povuče, prestat ćemo s obradom vaših podataka u tu svrhu.

19.8. Za potrebe razvoja marketinške strategije, segmentacije klijenata i analize naših Usluga, možemo obraditi podatke koje ste naveli prilikom registracije za Usluge, na primjer, vaš spol, odabrane Usluge kao i određene informacije dobivene iz kolačića.

Kategorija ličnih podataka

Pravni osnov za obradu

Period zadržavanja

Spol, informacije iz kolačića, na primjer, IP adresa, uređaj koji se koristi, tip pretraživača, vrijeme i datum otvaranja, odjava i blokiranje naših e-poruka, klikovi, interakcija s web-stranicom.

Obrada neophodna u svrhe naših legitimnih interesa za poboljšanje i razvoj našeg poslovanja.

Molimo pogledajte našu politiku kolačića da biste vidjeli više informacija o našim kolačićima. Ako izbrišete svoj profil, neke informacije možemo zadržati u anonimiziranom i zbirnom obliku.

19.9. Kako bismo pružili korisničku podršku i riješili sve probleme koji mogu nastati u vezi s našim Uslugama, obrađujemo vaše ime, prezime, kontakt informacije, podatke vašeg profila i sve druge informacije koje možete pružiti tokom vaše komunikacije s našim konsultantima ili stručnjacima za korisničku podršku

Kategorija ličnih podataka

Pravni osnov za obradu

Period zadržavanja

Ime, prezime, e-mail adresa i/ili broj telefona, podaci o profilu, bilo koje druge informacije, koje nam mogu biti dostavljene tokom konsultacija ili u svrhe navedene u ovom dokumentu.

Obrada neophodna u svrhe naših legitimnih interesa kako bi se osigurao kvalitet naših Usluga, rješavanje svih problema u vezi s tim i zaštita naših pravnih interesa i prava u slučaju bilo kakvih sporova.

Podaci se čuvaju dok se ne postigne svrha njihove obrade ili izbriše kada izbrišete svoj profil, ako zadržavanje nije potrebno radi zaštite naših zakonskih prava.

19.10. Kako bismo osigurali zaštitu i sigurnost naše baze podataka, internih sistema, web stranice i druge infrastrukture i nadgledali korištenje naših usluga, možemo obrađivati ​​različite tehničke informacije koje prikupljamo iz kolačića, log datoteka i drugih sličnih tehnoloških rješenja.

Kategorija ličnih podataka

Pravni osnov za obradu

Period zadržavanja

Vaša IP adresa, informacije o vašem uređaju, tip i verzija pretraživača, vremenska zona, različiti metapodaci, informacije o pristupu web stranici i profilu, informacije o interakciji s web stranicom, unos i ispravka podataka i sve druge informacije za određene svrhe ovdje.

Obrada neophodna u svrhe naših legitimnih interesa kako bi se osigurala sigurnost našeg IT sistema i pouzdano, kontinuirano, sigurno poslovanje.

Podaci se čuvaju 12 mjeseci

19.11. Kako bismo procijenili, predvidjeli i ponudili vam najprikladniji, najefikasniji plan ishrane i ishrane, kao i da bismo vam pomogli da postignete cilj koji ste postavili, možemo prikupljati i analizirati (profilirati) određene vrste korisničkih informacija. Prilikom profiliranja koristimo samo tačne, minimalne podatke, kao što je korelacija promjene tjelesne težine korisnika zbog određenog plana ishrane. Takvo profilisanje vršimo na osnovu naših legitimnih interesa kako bismo korisniku pružili najprikladnije i najefikasnije Usluge. Ne donosimo automatske odluke zasnovane na profiliranju koje mogu imati pravne posljedice po vas ili negativno utjecati na vas kao nositelja podataka. To nam omogućava da našim korisnicima ponudimo plan ishrane i dijete koji je bio uspješan za druge korisnike sa sličnim parametrima.

19.12. Period čuvanja i brisanje podataka:

19.12.1. Vaše lične podatke ćemo obrađivati ​​sve dok je bilo koja od gore navedenih svrha obrade podataka ili zakonske osnove valjana. Razdoblje zadržavanja procjenjujemo uzimajući u obzir naše zakonske obaveze i periode zadržavanja koji su u njima određeni, kao i naše legitimne interese ili vaša uputstva, na primjer, u slučaju da povučete svoju saglasnost.

19.12.2. Kada bilo koja od gore navedenih svrha obrade podataka ili pravne osnove više ne postoji, podatke brišemo ili anonimiziramo.

19.13. Dijeljenje vaših ličnih podataka:

19.13.1. U određenim slučajevima sarađujemo sa različitim pružaocima usluga i obrađivačima podataka trećih lica, koji pružaju podršku za naše Usluge. Stoga se vaši lični podaci mogu dijeliti s takvim pružateljima usluga, koji pružaju usluge hostinga i kolokacije servera, usluge i alate isporuke e-pošte i sadržaja, usluge fakturiranja i obrade plaćanja, marketing, računovodstvo, pravne IT i druge usluge koje mi može razumno zahtijevati.

19.13.2. Takvi pružatelji usluga mogu primati samo osobne podatke potrebne za pružanje odgovarajuće usluge, na primjer, informacije o vašim uplatama će se dijeliti samo s pružateljima usluga obrade plaćanja i to samo u mjeri u kojoj je to potrebno za osiguranje vaše uplate, povrat novca ili pregled vaše žalbe.

19.13.3. Takvi pružatelji usluga treće strane mogu obraditi ove podatke samo u skladu s našim uputama i zabranjeno im je da ih koriste u druge svrhe. Takvi pružaoci usluga dužni su osigurati zaštitu ličnih podataka u skladu sa važećim pravnim normama i obavezujućim ugovorima zaključenim s nama. Ako se bilo koji od takvih pružatelja usluga nalazi izvan EU/EEA, osiguravamo da se prijenos ličnih podataka izvrši u skladu sa zakonskim zahtjevima i rješenjima predviđenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

19.13.4. Takve pružaoce usluga biramo i biramo s dužnom pažnjom i zahtijevamo od njih da osiguraju integritet i povjerljivost vaših ličnih podataka.

19.13.5. Vašim ličnim podacima mogu pristupiti samo ovlašteni zaposlenici Kompanije koji su prihvatili obaveze povjerljivosti i kojima su ti podaci potrebni za obavljanje svojih dužnosti.

19.13.6. U određenim situacijama od nas se može zakonski zahtijevati da vaše podatke podijelimo s tijelima za provođenje zakona i državnim tijelima. Također možemo podijeliti vaše podatke sa takvim vlastima kako bismo pokrenuli, izvršili ili odbranili vaše pravne zahtjeve

19.13.7. Kompanija kao kontrolor ličnih podataka odgovoran je za obradu vaših ličnih podataka.

19.14. Vaša prava:

19.14.1. Imate pravo zatražiti pristup vašim ličnim podacima i dobiti sve informacije koje obrađujemo o vama u roku od mjesec dana.

19.14.2. Ako želite da ispravite svoje podatke, to možete učiniti tako što ćete nas kontaktirati ili ih sami ispraviti tako što ćete se prijaviti na svoj profil.

19.14.3. Ako vaše lične podatke obrađujemo na osnovu naših legitimnih interesa, imate pravo prigovoriti takvoj obradi. Ako primimo takav prigovor, više nećemo obrađivati ​​vaše lične podatke, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne osnove za obradu koje imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama nositelja podataka ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva.

19.14.4. Imate pravo povući svoju saglasnost za obradu vaših podataka, koja se zasniva na pristanku. Opoziv pristanka neće uticati na zakonitost obrade na osnovu pristanka prije njegovog povlačenja.

19.14.5. Imate pravo da izbrišete svoje podatke tako što ćete se prijaviti na svoj profil ili nas kontaktirati. Napominjemo da nećemo moći izbrisati podatke koje smo dužni zadržati u skladu sa važećim zakonima. Ako zatražite brisanje svojih podataka ili se usprotivite obradi podataka potrebnih za pružanje naše Usluge, nećemo vam moći pružiti naše Usluge ili će to biti ometano.

19.14.6. Ukoliko želite da iskoristite bilo koje od gore navedenih prava, molimo Vas da nam pišete koristeći ovdje navedene kontakt informacije. Prije nego što vam pružimo bilo koju informaciju, možda ćemo morati provjeriti vaš identitet.

19.14.7. Ako smatrate da nismo ispunili svoje obaveze obrade ličnih podataka ili na drugi način prekršili vaša prava na zaštitu podataka, imate pravo da podnesete žalbu nadzornom tijelu – Državnom inspektoratu podataka (ulica Elijas 17, Riga, Latvia, LV-1050).

19.15. Kontakt informacije:

19.15.1. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili želite da iskoristite svoja prava na koje se podaci odnose, kontaktirajte našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku.

Nutrameg Latvia SIA, registarski broj 40203072376 sa sjedištem ulica Lastadijas 6, LV-1050, Riga, Letonija.

19.16. ostalo:

19.16.1. Zadržavamo pravo da s vremena na vrijeme promijenimo i dopunimo ovu Politiku privatnosti. Izmjene stupaju na snagu čim se učitaju na web stranicu. U slučaju materijalne promjene, obavijestit ćemo vas, na primjer, objavljivanjem obavještenja na vašem profilu, na web stranici ili slanjem e-pošte.

Politika kolačića

20.1. Web stranica i aplikacija CertifiedKetoDiet.com (u daljem tekstu - Web stranica) koristi kolačiće. Ako ste pristali, osim kolačića koji osiguravaju funkcioniranje web stranice, na vaš pretraživač ili uređaj s kojeg pristupate našoj web stranici mogu se postaviti i drugi kolačići, web svjetionici, pikseli ili slična tehnologija za pohranu podataka. Ova politika objašnjava koje kolačiće ova web stranica koristi i u koje svrhe.

20.2. Kontrolor ličnih podataka je Nutrameg Latvia SIA, registarski broj 40203072376 sa sjedištem Lastadijas ulica 6, LV-1050, Riga, Letonija.

20.3. Šta su kolačići i u koje svrhe ih koristimo:

20.3.1. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na vašem uređaju kada posjetite našu web stranicu. Preglednik koji koristite koristi kolačiće za prosljeđivanje informacija nazad na web stranicu prilikom svake sljedeće posjete, kako bi stranica prepoznala korisnika i zapamtila izbore korisnika (na primjer, izbor jezika, informacije za prijavu i druge postavke) . Ovo može učiniti vašu sljedeću posjetu lakšom, a web stranicu korisnijom za vas.

20.3.2. Koristimo različite vrste kolačića. Kada pristupite web stranici, mi ćemo postaviti strogo neophodne kolačiće na vaš pretraživač ili uređaj. Ostale vrste kolačića bit će pohranjene samo ako ste prihvatili korištenje takvih kolačića. Evo više detalja o kolačićima, koji mogu biti pohranjeni na vašem uređaju ili pretraživaču kada pristupite našoj web stranici.

20.3.2.1. Strogo potrebni kolačići - Strogo potrebni kolačići pomažu da se web stranica učini lakim za korištenje pružajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicama, odabir jezika, autorizacija i popunjavanje obrazaca. Web stranica možda neće funkcionirati bez ovih kolačića i oni se ne mogu onemogućiti. Ovi kolačići ne otkrivaju identitet korisnika niti prikupljaju korisničke podatke. Pohranjuju se na korisnikovom uređaju dok se pretraživač ne zatvori.

20.3.2.2. Analitički kolačići - Analitički kolačići nam omogućavaju da brojimo posjete web stranici i izvore prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati performanse naše web stranice. Oni nam pomažu da znamo koje su stranice najpopularnije, a koje najmanje popularne i da vidimo kako se posjetitelji kreću po web stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su u zbirnom obliku. Za analitičke i statističke svrhe, možemo koristiti treće strane, na primjer kolačiće Google Analytics, koji se mogu trajno pohraniti na uređaju ili pregledniku.

20.3.2.3. Marketinški kolačići - Ovi kolačići pružaju oglašavanje i marketinšku komunikaciju, koji su povezani s interesima korisnika web stranice. Mogu ih koristiti treće strane i pružatelji usluga za kreiranje profila interesa i prikazivanje relevantnih oglasa na drugim web stranicama. Ovi kolačići ne pohranjuju lične podatke, već su zasnovani na jedinstvenom identifikatoru pretraživača i uređaja. Ovi kolačići pamte informacije o vašoj posjeti web stranici i mogu se koristiti za prikazivanje personaliziranih oglasa na društvenim mrežama i drugim stranicama. Onemogućavanje ovih kolačića će vam dati manje personalizirano oglašavanje. U reklamne svrhe možemo koristiti kolačiće trećih strana, kao što su Facebook ili Google kolačići, koji se mogu trajno pohraniti na vašem uređaju ili pregledniku.

20.4. Kako kontrolirati kolačiće:

20.4.1. Prilikom posjete našoj web stranici prikazuje vam se informativna izjava da web stranica koristi kolačiće i zatražen je vaš pristanak za omogućavanje analitičkih i marketinških kolačića. Ako želite povući svoj pristanak ili promijeniti postavke kolačića, to možete učiniti klikom na dugme postavki kolačića iznad.

20.4.2. Možete povući svoju saglasnost za analitičke i/ili marketinške kolačiće, kao i izbrisati sve kolačiće pohranjene u vašem pretraživaču brisanjem historije kolačića vašeg pretraživača. Također možete podesiti svoj pretraživač da blokira spremanje kolačića. Klikom na dugme “pomoć” u vašem pretraživaču možete pronaći uputstva o tome kako da spriječite pretraživač da pohranjuje kolačiće, kao i koji su kolačići već pohranjeni i obrisati ih, ako to želite. Promjene postavki moraju se izvršiti za svaki pretraživač koji koristite.

20.4.3. Također možete zasebno isključiti dostupnost aktivnosti vaše web stranice Google Analyticsu tako što ćete instalirati dodatak pregledniku za isključivanje Google Analytics, koji sprječava dijeljenje informacija o posjeti vašoj web stranici s Google Analytics. Link do dodatka i za više informacija: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

20.5. Kontakt informacije:

20.5.1. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom kolačića ili želite da iskoristite svoja prava na koje se podaci odnose, kontaktirajte našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku.

20.5.2. Nutrameg Latvia SIA, registarski broj 40203072376 sa sjedištem ulica Lastadijas 6, LV-1050, Riga, Letonija.

20.6. Promjene politike kolačića:

20.6.1. Zadržavamo pravo da s vremena na vrijeme promijenimo i dopunimo ovu Politiku kolačića. Izmjene stupaju na snagu čim se učitaju na web stranicu. U slučaju spora oko uslova ove Politike o kolačićima na različitim jezicima, engleska verzija ima prednost.