Nutrameg Latvia SIA

registarski broj 40203072376

registrovana kancelarija u ulici Lastadijas 6, LV-1050, Riga, Letonija

 

Izvod iz "Opšti uslovi poslovanja"

da pogledate ceo dokument "Opšti uslovi poslovanja" idite na "Opšti uslovi poslovanja".

 

[..]

 

(d) Ponuda

Označava ponudu za sklapanje ovog Ugovora i ponudu relevantnih Usluga i/ili Roba koje Kompanija pruža Klijentu putem Web stranice ili Mobilne aplikacije.

[..]

 

(f) Usluge

Označavaju digitalni sadržaj koji Kompanija pruža Klijentu, kao i dostupnost Web stranici ili Mobilnoj aplikaciji, uključujući informacije, tekst, slike koje se tamo nude ili pružaju.

 

(g) Digitalni sadržaj

Označava individualne digitalne planove obroka i/ili drugi digitalni sadržaj koji Kompanija s vremena na vrijeme prodaje online, kao i dostupnost Digitalnom sadržaju, uključujući informacije, tekst, slike koje se tamo nude ili pružaju.

 

(h) Roba

Označava dodatke i/ili druge proizvode u fizičkom obliku koje Kompanija prodaje online.

[..]

 

(l) Naknada za učešće

Označava naknadu za individualni digitalni plan obroka. Naknada za učešće zavisi od ponude koju odabere Klijent, koja može biti jednokratna ili na bazi pretplate.

[..]

 

Podnošenje ponude

 

3.1. Kompanija će Klijentu pružiti mogućnost primanja Ponude.

 

3.2. Od Klijenta se može tražiti da pruži određene informacije prije primanja Ponude odabirom ponuđenih opcija ili upisivanjem traženih detalja. Klijent je dužan da pruži aktuelne i sveobuhvatne informacije koje se traže.

 

3.3. Klijentu će biti pružena Ponuda (uključujući i dostavljanje informacija navedenih u tački 3.2. ovih Uslova) koja će uključivati ​​informacije o sljedećem:

 

3.3.1. Iznos plaćanja za relevantne Usluge i/ili Robu;

3.3.2. Opcije plaćanja: putem kreditne kartice ili drugog dozvoljenog oblika plaćanja;

3.3.3. Ostale informacije koje Kompanija smatra važnim da bi trebale biti uključene u Ponudu.

[..]

 

Ugovor na daljinu

[..]

 

4.2. Kako će Klijent prihvatiti Ponudu elektronski, Kompanija će odmah pružiti odgovarajuću uslugu, Digitalni sadržaj ili Robu kako je navedeno u Ponudi.

 

4.3. U SLUČAJU DA SE UGOVOR IZMEĐU KOMPANIJE I KLIJENTA SASTOJI OD DIGITALNOG SADRŽAJA KLIJENT SE SLAŽE DA GUBI PRAVO NA POVLAČENJE UGOVORA.

[..]

 

Plaćanja

 

5.1.Tokom perioda važenja navedenog u Ponudi, kompanija zadržava pravo promjene cijene za Usluge i/ili Robu.

 

5.2. Klijent je saglasan da će:

 

5.2.1. Platiti sve dodatne troškove, naknade, naknade, primjenjive poreze i druge naknade koje može nastati od strane Klijenta;

5.2.2. Kupiti Usluge i/ili Robu koristeći važeću kreditnu karticu ili drugi dozvoljeni oblik plaćanja;

5.2.3. Pružiti Kompaniji trenutne i potpune informacije kako je detaljno navedeno u obrascu za narudžbenicu. Ako Kompanija otkrije ili vjeruje da je bilo koja informacija koju je dostavio Klijent netačna ili nepotpuna, Kompanija zadržava pravo da odbije potvrditi plaćanje Klijenta prema vlastitom nahođenju i Klijent gubi svako pravo na povraćaj plaćenog iznosa.

5.2.4. radi pogodnosti u budućem kupovini Usluga, Klijent ovlašćuje Kompaniju da naplati Klijentu, uz opciju autorizacije plaćanja bez ponovnog unosa podataka o kartici, iznos plaćanja koji Klijent prihvati kao što je navedeno u stavu 3.3. i 3.4.

 

5.3. Nakon što Klijent bude prebačen na usluge plaćanja treće strane, rizik od gubitka ili štete će preći na Klijenta i/ili uslugu treće strane. Klijentova online plaćanja kreditnom ili debitnom karticom Kompaniji će biti obrađena i obrađivana od strane pružaoca usluga plaćanja treće strane i nijedan od osjetljivih podataka u vezi sa vašim plaćanjem neće biti pohranjen ili korišten od strane kompanije. Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakva pitanja plaćanja ili druge sporove koji nastanu zbog platnih usluga treće strane. Kompanija može s vremena na vrijeme promijeniti pružaoca platnih usluga treće strane.

 

5.4. Sve cijene i troškovi su u valuti koja je navedena na određenoj web stranici.

 

5.5. Sva Roba ostaje vlasništvo Kompanije do pune isplate. Primjenjiva cijena je ona koja je određena na datum na koji ste naručili. Troškovi dostave i naknade za plaćanje se priznaju prije potvrde kupovine. Ako ste mlađi od 18 godina, morate imati dozvolu roditelja za kupovinu od Kompanije.

 

5.6. Svi transferi koji se obavljaju preko Kompanije obrađuju se i obavljaju putem namjenskih prolaza trećih strana kako bi se garantovala vaša zaštita. Informacije o kartici se ne pohranjuju i sve informacije o kartici se obrađuju putem SSL enkripcije. Molimo vas da pročitate odredbe i uslove za platni prolaz odabran za transakciju jer su oni odgovorni za izvršene transakcije.

 

5.7. Za povrat novca ili žalbu, molimo kontaktirajte našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku.

 

5.8. Kako bi se osiguralo da Klijent ne doživi prekid ili gubitak Usluga, Usluge se nude uz automatsko obnavljanje.

 

5.8.1. Osim iz razloga opisanih u nastavku u ovom odjeljku, AUTOMATSKO OBNAVLJANJE AUTOMATSKI OBNAVLJA VAŽEĆU USLUGU PO ISTEKU TRENUTNOG TRAJANJA ZA PERIOD OBNAVLJANJA KOJI JE VREMENSKI JEDAN NAJNOVIJEM PERIODU USLUGE. Na primjer, ako je posljednji period usluge Klijenta godinu dana, period obnove će obično trajati godinu dana.

5.8.2. Osim ako Klijent ne otkaže pretplatu, Kompanija će automatski obnoviti primjenjivu uslugu kada dođe do obnavljanja.

5.8.3. Kompanija može s vremena na vrijeme promijeniti planove pretplate i cijenu Usluga. Obnove se mogu naplaćivati prema tadašnjim tekućim cijenama Kompanije, za koje Klijent potvrđuje i slaže se da mogu biti veće (o čemu će Klijent biti prethodno obaviješten) ili niže od cijena za prvobitni period usluge. U slučaju neizmirenog plaćanja, Pružalac usluge ima pravo da naplati kaznu za kašnjenje u plaćanju u iznosu jedne mjesečne pretplate. Kompanija može naplatiti cijenu Usluge u više rata u slučaju neuspješnog punjenja.

5.8.4. UKOLIKO KLIJENT NE ŽELI DA SE USLUGA AUTOMATSKI OBNAVLJA, mora sam otkazati pretplatu najmanje 48 sati prije isteka tekućeg perioda, u kom slučaju će Usluge biti prekinute istekom tada važećeg roka, osim ako ručno ne obnovi Usluge prije tog datuma. Naknade za pretplatu se ne vraćaju.

5.8.5. Ako je Klijent kupio pretplatu na web stranici Kompanije, Klijent je neće moći kontrolirati putem Apple App Store ili Google Play. Umjesto toga, ako Klijent ne želi da se Usluga automatski obnovi, on/ona mora sam otkazati pretplatu tako što će se prijaviti na korisnički račun na web stranici kompanija ili mora kontaktirati našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku i slijedite upute u odjeljku "Upravljajte mojom pretplatom".

5.8.6. Ako je Klijent kupio pretplatu preko Apple App Store ili Google Play, klijent može otkazati pretplatu samo putem svog Apple ili Google računa. Klijent razumije da brisanje aplikacije ne otkazuje pretplate.

5.8.7. Ukupna cijena usluga/robe, uključujući PDV (ako je primjenljivo), i sve dodatne troškove transporta, dostave ili poštarine i, gdje je primjenljivo, ostale troškove vidljive su tokom procesa naručivanja na web stranici. Način na koji se cijena obračunava vidljiv je i tokom procesa naručivanja na web stranici.

5.8.8. U slučaju Pretplate, ukupna cijena uključuje ukupne troškove za odabranu frekvenciju obračunskog perioda.

 

Politika povrata novca

 

6.1. Prema važećim zakonskim aktima, Klijent ima pravo da se predomisli i vrati isporučenu (primjenu) robu u roku za odustajanje. Međutim, postoji i izuzetak utvrđen tim zakonskim aktima, prema kojem pravo na povrat robe ne važi za Ugovore o nabavci Digitalnog sadržaja u slučaju da je pružanje takvog Digitalnog sadržaja već započeto. Stoga, u slučaju da je Digitalni sadržaj već dostavljen Klijentu kao što je navedeno u Odjeljku 4.2. i 4.3., Klijent gubi pravo na raskid Ugovora.

 

6.1.1. Prema garanciji datoj na web stranici Kompanije, Kupac ima pravo na povraćaj naknade za učešće ako Kupac može dokazati neispravnost Digitalnog sadržaja i u roku od 24 sata nakon zaključenja ugovora na daljinu podnio zahtjev za puni povrat našoj korisničkoj podršci. preko CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK

 

6.2. Povrat novca za Usluge. Sve cijene i naknade za digitalni sadržaj i usluge se ne vraćaju osim ako je drugačije izričito navedeno u ovom odjeljku ispod:

 

6.2.1. Nakon što je Digitalni sadržaj već dostavljen Klijentu kao što je navedeno u Odjeljku 4.2, Klijent ima pravo da dobije povraćaj novca za njega od Kompanije samo ako Klijent dokaže da Digitalni sadržaj nije opisan ili neispravan. U takvim slučajevima, Klijent mora kontaktirati našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK ZA PODRŠKU u okviru perioda za povlačenje i pružiti detaljne informacije koje dokazuju grešku proizvoda kompanije (sa priloženim vizuelnim dokazom). Kompanija zadržava pravo da naplati naknadu za pokrivanje troškova bilo koje administrativne ili druge usluge koje je Klijent možda koristio prije refundiranja/otkazivanja.

6.2.2. Kada se izvrši povraćaj novca, Klijent više nema pristup Uslugama Kompanije. Svi povrati se primjenjuju na originalni način plaćanja. Kupovinom Usluga, Klijent se slaže sa ovom politikom povrata novca i odriče se svih prava da ih podvrgne bilo kakvim pitanjima, presudi ili pravnim radnjama.

 

6.3. Ako je Klijent kupio Usluge ili Robu putem Apple App Store-a ili Google Play-a za bilo kakva pitanja i/ili zahtjeve u vezi s povratom novca i plaćanjem, Klijent treba kontaktirati korisničku podršku Apple App Store-a ili Google Play Store-a.

[..]

 

Pritužbe

 

17.1. Sve pritužbe u vezi sa Kompanijom i uslugama koje se pružaju Klijentu treba da se adresiraju tako što ćete kontaktirati našu korisničku podršku na CertifiedKetoDiet.com online DESK-u za podršku.

[..]