Science22.com SIA

registratienummer: 40203072376

Wettelijk adres: Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia

 

Uittreksel uit de "Algemene Voorwaarden" paragraaf "Privacy Beleid"

om het volledige document "Algemene Voorwaarden" te bekijken, gaat u naar "Algemene Voorwaarden".

 

[..]

19.1. Dit privacy beleid legt uit hoe Science22.com SIA, registratienummer 40203072376 met maatschappelijke zetel Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland, persoonsgegevens verwerkt bij het verlenen van Diensten en het beheren van Website.

 

19.2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Science22.com SIA, registratienummer 40203072376 met maatschappelijke zetel Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland.

 

19.3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

19.3.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, wanneer u zich registreert voor de Diensten, activiteiten uitvoert in uw profiel of onze Website bezoekt. In bepaalde gevallen is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk om de Diensten te verlenen. Maar in andere gevallen, als de verwerking niet strikt noodzakelijk is, zullen wij dat aangeven, bijvoorbeeld door u de mogelijkheid te geven om te kiezen, of u uw gegevens aan ons wilt verstrekken.

19.3.2. De informatie die u invoert, wanneer u de informatieve afslanktest op onze Website doet, wordt niet opgeslagen of anderszins vastgelegd in onze informatiesystemen.

 

19.4. Om nieuwe gebruikers van de diensten te registreren, de bestaande gebruikers te identificeren, u toegang te verlenen tot uw reeds bestaande gebruikersprofiel en uw profiel te beheren, verwerken wij uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, leeftijd, betalingsinformatie en andere gegevens die u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.

Categorie persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

E-mailadres, telefoonnummer, naam, achternaam, leeftijd, geslacht, soort, datum en bedrag van de betaling voor Diensten, soort van de gevraagde Diensten.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een met u gesloten contract en om u de Diensten te verlenen.

Gegevens worden bewaard zolang u een geregistreerde gebruiker van de Diensten bent en voor de Diensten hebt betaald. Wanneer u uw profiel verwijdert, kunnen wij de gegevens bewaren die wij moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden).

 

19.5. Om u gepersonaliseerde Diensten aan te bieden, een dieet en voedingsplan op te stellen, evenals andere tips en suggesties met betrekking tot het gebruik van de Diensten, verwerken wij de gegevens die u hebt verstrekt met betrekking tot uw eetgewoonten, gezondheidstoestand, informatie over zwangerschap of borstvoeding, evenals andere gezondheidsgerelateerde gegevens. Deze informatie is een speciale categorie van persoonsgegevens, dus verwerken we deze met de nodige zorgvuldigheid en op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gezondheidsgegevens worden pas verwerkt nadat u de betaling voor de Diensten hebt verricht. Gezien de specifieke kenmerken van de Diensten, kunnen wij u de Diensten niet verlenen indien u geen uitdrukkelijke toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens. Als u ervoor kiest geen toestemming te verlenen, zullen wij uw betaling voor de Diensten terugbetalen.

Categorie persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

Informatie over uw gezondheid, rookgewoonten, zwangerschap, borstvoeding, ziekten, de medicijnen die u gebruikt, voedingskeuzes, gewicht en lengte.

De verwerking is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming om de diensten te ontvangen.

Gegevens worden bewaard zolang er een geldige toestemming is. Wanneer de toestemming wordt ingetrokken, wordt de levering van Diensten stopgezet. Als u uw profiel verwijdert, worden deze gegevens verwijderd, indien het bewaren ervan niet vereist is volgens de toepasselijke wetgeving.

 

19.6. Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot de verwerking van betalingen en onze boekhoudkundige verplichtingen, verwerken wij informatie die betrekking heeft op uw betalingen.

Categorie persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

Informatie over uw betalingen, uw woonplaats.

Verwerking die noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen

Gegevens worden bewaard zo lang als vereist krachtens de toepasselijke wetgeving

 

19.7. Om u te informeren over nieuws en promoties in verband met de Diensten en om u gepersonaliseerde reclame of andere marketingcommunicatie te sturen, verwerken wij uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. U ontvangt dergelijke informatie alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven bij uw registratie voor de Diensten. U hebt het recht om uw toestemming voor het ontvangen van dergelijke communicatie in te trekken, door contact op te nemen met onze klantenservice op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK. In het geval dat u uw toestemming intrekt door contact op te nemen met onze klantenservice op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK, zullen wij deze informatie binnen 5 werkdagen in uw profiel registreren.

Categorie persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

Naam, achternaam, emailadres en/of telefoonnummer.

Naam, achternaam, emailadres en/of telefoonnummer.

Gegevens worden bewaard zolang er een geldige toestemming is. Wanneer de toestemming wordt ingetrokken, zullen wij de verwerking van uw gegevens voor dit doel staken.

 

19.8. Met het oog op de ontwikkeling van een marketingstrategie, klantsegmentatie en analyse van onze Diensten, kunnen wij de gegevens verwerken die u hebt aangegeven bij de registratie voor de Diensten, bijvoorbeeld uw geslacht, de gekozen Diensten alsmede bepaalde informatie verkregen uit cookies.

Categorie persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

Geslacht, informatie uit cookies, bijvoorbeeld IP-adres, gebruikt apparaat, type browser, tijd en datum van openen, afmelden en blokkeren van onze e-mails, kliks, interactie met de Website.

Verwerking noodzakelijk met het oog op onze legitieme belangen om ons bedrijf te verbeteren en te ontwikkelen.

Zie ons cookiebeleid, voor meer informatie over onze cookies. Als u uw profiel verwijdert, kunnen wij sommige informatie in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm bewaren.

 

19.9. Om klantenservice te bieden en eventuele problemen op te lossen die zich voordoen in verband met onze Services, verwerken we uw naam, achternaam, contactgegevens, uw profielgegevens en alle andere informatie die u mogelijk verstrekt tijdens uw communicatie met onze consultants of specialisten van de klantenservice

Categorie persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

Naam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer, profielinformatie, alle andere informatie die aan ons kan worden verstrekt tijdens de raadpleging of voor doeleinden die hierin worden vermeld.

Verwerking die noodzakelijk is voor onze legitieme belangen om de kwaliteit van onze Diensten te waarborgen, eventuele problemen in verband daarmee op te lossen en onze wettelijke belangen en rechten te beschermen in geval van geschillen.

De gegevens worden bewaard totdat het doel van de verwerking is bereikt of worden verwijderd wanneer u uw profiel verwijdert, indien de bewaring niet vereist is om onze wettelijke rechten te beschermen.

 

19.10. Om de bescherming en veiligheid van onze database, interne systemen, de Website en andere infrastructuur te verzekeren en het gebruik van onze Diensten te overzien, kunnen wij diverse technische informatie verwerken, die wij verkrijgen uit cookies, logbestanden en andere soortgelijke technologische oplossingen.

Categorie persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

Uw IP-adres, informatie over uw apparaat, type en versie van de browser, tijdzone, diverse metagegevens, informatie over de toegang tot de Website en het profiel, informatie over de interactie met de Website, het invoeren en corrigeren van gegevens en alle andere informatie voor het hier gestelde doel.

Verwerking noodzakelijk met het oog op onze legitieme belangen om de veiligheid van ons IT-systeem en een betrouwbare, continue en veilige bedrijfsvoering te waarborgen.

Gegevens worden 12 maanden bewaard

 

19.11. Om het meest geschikte, effectieve dieet en voedingsplan in te schatten, te voorspellen en u aan te bieden, alsook om u te helpen het door u gestelde doel te bereiken, kunnen wij bepaalde soorten gebruikersinformatie verzamelen en analyseren (profileren). Bij het opstellen van profielen gebruiken we alleen nauwkeurige, minimale gegevens, zoals de correlatie van de gewichtsverandering van een gebruiker als gevolg van een bepaald voedingsplan. Wij voeren dergelijke profilering uit op basis van onze legitieme belangen om de meest geschikte en efficiënte Diensten aan de gebruiker te kunnen leveren. Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen op basis van profilering die juridische gevolgen voor u kunnen hebben of nadelige gevolgen kunnen hebben voor u als betrokkene. Zo kunnen wij onze gebruikers een voedings- en dieetplan aanbieden dat succesvol is gebleken voor andere gebruikers met vergelijkbare parameters.

 

19.12. Bewaartermijn en verwijdering van gegevens:

 

19.12.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang een van de hierboven genoemde doeleinden van gegevensverwerking of rechtsgrondslag geldig is. Wij evalueren de bewaartermijn door rekening te houden met onze wettelijke verplichtingen en de daarin vastgestelde bewaartermijnen, alsook met onze legitieme belangen of uw instructies, bijvoorbeeld in het geval u uw toestemming intrekt.

19.12.2. Wanneer een van de bovengenoemde doeleinden van gegevensverwerking of rechtsgrondslag niet langer bestaat, wissen of anonimiseren wij de gegevens.

 

19.13. Het delen van uw persoonsgegevens:

19.13.1. In bepaalde gevallen werken we samen met verschillende externe dienstverleners en gegevensverwerkers, die ondersteuning bieden voor onze Diensten. Uw persoonsgegevens kunnen dus worden gedeeld met dergelijke dienstverleners, die hosting- en server co-locatiediensten, e-mail- en content delivery-diensten en tools, facturerings- en betalingsverwerkingsdiensten, marketing-, boekhoud-, juridische IT- en andere diensten leveren, die wij redelijkerwijs nodig kunnen hebben.

19.13.2. Dergelijke dienstverleners mogen alleen de persoonsgegevens ontvangen die nodig zijn om de betreffende dienst te verlenen, bijvoorbeeld de informatie over uw betalingen wordt alleen gedeeld met dienstverleners voor betalingsverwerking en alleen voor zover dat nodig is om uw betaling veilig te stellen, uw betaling terug te betalen, of uw klachten te beoordelen.

19.13.3. Dergelijke externe dienstverleners mogen deze gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies en het is hen verboden deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Dergelijke dienstverleners zijn verplicht om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke normen en bindende overeenkomsten die met ons zijn gesloten. Indien een van deze dienstverleners buiten de EU/EER is gevestigd, zorgen wij ervoor dat de overdracht van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten en oplossingen die zijn voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

19.13.4. Wij kiezen en selecteren dergelijke dienstverleners met de nodige zorgvuldigheid en verlangen van hen dat zij de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen.

19.13.5. Uw persoonlijke gegevens kunnen alleen worden ingezien door bevoegde medewerkers van CertifiedKetoDiet.com, die hebben ingestemd met geheimhoudingsverplichtingen en die deze informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren.

19.13.6. In bepaalde situaties kunnen wij wettelijk verplicht zijn om uw informatie te delen met wetshandhavingsinstanties en overheidsinstanties. Wij kunnen uw informatie ook delen met dergelijke autoriteiten om uw juridische claims in te stellen, af te dwingen of te verdedigen

19.13.7. CertifiedKetoDiet.com is als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

19.14. Uw rechten:

19.14.1. U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en om alle informatie die wij over u verwerken binnen een maand te ontvangen.

19.14.2. Indien u uw gegevens wenst te corrigeren, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen of door zelf correcties aan te brengen door in te loggen op uw profiel.

19.14.3. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Indien wij een dergelijk bezwaar ontvangen, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

19.14.4. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens, die op toestemming is gebaseerd, in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

19.14.5. U hebt het recht om uw gegevens te verwijderen door in te loggen op uw profiel of door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij niet in staat zullen zijn om de gegevens te verwijderen, die wij verplicht zijn te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens of bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens die nodig zijn om u onze Dienst te verlenen, zullen wij niet in staat zijn om u onze Diensten te verlenen of zal dit worden belemmerd.

19.14.6. Indien u een van de bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons schrijven via de hierin vermelde contactgegevens. Alvorens u informatie te verstrekken, kan het nodig zijn dat wij uw identiteit verifiëren.

19.14.7. Indien u van mening bent dat wij onze verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens niet zijn nagekomen of anderszins uw rechten inzake gegevensbescherming hebben geschonden, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit - Data State Inspectorate (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Latvia).

19.15. Contact informatie:

19.15.1. Als u vragen hebt over dit privacybeleid of u wilt uw rechten als betrokkene uitoefenen, neem dan contact op met onze klantenservice op CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

Science22.com SIA, registratienummer 40203072376 met maatschappelijke zetel Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland.

 

19.16. Diversen:

19.16.1. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen. De wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Website zijn geüpload. In het geval van een materiële wijziging zullen wij u op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door een bericht te plaatsen op uw profiel, op de Website of door u een e-mail te sturen.

[..]