Nutrameg Latvia SIA

registratienummer: 40203072376

Wettelijk adres: Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia

 

Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden (de "AV") regelen de gehele relatie tussen u, de Klant en de Vennootschap.

Elke vertaling van de Engelse versie wordt alleen voor uw gemak verstrekt. In het geval van enig verschil in betekenis of interpretatie tussen de Engelstalige versie van deze Voorwaarden, prevaleert de Engelstalige versie. De originele Engelse tekst zal de enige juridisch bindende versie zijn.

1.2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg of in duurzame vorm aan de Klant ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Onderneming voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze deze AV bij de Klant zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

1.3.DE CLIËNT IS VERPLICHT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN ALVORENS DEZE TE AANVAARDEN EN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF. 1.4. DE CLIËNT STEMT ERMEE IN DAT ZIJN/HAAR GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ERKENT DAT DE CLIËNT DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN, BEGREPEN, EN DAT HIJ/ZIJ ERMEE INSTEMT ERAAN GEBONDEN TE ZIJN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET ENIG DEEL VAN DEZE VOORWAARDEN, OF ALS U NIET IN AANMERKING KOMT OF NIET BEVOEGD BENT GEBONDEN TE WORDEN AAN DEZE VOORWAARDEN, DOWNLOAD DE APP DAN NIET EN MAAK GEEN ANDERE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICE.

1.4. De Klant wordt ook aangeraden om de antwoorden op de "Vaak Gestelde Vragen" te lezen die gepubliceerd zijn op onze Website Support Help Desk of Mobiele app.

Definities

2.1. Tenzij in deze AV anders is bepaald, hebben de volgende termen, wanneer zij met een hoofdletter worden geschreven, overal waar zij in deze AV worden gebruikt, met inbegrip van het inleidende gedeelte, de volgende betekenissen: 

(a) Overeenkomst

betekent deze Algemene Voorwaarden voor de levering van Diensten en/of Goederen die online door de Onderneming en de Klant worden gesloten.

(b) Cliënt

betekent de gebruiker van de Diensten van de Onderneming en/of de koper van Goederen zoals uitgelegd in deze Algemene Voorwaarden.

(c) Onderneming

Nutrameg Latvia SIA, registratienummer 40203072376 met maatschappelijke zetel Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland, die verantwoordelijk is voor het leveren van de abonnementsdiensten en het behandelen van vragen van de Klant, met inbegrip van terugbetalingen en chargebacks voor de Goederen en Diensten van het aangesloten Bedrijf. De bijbehorende Onderneming is Nutrameg Latvia.

Nutrameg Latvia SIA, registratienummer 40203072376 met maatschappelijke zetel Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland is verantwoordelijk voor de Diensten die via de Website en Mobiele app worden aangeboden.

(d) Aanbod 

betekent het aanbod om deze Overeenkomst aan te gaan en het aanbod van relevante Diensten en/of Goederen die door Bedrijf aan de Klant worden geleverd via de Website of Mobiele app.

(e) Privacybeleid

betekent het privacybeleid van de Onderneming gepubliceerd op de Website of Mobiele app.

(f) Diensten

betekent de Digitale inhoud die door de Onderneming aan de Klant wordt verstrekt, alsmede de toegankelijkheid van de Website of Mobiele app, met inbegrip van informatie, tekst, afbeeldingen die daar worden aangeboden of verstrekt.

(g) Digitale inhoud

betekent individuele digitale maaltijdplannen en/of andere digitale inhoud die van tijd tot tijd online door het Bedrijf wordt verkocht, evenals de toegang tot de Digitale inhoud, met inbegrip van informatie, tekst, afbeeldingen die daar worden aangeboden of verstrekt.

(h) Goederen

supplementen en/of andere producten in fysieke vorm die online door het Bedrijf worden verkocht.

(i) Overeenkomst op afstand

een overeenkomst gesloten tussen de Onderneming en de Klant in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Digitale inhoud en/of Goederen.

(j) Website

betekent de website van de Vennootschap die beschikbaar is op www.certifiedketodiet.com.

(k) Mobiele app

de mobiele applicatie van de CertifiedKetoDiet.com, die door de Klant kan worden gedownload van App Store en/of Google Play.

(l) Deelnamekosten 

betekent een vergoeding voor het individuele digitale maaltijdplan. De Deelnamevergoeding hangt af van het door de Klant gekozen Aanbod, dat een eenmalige betaling of een abonnementsvergoeding kan zijn.

(m) Intrekkingsperiode 

houdt in dat de Klant het recht heeft de Overeenkomst op afstand te herroepen, tenzij hij tijdens de herroepingstermijn heeft ingestemd met het begin van de uitvoering van de Overeenkomst op afstand (het gebruik van of de toegang tot de inhoud). De herroepingstermijn bedraagt 14 (veertien) dagen voor burgers van de Europese Unie en 5 (vijf) dagen voor niet burgers van de Europese Unie, te rekenen vanaf de dag van sluiting van de Overeenkomst op afstand of de levering van de betreffende Goederen.

(n) Ondersteunende helpdesk

wordt verstaan een online Klantenondersteuningscentrum waar de Klant antwoorden op vragen kan krijgen en verzoeken kan indienen. De Support Help Desk is toegankelijk via https://helpdesk.certifiedketodiet.com/ckd_nl_app.

Indiening van het bod

3.1. De Vennootschap zal de Cliënt de mogelijkheid bieden om een Offerte te ontvangen.

3.2. De Cliënt kan worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken alvorens de Aanbieding te ontvangen door het kiezen van aangeboden opties of het intypen van gevraagde gegevens. De Klant is verplicht om actuele en volledige informatie te verstrekken die wordt gevraagd te verstrekken.

3.3. De Cliënt zal de Aanbieding ontvangen (inclusief door het indienen van de informatie gespecificeerd in Sectie 3.2 van deze AV) die informatie zal bevatten over het volgende:

3.3.1. het betalingsbedrag voor de betreffende Diensten en/of Goederen;

3.3.2. Betalingsmogelijkheden: via kredietkaart of een andere toegestane betalingsvorm;

3.3.3. andere informatie die de Onderneming belangrijk vindt om in de Aanbieding op te nemen. 

3.4. Aanvaarding van het Aanbod

3.4.1. De Cliënt accepteert het Aanbod om deze Overeenkomst aan te gaan zodra hij/zij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van het Bedrijf. 

3.4.2. De Cliënt accepteert het Aanbod van relevante Diensten en/of Goederen die door het Bedrijf aan de Cliënt worden geleverd via de Website of Mobiele app door op de actieknop aanvaarding van Aanbiedingen te klikken die naar het aankoopevenement leidt. De actieknop aanvaarding van Aanbiedingen kan op een aantal manieren worden gelabeld, afhankelijk van het type Aanbieding, inclusief maar niet beperkt tot "IK AKKOORD", "ACCEPTEREN", "UPGRADE" of een soortgelijk label. De voorwaarden van het Aanbod zijn bindend en De Cliënt stemt ermee in door het Aanbod te aanvaarden.

3.4.3. Bij aanvaarding van de Aanbieding machtigt Klant Bedrijf om het betalingsbedrag bij Klant in rekening te brengen.

Afstandscontract

4.1. De Overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod en zoals aangegeven in paragraaf 3.4.1. 

4.2. Aangezien de Klant het Aanbod elektronisch aanvaardt, zal de Onderneming onmiddellijk de respectievelijke Dienst, Digitale Inhoud of Goederen leveren zoals vermeld in het Aanbod.

4.3. INDIEN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERNEMING EN DE KLANT BESTAAT UIT DIGITALE INHOUD, STEMT DE KLANT ERMEE IN ZIJN HERROEPINGSRECHT VAN DE OVEREENKOMST TE VERLIEZEN.

4.4. De Onderneming levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de Diensten werken zoals bedoeld, maar deze Diensten zijn afhankelijk van het internet en andere diensten en providers waarover de Onderneming geen controle heeft. Door gebruik te maken van de Diensten van de Onderneming, erkent de Klant dat de Onderneming niet kan garanderen dat de Diensten ononderbroken en vrij van fouten zullen zijn of dat de informatie die de Diensten bevatten volledig vrij zal zijn van virussen, hackers, inbraken, ongeplande downtime of andere storingen. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk het risico van het gebruik of het downloaden van dergelijke Diensten.

4.5. Van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant kan de Onderneming de Diensten wijzigen, uitbreiden en verbeteren. Wij kunnen ook op elk moment de exploitatie van een deel van of alle Diensten staken of bepaalde aspecten van de Diensten selectief buiten werking stellen. Elke wijziging of afschaffing van de Diensten zal worden gedaan naar ons eigen en absolute goeddunken en zonder een blijvende verplichting of aansprakelijkheid jegens de Klant, en het gebruik van de Diensten door de Klant geven de Klant geen recht op de voortzetting van de levering of beschikbaarheid van de Diensten.

4.6. De Cliënt stemt er verder mee in dat:

4.6.1 hij/zij zal geen toegang hebben tot Diensten (inclusief voor de aankoop van Goederen) indien hij/zij jonger is dan 18 jaar;

4.6.2 De Klant zal de toegang tot de Diensten ontzeggen aan kinderen onder de 18 jaar. De Klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor elk ongeoorloofd gebruik van de Diensten door minderjarigen.

Betalingen

5.1. Gedurende de in de Aanbieding aangegeven geldigheidsduur behoudt het bedrijf zich het recht voor om de prijs voor de Diensten en/of Goederen te wijzigen.

5.2. De Cliënt stemt ermee in:

5.2.1. alle bijkomende kosten, honoraria, heffingen, toepasselijke belastingen en andere lasten te betalen die door de Klant kunnen worden opgelopen;

5.2.2. Diensten en/of Goederen te kopen door gebruik te maken van een geldige kredietkaart of een andere toegestane vorm van betaling;

5.2.3. de Onderneming actuele en volledige informatie te verschaffen zoals vermeld in het bestelformulier. Indien de Vennootschap ontdekt of van mening is dat de door de Klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de betaling van de Klant naar eigen goeddunken te weigeren en verbeurt de Klant elk recht op terugbetaling van het betaalde bedrag.

5.2.4. voor het gemak bij het doen van aankopen van Diensten in de toekomst, machtigt de Klant het Bedrijf om, met de mogelijkheid om betalingen te autoriseren zonder de kaartgegevens opnieuw in te voeren, het door de Klant geaccepteerde betalingsbedrag in rekening te brengen, zoals aangegeven in paragraaf 3.3. en 3.4.

5.3. Nadat de Klant is overgedragen aan de derde partij betalingsdiensten, zal het risico van verlies of schade overgaan op de Klant en/of derde partij dienst. De online credit- of debitcardbetalingen van de Klant aan de Vennootschap worden afgehandeld en verwerkt door de externe betalingsdienstaanbieder en geen van de gevoelige gegevens met betrekking tot uw betaling worden opgeslagen op of gebruikt door de Vennootschap. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor betalingsproblemen of andere geschillen die ontstaan als gevolg van de betalingsdiensten van derden. Het Bedrijf kan van tijd tot tijd de externe betalingsdienstaanbieder wijzigen.

5.4. Alle prijzen en kosten zijn in een valuta zoals aangegeven op de specifieke Website.

5.5. Alle Goederen blijven eigendom van de Onderneming totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De toepasselijke prijs is die welke is vastgesteld op de datum waarop u uw bestelling plaatst. Verzendkosten en betalingskosten worden erkend voordat de aankoop wordt bevestigd. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u toestemming van uw ouders hebben om bij de Onderneming te kopen.

5.6. Alle overschrijvingen die via de Onderneming worden uitgevoerd, worden behandeld en afgehandeld via speciale gateways van derden om uw bescherming te garanderen. Kaartinformatie wordt niet opgeslagen en alle kaartinformatie wordt verwerkt via SSL-encryptie. Lees de algemene voorwaarden van de betalingsgateway die u voor de transactie hebt gekozen, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de uitgevoerde transacties.

5.7. Voor een terugbetaling of een klacht, neem dan contact op met onze klantendienst op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

5.8. Om ervoor te zorgen dat de Klant geen onderbreking of verlies van Diensten ondervindt, worden de Diensten aangeboden op basis van automatische verlenging. 

5.8.1. Behalve om redenen die hieronder in deze sectie worden beschreven, VERNIEUWT AUTOMATISCH DE TOEPASSELIJKE DIENST NA AFLOPING VAN DE HUIDIGE TERMIJN VOOR EEN VERNIEUWINGSPERIODE GELIJK IN TIJD AAN DE MEEST RECENTE DIENSTPERIODE. Bijvoorbeeld, als de laatste serviceperiode van Cliënt één jaar is, zal de verlengingsperiode normaal gesproken één jaar zijn.

5.8.2. Tenzij de Klant het abonnement opzegt, zal het Bedrijf de toepasselijke Dienst automatisch verlengen wanneer deze moet worden verlengd.

5.8.3. Het Bedrijf kan de abonnementen en de prijs van de Diensten van tijd tot tijd wijzigen. Verlengingen kunnen in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van het Bedrijf, waarvan de Klant erkent en ermee instemt dat deze hoger (waarover de Klant vooraf wordt geïnformeerd) of lager kunnen zijn dan de tarieven voor de oorspronkelijke serviceperiode. In geval van niet-vereffende betaling heeft de serviceprovider het recht om een boete voor te late betaling in rekening te brengen ter hoogte van één maandelijkse abonnementsbetaling. Virksomheden kan opkræve prisen for Tjenesten i flere rater, hvis den fulde opkrævning ikke lykkes.

5.8.4. ALS DE KLANT NIET WIL dat de DIENST AUTOMATISCH VERNIEUWD WORDT, dient hij/zij het abonnement ten minste 48 uur voor het einde van de lopende periode zelf op te zeggen, in welk geval de Diensten zullen worden beëindigd bij het verstrijken van de op dat moment lopende termijn, tenzij hij/zij de Diensten vóór die datum handmatig verlengt. Abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.

5.8.5. Indien Klant het abonnement op de website van Bedrijven heeft gekocht, zal Klant niet in staat zijn om het abonnement via de Apple App Store of Google Play te controleren. In plaats daarvan, als Klant niet wil dat de Service automatisch wordt verlengd, moet hij/zij het abonnement zelf annuleren door in te loggen op het Gebruikersaccount op de website van Bedrijven of moet hij/zij contact opnemen met onze klantenservice op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK en de instructies volgen in de sectie "Mijn abonnement beheren".

5.8.6. Indien Klant het abonnement heeft aangeschaft via de Apple App Store of Google Play, kan Klant het abonnement alleen annuleren via zijn Apple of Google Account. Cliënt begrijpt dat het verwijderen van de app de abonnementen niet annuleert.

5.8.7. De totale prijs van de Diensten/Goederen, inclusief BTW (indien van toepassing), en alle bijkomende vracht-, leverings- of portokosten en, indien van toepassing, andere kosten zijn zichtbaar tijdens het bestelproces op de Website. De wijze waarop de prijs dient te worden berekend, is eveneens zichtbaar tijdens het bestelproces op de Website.

5.8.8. In geval van een Abonnement omvat de totaalprijs de totale kosten voor de gekozen frequentie factureringsperiode.

Terugbetaling en retourbeleid

6.1. Krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft de Klant het recht om binnen de herroepingstermijn van gedachten te veranderen en geleverde (ontvangen) goederen terug te zenden. Er is echter ook een uitzondering vastgesteld door die rechtshandelingen, volgens welke het recht om goederen terug te zenden niet van toepassing is op Overeenkomsten met betrekking tot de levering van Digitale inhoud in het geval de levering van dergelijke Digitale inhoud reeds is aangevangen. In het geval de Digitale inhoud reeds aan de Klant is verstrekt zoals aangegeven in artikel 4.2. en 4.3., verliest de Klant derhalve zijn/haar recht op herroeping van de Overeenkomst.

6.1.1. Volgens de garantie op de website van het bedrijf heeft de klant recht op terugbetaling van de deelnamekosten als de klant de gebrekkigheid van de digitale inhoud kan bewijzen en binnen 24 uur na het sluiten van het contract op afstand een verzoek tot volledige terugbetaling heeft ingediend bij onze klantenservice bij CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

6.2. Restitutie voor de Diensten. Alle prijzen en vergoedingen voor Digitale inhoud en Diensten zijn niet terugbetaalbaar tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit onderdeel hieronder:

6.2.1. Nadat de Digitale inhoud reeds is verstrekt aan de Klant zoals aangegeven in paragraaf 4.2, heeft de Klant alleen recht op terugbetaling van de Vennootschap als de Klant bewijst dat de Digitale inhoud niet is zoals beschreven of defect is. In dergelijke gevallen moet de Klant contact opnemen met onze klantenservice op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK binnen de Intrekkingsperiode en gedetailleerde informatie verstrekken waaruit blijkt dat de Vennootschap het product defect heeft (met bijgevoegd visueel bewijs). Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen voor de kosten van eventuele administratieve of andere diensten die Client kan hebben gebruikt voorafgaand aan de terugbetaling / annulering.

6.2.2. Zodra een restitutie is uitgegeven, heeft de Klant geen toegang meer tot de Diensten van de Onderneming. Alle terugbetalingen worden toegepast op de oorspronkelijke betalingswijze. Door de aankoop van de Diensten gaat de Klant akkoord met dit terugbetalingsbeleid en doet hij afstand van alle rechten om het te onderwerpen aan vragen, vonnissen of gerechtelijke acties. 

6.3. Indien de Klant de Diensten of de Goederen via de Apple App Store of Google Play heeft gekocht, dient de Klant voor vragen en/of verzoeken met betrekking tot de terugbetalingen en de betaling contact op te nemen met de gebruikersondersteuning van de Apple App Store of Google Play Store.

6.4. Restitutie voor geleverde Goederen.

6.4.1. In het geval dat de paragraaf 6.5 niet van toepassing is, de Klant heeft recht op een terugbetaling voor de Goederen van de Vennootschap alleen als de Klant bewijst dat de Goederen niet zijn zoals beschreven of defect zijn. In dergelijke gevallen moet de Klant contact opnemen met onze klantenservice op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK binnen de Intrekkingsperiode en gedetailleerde informatie verstrekken waaruit blijkt dat het Bedrijf de Goederen fout heeft (met bijgevoegd visueel bewijs).

6.4.2. Alle terugbetalingen worden toegepast op de oorspronkelijke betalingswijze. Door de aankoop van de Diensten gaat de Klant akkoord met dit terugbetalingsbeleid en doet hij afstand van alle rechten om het te onderwerpen aan vragen, vonnissen of gerechtelijke acties.

6.5. Terugzending van geleverde Zaken. Om redenen van gezondheid en hygiëne heeft de Klant het recht zich te bedenken en een geleverd (ontvangen) goed binnen de Herroepingstermijn terug te zenden, mits de volgende procedure wordt gevolgd: 

6.5.1. De Klant heeft het verzoek aan de Vennootschap over zijn besluit om de Goederen terug te sturen binnen de Herroepingstermijn ingediend bij CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK en vóór het terugsturen van de Goederen.

6.5.2. Zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen de Herroepingstermijn de Goederen aan de Onderneming heeft geretourneerd. De Klant draagt de kosten van terugzending.

6.5.3 De Goederen zijn in de originele verpakking en ongeopend, in een staat geschikt voor wederverkoop.

6.5.4. Na ontvangst en controle van de geretourneerde Goederen zal de Onderneming de prijs die de Klant voor de Goederen betaald heeft (inclusief de leveringskosten) terugbetalen uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen vanaf de dag waarop de Onderneming de Goederen terugontvangen heeft.

6.5.5. In alle gevallen heeft de Onderneming het recht om de terugbetaling aan de Klant op te schorten totdat de Onderneming de Goederen heeft teruggekregen en geïnspecteerd.

Retouradres voor fysieke goederen:

Adres van het Bedrijf voor de retourzendingen: Nutrameg Latvia SIA, registratienummer 40203072376 met maatschappelijke zetel Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland.

Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerprechten, handelsmerkrechten, octrooirechten en alle andere eigendomsrechten in of met betrekking tot de Diensten en de inhoud met betrekking tot de Diensten zijn eigendom van het Bedrijf.

7.2. Het is de Klant verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming de door de Onderneming geleverde en/of verstrekte Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Digitale inhoud, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken.

7.3. De Klant verleent hierbij aan de Vennootschap een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, volledig betaalde en royaltyvrije, niet-exclusieve licentie, met inbegrip van het recht om sublicenties te verlenen (via meerdere niveaus) en over te dragen aan derden, om zijn/haar Gebruikersinhoud (met uitzondering van de Handelsmerken van de Gebruiker), evenals alle gewijzigde en afgeleide werken daarvan, te reproduceren, te verspreiden, uit te voeren en weer te geven (openbaar of anderszins), afgeleide werken ervan te maken, aan te passen, te wijzigen en anderszins te gebruiken, te analyseren en te exploiteren op elke nu bekende of in de toekomst te ontdekken wijze. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet de Klant hierbij afstand van alle morele rechten die hij/zij mogelijk heeft op Gebruikersinhoud. "Gebruikersinhoud" betekent alle Gebruikersmerken, communicatie, afbeeldingen, geschriften, creatieve werken, geluiden en al het materiaal, gegevens en informatie, die de Klant uploadt, verzendt of indient via de Diensten, of die andere gebruikers uploaden of verzenden. Door Gebruikersinhoud te uploaden, over te dragen of in te dienen, bevestigt, verklaart en garandeert de Klant dat deze Gebruikersinhoud en het uploaden, verzenden of indienen ervan (a) nauwkeurig en niet vertrouwelijk is; (b) geen inbreuk vormt op toepasselijke wetten, contractuele beperkingen of andere rechten van derden, en dat de Klant toestemming heeft van derden wier persoonlijke informatie of intellectuele eigendom is vervat of belichaamd in de Gebruikersinhoud; en (c) vrij is van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code.

7.4. Geen enkel onderdeel van deze AV kan worden geïnterpreteerd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten of met de Diensten verband houdende inhoud, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in Sectie 8.1 hieronder.

Gebruik van digitale inhoud

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten zoals gespecificeerd in Artikel 7.1 en die betrekking hebben op Digitale inhoud zijn eigendom van het Bedrijf. Digitale inhoud wordt in licentie gegeven op grond van dit artikel 8, en wordt niet verkocht. De Klant krijgt uitsluitend een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie, onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, voor het gebruik (uitsluitend voor het individuele gebruik van de Klant) van alle Digitale inhoud die door de Vennootschap aan de Klant wordt verstrekt.

8.2. De duur van deze licentie wordt verleend voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van ontvangst van de digitale inhoud, tenzij deze eerder wordt opgeschort of beëindigd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

8.3. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, mag de Digitale inhoud enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik bestemd zijn.

8.4. De Klant is niet gemachtigd om de Digitale inhoud te bewerken, te reproduceren, door te sturen of uit te lenen of ter beschikking te stellen aan derden of te gebruiken om andere handelingen te verrichten die verder gaan dan de reikwijdte van de door de Vennootschap verstrekte licentie. 

8.5. Het Bedrijf is bevoegd om met het oog op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, beperkingen op te leggen aan de reikwijdte van de licentie of het aantal apparaten of soorten apparaten waarop Digitale inhoud kan worden gebruikt.

8.6. Indien de Klant handelt in strijd met dit artikel, is de Vennootschap gerechtigd de toegang tot de betreffende Digitale Content op te schorten, onverminderd het recht van de Vennootschap om de geleden schade als gevolg van of in verband met de inbreuk, inclusief eventuele gemaakte kosten, op de Klant te verhalen.

Digitale inhoud verkopen

9.1. Het is de Klant verboden om Digitale inhoud of kopieën van Digitale inhoud te verkopen, te koop aan te bieden, te delen, te verhuren of uit te lenen.

Privacybeleid

10.1. De verwerking van de persoonsgegevens van de Cliënt wordt beheerst door het Privacybeleid. Het wordt aanbevolen voor de Klant om een kopie van het Privacybeleid samen met deze Algemene Voorwaarden af te drukken en te bewaren.

Aansprakelijkheid

11.1. Een partij wordt ontheven van verantwoordelijkheid voor niet-nakoming van de AV indien zij bewijst dat deze AV niet werden nagekomen ten gevolge van overmacht. In het bijzonder is de Vennootschap niet aansprakelijk voor verliezen veroorzaakt door overmacht, oproer, oorlog of natuurverschijnselen of door andere gebeurtenissen waarvoor de Vennootschap niet verantwoordelijk is (bijv. staking, lock-out, verkeersopstoppingen, administratieve handelingen van binnenlandse of buitenlandse hoge autoriteiten). De Klant moet het optreden van overmacht, dat de uitvoering van deze AV verhindert, schriftelijk melden binnen 30 kalenderdagen na de datum van het optreden van deze omstandigheden. De Vennootschap zal de Klant indien mogelijk per e-mail of op de Website of Mobiele app informeren over het optreden van overmacht.

11.2. De aansprakelijkheid van het Bedrijf is beperkt tot directe schade, tenzij anders bepaald onder de toepasselijke wetgeving.

11.3. Gezien de aard van de Diensten en/of Goederen die de Onderneming levert en aangezien de Onderneming niet kan controleren of de Klant zich houdt aan de verstrekte gebruiksinstructies, geeft de Onderneming geen garantie met betrekking tot de resultaten of uitkomsten die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten en/of Diensten.

11.4. Aansprakelijk bedrijf: 1) Nutrameg Latvia is slechts een beheerder van de Website of Mobiele App en aanbieder van de Diensten, 2) Nutrameg Latvia is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van abonnementsdiensten en betalingen voor Diensten en Goederen, restituties en chargebacks, voor Geassocieerde Bedrijven.

11.5. Bij het gebruik van Diensten kan de Klant links ontvangen naar andere websites of mobiele apps die geen eigendom zijn van en/of beheerd worden door de Vennootschap. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Vennootschap niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of mobiele apps. Bovendien is de Vennootschap niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, advertenties, producten of andere materialen die via dergelijke links toegankelijk zijn en de Klant stemt er dan ook mee in dat de Vennootschap niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen, diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of mobiele apps.

Medische disclaimer

12.1. ALVORENS HET MAALTIJDPLAN EN/OF DE GOEDEREN VAN HET BEDRIJF TE PROBEREN, MOET DE GEZONDHEID VAN DE KLANT WORDEN BEOORDEELD DOOR ZIJN/HAAR ZORGVERLENER OF MOET HIJ/ZIJ OVERLEGGEN MET EEN ZORGVERLENER.

12.2. Service is deelname aan het programma, dat informatie over een gezonde levensstijl en voeding omvat. De op de Website gepubliceerde informatie is van informatieve aard en kan niet in de plaats komen van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Indien de Cliënt bezorgd is over de via de Dienst ontvangen informatie of vragen heeft over zijn eigen gezondheid, dient de Cliënt een arts of andere zorgverlener te raadplegen. De Klant gebruikt de Dienst op eigen risico en verantwoordelijkheid. 

Subsidiabiliteit

13.1. De Diensten zijn uitsluitend beschikbaar voor personen die volgens de EU-wetgeving wettelijk bindende contracten kunnen aangaan. Derhalve bevestigt de Klant dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is. Indien de Klant toegang heeft tot de Diensten namens een persoon die niet 18 jaar oud is, bevestigt de Klant dat hij/zij de wettelijke voogd van die persoon is en verantwoordelijk is voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden door die persoon en dat hij/zij de Vennootschap schadeloos zal stellen voor eventuele verliezen of schade die de Vennootschap zal lijden als gevolg van de niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden.

Geldigheid en beëindiging

14.1. Overeenkomst treedt in werking nadat de Cliënt deze heeft aanvaard en elektronisch zijn instemming met de nakoming ervan heeft betuigd, en zij blijft voor onbepaalde tijd van kracht totdat zij wordt beëindigd.

14.2. De Vennootschap kan de relatie met de Klant te allen tijde beëindigen in de volgende gevallen: (i) de Klant gaat niet akkoord met de Overeenkomst; (2) de Klant pleegt enige inbreuk op de Overeenkomst; (3) de Klant verstrekt niet de door de Vennootschap gevraagde informatie en/of verstrekt onjuiste en/of onvolledige informatie. Onverminderd het voorgaande blijven de wettelijke opzeggingsrechten onverlet.

Wijzigingen in AV

15.1. Deze AV, het Privacy beleid en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, zijn onderhevig aan wijzigingen. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de AV van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken en dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na publicatie op de Website of Mobiele App van de Onderneming.

15.2. De Vennootschap kan de Klant in kennis stellen van aanstaande wijzigingen door een e-mail te sturen naar het primaire e-mailadres dat door de Klant is opgegeven, of door een kennisgeving via de Website of de Mobiele app.

15.3. De Klant begrijpt en stemt ermee in dat elk voortgezet gebruik van en toegang tot de Diensten na gepubliceerde updates van de AV, betekent dat de Klant vrijwillig instemt gebonden te zijn aan deze AV. Indien de Klant er niet mee instemt gebonden te zijn aan de bijgewerkte AV, dient hij/zij de Diensten niet te (blijven) gebruiken.

Communicatie

16.1. In het algemeen geeft het bedrijf de voorkeur aan communicatie door het accepteren van verzoeken om ondersteuning op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK en zal de verzoeken worden beantwoord in e-mail. Door aanvaarding van deze AV, aanvaardt de Klant communicatie door het indienen van support verzoeken op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK en verzoeken zullen worden beantwoord in e-mail. Voor dit doel, wordt de Klant verzocht om een geldig e-mailadres te hebben en het te verstrekken bij het invullen van de vereiste informatie, zoals bepaald in paragraaf 3.2. De Onderneming kan informatie met betrekking tot deze Overeenkomst of Diensten ook op de Website of Mobiele app publiceren. De Klant dient zijn e-mailberichten en de informatie op de Website of de Mobiele app regelmatig en frequent te controleren. E-mails kunnen links bevatten naar verdere informatie en documenten.

16.2. Indien de toepasselijke wetgeving de verstrekking van informatie op een duurzame drager vereist, stuurt de Vennootschap de Klant een e-mail met een bijlage of stuurt zij de Klant een kennisgeving met verwijzing naar de Diensten met downloadfunctie om dergelijke informatie en documenten permanent te bewaren voor toekomstige raadpleging. De Klant wordt verzocht kopieën te bewaren van alle mededelingen van de Vennootschap.

16.3. De Klant kan een kopie van deze AV of elk ander contractueel document opvragen door contact op te nemen met onze klantendienst op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

16.4. De communicatie met de Cliënt geschiedt in het Engels, tenzij de Vennootschap en de Cliënt overeenkomen in een andere taal te communiceren.

16.5. De Klant kan op elk moment contact opnemen met de Vennootschap door contact op te nemen met onze klantenservice op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

Klachten

17.1. Eventuele klachten met betrekking tot de Vennootschap en de aan de Klant geleverde Diensten moeten worden aangepakt door contact op te nemen met onze klantenservice op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

17.2. Eventuele klachten met betrekking tot de aan de Klant geleverde Goederen moeten worden aangepakt door contact op te nemen met onze klantenservice op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

17.3. Eventuele klachten met betrekking tot abonnementen, restituties en chargebacks voor de Goederen en Diensten, moeten worden aangepakt door contact op te nemen met onze klantenservice op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

17.4. Bij het indienen van een klacht dient de Cliënt duidelijk aan te geven dat een klacht wordt ingediend en de gronden en omstandigheden met betrekking tot de klacht te specificeren. De Vennootschap zal de Cliënt een klachtbevestiging sturen naar het e-mail adres van waaruit de klacht is ontvangen. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en de Cliënt binnen 14 tot 30 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van een relevante klacht antwoord geven.

17.5. De verzoeken (klachten) van de Klant worden door de Vennootschap kosteloos geanalyseerd.

17.6. Indien het antwoord van de Vennootschap op de klacht van de Klant de Klant niet tevredenstelt of indien de Klant geen antwoord heeft gekregen, heeft de Klant het recht om een vordering in te stellen bij de regelgevende instellingen of de rechtbanken.

Diversen

18.1. Geen andere persoon dan de Klant kan rechten ontlenen aan deze AV.

18.2. De Klant mag geen rechten uit hoofde van de Overeenkomst overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de Vennootschap. De Vennootschap kan naar eigen goeddunken haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij.

18.3. Elk geschil onder deze AV of anderszins in verband met de Diensten zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Letland, behalve waar dit verboden is door de toepasselijke wetgeving.

18.4. Indien enig deel van deze AV door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden, dan zal dat deel worden gescheiden van de rest van de AV, die geldig en uitvoerbaar zullen blijven voor zover de wet dat toestaat.

Privacy beleid

19.1. Dit privacy beleid legt uit hoe Nutrameg Latvia SIA, registratienummer 40203072376 met maatschappelijke zetel Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland, persoonsgegevens verwerkt bij het verlenen van Diensten en het beheren van Website.

19.2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Nutrameg Latvia SIA, registratienummer 40203072376 met maatschappelijke zetel Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland.

19.3. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

19.3.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, wanneer u zich registreert voor de Diensten, activiteiten uitvoert in uw profiel of onze Website bezoekt. In bepaalde gevallen is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk om de Diensten te verlenen. Maar in andere gevallen, als de verwerking niet strikt noodzakelijk is, zullen wij dat aangeven, bijvoorbeeld door u de mogelijkheid te geven om te kiezen, of u uw gegevens aan ons wilt verstrekken.

19.3.2. De informatie die u invoert, wanneer u de informatieve afslanktest op onze Website doet, wordt niet opgeslagen of anderszins vastgelegd in onze informatiesystemen.

19.4. Om nieuwe gebruikers van de diensten te registreren, de bestaande gebruikers te identificeren, u toegang te verlenen tot uw reeds bestaande gebruikersprofiel en uw profiel te beheren, verwerken wij uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, leeftijd, betalingsinformatie en andere gegevens die u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.

Categorie persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

E-mailadres, telefoonnummer, naam, achternaam, leeftijd, geslacht, soort, datum en bedrag van de betaling voor Diensten, soort van de gevraagde Diensten.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een met u gesloten contract en om u de Diensten te verlenen.

Gegevens worden bewaard zolang u een geregistreerde gebruiker van de Diensten bent en voor de Diensten hebt betaald. Wanneer u uw profiel verwijdert, kunnen wij de gegevens bewaren die wij moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden).

19.5. Om u gepersonaliseerde Diensten aan te bieden, een dieet en voedingsplan op te stellen, evenals andere tips en suggesties met betrekking tot het gebruik van de Diensten, verwerken wij de gegevens die u hebt verstrekt met betrekking tot uw eetgewoonten, gezondheidstoestand, informatie over zwangerschap of borstvoeding, evenals andere gezondheidsgerelateerde gegevens. Deze informatie is een speciale categorie van persoonsgegevens, dus verwerken we deze met de nodige zorgvuldigheid en op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gezondheidsgegevens worden pas verwerkt nadat u de betaling voor de Diensten hebt verricht. Gezien de specifieke kenmerken van de Diensten, kunnen wij u de Diensten niet verlenen indien u geen uitdrukkelijke toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens. Als u ervoor kiest geen toestemming te verlenen, zullen wij uw betaling voor de Diensten terugbetalen.

Categorie persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

Informatie over uw gezondheid, rookgewoonten, zwangerschap, borstvoeding, ziekten, de medicijnen die u gebruikt, voedingskeuzes, gewicht en lengte.

De verwerking is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming om de diensten te ontvangen.

Gegevens worden bewaard zolang er een geldige toestemming is. Wanneer de toestemming wordt ingetrokken, wordt de levering van Diensten stopgezet. Als u uw profiel verwijdert, worden deze gegevens verwijderd, indien het bewaren ervan niet vereist is volgens de toepasselijke wetgeving.

19.6. Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot de verwerking van betalingen en onze boekhoudkundige verplichtingen, verwerken wij informatie die betrekking heeft op uw betalingen.

Categorie persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

Informatie over uw betalingen, uw woonplaats.

Verwerking die noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen

Gegevens worden bewaard zo lang als vereist krachtens de toepasselijke wetgeving

19.7. Om u te informeren over nieuws en promoties in verband met de Diensten en om u gepersonaliseerde reclame of andere marketingcommunicatie te sturen, verwerken wij uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. U ontvangt dergelijke informatie alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven bij uw registratie voor de Diensten. U hebt het recht om uw toestemming voor het ontvangen van dergelijke communicatie in te trekken, door contact op te nemen met onze klantenservice op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK. In het geval dat u uw toestemming intrekt door contact op te nemen met onze klantenservice op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK, zullen wij deze informatie binnen 5 werkdagen in uw profiel registreren.

Categorie persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

Naam, achternaam, emailadres en/of telefoonnummer.

Naam, achternaam, emailadres en/of telefoonnummer.

Gegevens worden bewaard zolang er een geldige toestemming is. Wanneer de toestemming wordt ingetrokken, zullen wij de verwerking van uw gegevens voor dit doel staken.

19.8. Met het oog op de ontwikkeling van een marketingstrategie, klantsegmentatie en analyse van onze Diensten, kunnen wij de gegevens verwerken die u hebt aangegeven bij de registratie voor de Diensten, bijvoorbeeld uw geslacht, de gekozen Diensten alsmede bepaalde informatie verkregen uit cookies.

Categorie persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

Geslacht, informatie uit cookies, bijvoorbeeld IP-adres, gebruikt apparaat, type browser, tijd en datum van openen, afmelden en blokkeren van onze e-mails, kliks, interactie met de Website.

Verwerking noodzakelijk met het oog op onze legitieme belangen om ons bedrijf te verbeteren en te ontwikkelen.

Zie ons cookiebeleid, voor meer informatie over onze cookies. Als u uw profiel verwijdert, kunnen wij sommige informatie in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm bewaren.

19.9. Om klantenservice te bieden en eventuele problemen op te lossen die zich voordoen in verband met onze Services, verwerken we uw naam, achternaam, contactgegevens, uw profielgegevens en alle andere informatie die u mogelijk verstrekt tijdens uw communicatie met onze consultants of specialisten van de klantenservice

Categorie persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

Naam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer, profielinformatie, alle andere informatie die aan ons kan worden verstrekt tijdens de raadpleging of voor doeleinden die hierin worden vermeld.

Verwerking die noodzakelijk is voor onze legitieme belangen om de kwaliteit van onze Diensten te waarborgen, eventuele problemen in verband daarmee op te lossen en onze wettelijke belangen en rechten te beschermen in geval van geschillen.

De gegevens worden bewaard totdat het doel van de verwerking is bereikt of worden verwijderd wanneer u uw profiel verwijdert, indien de bewaring niet vereist is om onze wettelijke rechten te beschermen.

19.10. Om de bescherming en veiligheid van onze database, interne systemen, de Website en andere infrastructuur te verzekeren en het gebruik van onze Diensten te overzien, kunnen wij diverse technische informatie verwerken, die wij verkrijgen uit cookies, logbestanden en andere soortgelijke technologische oplossingen.

Categorie persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

Uw IP-adres, informatie over uw apparaat, type en versie van de browser, tijdzone, diverse metagegevens, informatie over de toegang tot de Website en het profiel, informatie over de interactie met de Website, het invoeren en corrigeren van gegevens en alle andere informatie voor het hier gestelde doel.

Verwerking noodzakelijk met het oog op onze legitieme belangen om de veiligheid van ons IT-systeem en een betrouwbare, continue en veilige bedrijfsvoering te waarborgen.

Gegevens worden 12 maanden bewaard

19.11. Om het meest geschikte, effectieve dieet en voedingsplan in te schatten, te voorspellen en u aan te bieden, alsook om u te helpen het door u gestelde doel te bereiken, kunnen wij bepaalde soorten gebruikersinformatie verzamelen en analyseren (profileren). Bij het opstellen van profielen gebruiken we alleen nauwkeurige, minimale gegevens, zoals de correlatie van de gewichtsverandering van een gebruiker als gevolg van een bepaald voedingsplan. Wij voeren dergelijke profilering uit op basis van onze legitieme belangen om de meest geschikte en efficiënte Diensten aan de gebruiker te kunnen leveren. Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen op basis van profilering die juridische gevolgen voor u kunnen hebben of nadelige gevolgen kunnen hebben voor u als betrokkene. Zo kunnen wij onze gebruikers een voedings- en dieetplan aanbieden dat succesvol is gebleken voor andere gebruikers met vergelijkbare parameters.

19.12. Bewaartermijn en verwijdering van gegevens: 

19.12.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang een van de hierboven genoemde doeleinden van gegevensverwerking of rechtsgrondslag geldig is. Wij evalueren de bewaartermijn door rekening te houden met onze wettelijke verplichtingen en de daarin vastgestelde bewaartermijnen, alsook met onze legitieme belangen of uw instructies, bijvoorbeeld in het geval u uw toestemming intrekt.

19.12.2. Wanneer een van de bovengenoemde doeleinden van gegevensverwerking of rechtsgrondslag niet langer bestaat, wissen of anonimiseren wij de gegevens.

19.13. Het delen van uw persoonsgegevens:

19.13.1. In bepaalde gevallen werken we samen met verschillende externe dienstverleners en gegevensverwerkers, die ondersteuning bieden voor onze Diensten. Uw persoonsgegevens kunnen dus worden gedeeld met dergelijke dienstverleners, die hosting- en server co-locatiediensten, e-mail- en content delivery-diensten en tools, facturerings- en betalingsverwerkingsdiensten, marketing-, boekhoud-, juridische IT- en andere diensten leveren, die wij redelijkerwijs nodig kunnen hebben.

19.13.2. Dergelijke dienstverleners mogen alleen de persoonsgegevens ontvangen die nodig zijn om de betreffende dienst te verlenen, bijvoorbeeld de informatie over uw betalingen wordt alleen gedeeld met dienstverleners voor betalingsverwerking en alleen voor zover dat nodig is om uw betaling veilig te stellen, uw betaling terug te betalen, of uw klachten te beoordelen.

19.13.3. Dergelijke externe dienstverleners mogen deze gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies en het is hen verboden deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Dergelijke dienstverleners zijn verplicht om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke normen en bindende overeenkomsten die met ons zijn gesloten. Indien een van deze dienstverleners buiten de EU/EER is gevestigd, zorgen wij ervoor dat de overdracht van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten en oplossingen die zijn voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

19.13.4. Wij kiezen en selecteren dergelijke dienstverleners met de nodige zorgvuldigheid en verlangen van hen dat zij de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen.

19.13.5. Uw persoonlijke gegevens kunnen alleen worden ingezien door bevoegde medewerkers van Bedrijf, die hebben ingestemd met geheimhoudingsverplichtingen en die deze informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren.

19.13.6. In bepaalde situaties kunnen wij wettelijk verplicht zijn om uw informatie te delen met wetshandhavingsinstanties en overheidsinstanties. Wij kunnen uw informatie ook delen met dergelijke autoriteiten om uw juridische claims in te stellen, af te dwingen of te verdedigen

19.13.7. Bedrijf is als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

19.14. Uw rechten:

19.14.1. U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en om alle informatie die wij over u verwerken binnen een maand te ontvangen.

19.14.2. Indien u uw gegevens wenst te corrigeren, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen of door zelf correcties aan te brengen door in te loggen op uw profiel.

19.14.3. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Indien wij een dergelijk bezwaar ontvangen, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

19.14.4. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens, die op toestemming is gebaseerd, in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

19.14.5. U hebt het recht om uw gegevens te verwijderen door in te loggen op uw profiel of door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij niet in staat zullen zijn om de gegevens te verwijderen, die wij verplicht zijn te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens of bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens die nodig zijn om u onze Dienst te verlenen, zullen wij niet in staat zijn om u onze Diensten te verlenen of zal dit worden belemmerd.

19.14.6. Indien u een van de bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons schrijven via de hierin vermelde contactgegevens. Alvorens u informatie te verstrekken, kan het nodig zijn dat wij uw identiteit verifiëren.

19.14.7. Indien u van mening bent dat wij onze verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens niet zijn nagekomen of anderszins uw rechten inzake gegevensbescherming hebben geschonden, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit - Data State Inspectorate (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Latvia).

19.15. Contact informatie:

19.15.1. Als u vragen hebt over dit privacybeleid of u wilt uw rechten als betrokkene uitoefenen, neem dan contact op met onze klantenservice op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

Nutrameg Latvia SIA, registratienummer 40203072376 met maatschappelijke zetel Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland. 

19.16. Diversen:

19.16.1. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen. De wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Website zijn geüpload. In het geval van een materiële wijziging zullen wij u op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door een bericht te plaatsen op uw profiel, op de Website of door u een e-mail te sturen. 

Cookiebeleid

20.1. Website en applicatie CertifiedKetoDiet.com (hierna - Website) maakt gebruik van cookies. Als u daarmee hebt ingestemd, kunnen naast cookies die de werking van de Website garanderen, ook andere cookies, webbakens, pixels of soortgelijke opslagtechnologieën op uw browser of apparaat worden geplaatst van waaruit u onze Website bezoekt. In dit beleid wordt uitgelegd welke cookies deze Website gebruikt en voor welke doeleinden.

20.2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Nutrameg Latvia SIA, registratienummer 40203072376 met maatschappelijke zetel Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland.

20.3. Wat zijn cookies en voor welke doeleinden gebruiken wij ze:

20.3.1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze Website bezoekt. De browser die u gebruikt, gebruikt de cookies om de informatie bij elk volgend bezoek terug te sturen naar de Website, zodat de Website de gebruiker kan herkennen en de keuzes van de gebruiker kan onthouden (bijvoorbeeld taalkeuze, login-informatie en andere instellingen). Dit kan uw volgende bezoek vergemakkelijken en de Website nuttiger voor u maken.

20.3.2. Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Wanneer u de Website bezoekt, zullen wij strikt noodzakelijke cookies op uw browser of apparaat plaatsen. Andere soorten cookies worden alleen opgeslagen als u het gebruik van dergelijke cookies hebt geaccepteerd. Hier vindt u meer details over cookies die op uw apparaat of browser kunnen worden opgeslagen wanneer u onze Website bezoekt. 

20.3.2.1. Strikt noodzakelijke cookies - Strikt noodzakelijke cookies helpen om de Website gebruiksvriendelijk te maken door basisfuncties te bieden zoals paginanavigatie, taalselectie, autorisatie en het invullen van formulieren. De Website kan niet functioneren zonder deze cookies en ze kunnen niet worden uitgeschakeld. Deze cookies onthullen de identiteit van de gebruiker niet en verzamelen geen gebruikersinformatie. Ze worden op het apparaat van de gebruiker opgeslagen totdat de browser wordt gesloten.

20.3.2.2. Analytische cookies - Analytische cookies stellen ons in staat bezoeken aan de Website en verkeersbronnen te tellen, zodat we de prestaties van onze Website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het populairst en het minst populair zijn en te zien hoe bezoekers zich op de Website bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is in geaggregeerde vorm. Voor analytische en statistische doeleinden kunnen wij gebruik maken van cookies van derden, bijvoorbeeld Google Analytics-cookies, die permanent op het apparaat of in de browser kunnen worden opgeslagen.

20.3.2.3. Marketing cookies - Deze cookies zorgen voor reclame- en marketingcommunicatie, die verband houden met de interesses van de gebruikers van de Website. Ze kunnen door derden en dienstverleners worden gebruikt om een interesseprofiel op te stellen en relevante advertenties op andere webpagina's weer te geven. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatiecode van de browser en het apparaat. Deze cookies onthouden informatie over uw bezoek aan de Website en kunnen worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen op sociale netwerken en andere sites. Als u deze cookies uitschakelt, krijgt u minder gepersonaliseerde advertenties te zien. Voor advertentiedoeleinden kunnen wij cookies van derden gebruiken, zoals cookies van Facebook of Google, die permanent op uw apparaat of browser kunnen worden opgeslagen.

20.4. Hoe cookies te beheren:

20.4.1. Wanneer u onze Website bezoekt, krijgt u een informatieve verklaring te zien dat de Website cookies gebruikt en wordt u gevraagd om uw toestemming voor het toestaan van analytische en marketing cookies. Als u uw toestemming wilt intrekken of de cookie-instellingen wilt wijzigen, kunt u dat doen door op de knop cookie-instellingen hierboven te klikken.

20.4.2. U kunt uw toestemming voor analytische en/of marketing cookies intrekken en alle in uw browser opgeslagen cookies verwijderen door de cookiegeschiedenis van uw browser te wissen. U kunt uw browser ook zo instellen dat het opslaan van cookies wordt geblokkeerd. Door op de "help"-knop in uw browser te klikken, kunt u instructies vinden over hoe u kunt voorkomen dat de browser cookies opslaat, alsook welke cookies reeds zijn opgeslagen en hoe u deze kunt verwijderen, indien u dat wenst. Wijzigingen aan de instellingen moeten worden aangebracht voor elke browser die u gebruikt.

20.4.3. U kunt er ook voor kiezen uw website-activiteit niet beschikbaar te stellen aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren, die voorkomt dat informatie over uw websitebezoek wordt gedeeld met Google Analytics. Link naar de add-on en voor meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

20.5. Contactinformatie:

20.5.1. Als u vragen hebt over dit Cookiebeleid of u wilt uw rechten als betrokkene uitoefenen, neem dan contact op met onze klantenservice op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

20.5.2. Nutrameg Latvia SIA, registratienummer 40203072376 met maatschappelijke zetel Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland.

20.6. Wijzigingen cookiebeleid: 

20.6.1. Wij behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen. De wijzigingen worden van kracht zodra zij op de Website zijn geüpload. In het geval van een geschil over de voorwaarden van dit Cookiebeleid in verschillende talen, prevaleert de Engelse versie.