Nutrameg Latvia SIA

numer rejestracyjny 40203072376

siedziba Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa

 

Regulamin

Wstęp

Niniejszy Regulamin Ogólny ("Regulamin") określa wszystkie relacje pomiędzy Klientem a Spółką.

Wszelkie tłumaczenia z wersji angielskiej są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkownika. W przypadku jakichkolwiek różnic w znaczeniu lub interpretacji między angielską wersją niniejszych Warunków, wersja angielska będzie miała pierwszeństwo. Oryginalny tekst w języku angielskim jest jedyną prawnie wiążącą wersją.

1.2. Przed zawarciem umowy na odległość, Klient otrzyma tekst Regulaminu w formie elektronicznej lub w wersji papierowej. Jeśli nie będzie to możliwe, Spółka wskaże, przed zawarciem umowy na odległość, w jaki sposób niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu Klienta w siedzibie Spółki oraz że zostanie on przesłany Klientowi bezpłatnie, tak szybko jak to będzie możliwe, na życzenie Klienta.

1.3.KLIENT JEST ZOBOWIĄZANY DO UWAŻNEGO PRZECZYTANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZED JEGO ZAAKCEPTOWANIEM I SKORZYSTANIEM Z USŁUG SPÓŁKI. KLIENT ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO Z USŁUG POTWIERDZA, ŻE KLIENT PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ, ZROZUMIAŁ JĄ I ZGODZIŁ SIĘ BYĆ NIĄ ZWIĄZANY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB JEŚLI NIE JESTEŚ KWALIFIKOWANY LUB UPOWAŻNIONY DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE POBIERAJ APLIKACJI ANI W INNY SPOSÓB NIE UZYSKAJ DOSTĘPU LUB KORZYSTAJ Z USŁUGI.

1.4.Klientowi zaleca się również zapoznanie się z odpowiedziami na "Najczęściej zadawane pytania", które są publikowane w Pomocy technicznej na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

Definicje

2.1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, użyte w treści Regulaminu, w tym w części wstępnej, następujące terminy pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:

(a) Umowa

oznacza niniejszy Regulamin świadczenia Usług i/lub dostarczania Towarów zawarty online przez Spółkę i Klienta.

(b) Klient

oznacza użytkownika Usług Firmy i/lub nabywcę Towarów, jak wyjaśniono w niniejszym Regulaminie.

(c) Spółka lub Firma

oznacza Nutrameg Latvia SIA, numer rejestracyjny 40203072376 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa, która jest odpowiedzialna za świadczenie usług subskrypcji i obsługę zapytań Klienta, w tym zwroty kosztów i obciążenia zwrotne za powiązane Towary i Usługi Spółki. Spółką powiązaną jest Nutrameg Latvia.

Nutrameg Latvia SIA, numer rejestracyjny 40203072376 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa jest odpowiedzialna za Usługi świadczone za pośrednictwem Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnej.

(d) Oferta 

oznacza ofertę zawarcia niniejszej Umowy oraz ofertę odpowiednich Usług i/lub Towarów dostarczanych przez Firmę Klientowi za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji Mobilnej.

(e) Polityka Prywatności

oznacza politykę prywatności Firmy opublikowaną na Stronie lub Aplikacji mobilnej.

(f) Usługi

oznaczają Zawartość Cyfrową dostarczoną przez Firmę Klientowi, jak również dostęp do Strony lub Aplikacji Mobilnej, włączając w to informacje, teksty, obrazy oferowane lub dostarczane na Stronie lub w Aplikacji Mobilnej.

(g) Treści Cyfrowe

oznacza indywidualne cyfrowe plany posiłków i/lub inne treści cyfrowe sprzedawane od czasu do czasu online przez Spółkę.

(h) Towary

oznaczają suplementy i/lub inne produkty w formie fizycznej sprzedawane online przez Spółkę.

(i) Umowa na odległość

oznacza umowę zawartą pomiędzy Firmą a Klientem w ramach systemu zorganizowanego do sprzedaży na odległość Treści Cyfrowych i/lub Towarów.

(j) Strona Internetowa

oznacza stronę internetową Spółki dostępną pod adresem www.certifiedketodiet.com.

(k) Aplikacja mobilna

aplikacja mobilna CertifiedKetoDiet.com, którą Klient może pobrać z App Store i/lub Google Play.

(l) Opłata za uczestnictwo 

oznacza opłatę za indywidualny cyfrowy plan posiłków. Opłata za Uczestnictwo zależy od wybranej przez Klienta Oferty, która może być płatnością jednorazową lub opłatą abonamentową.

(m) Okres odstąpienia 

oznacza, że Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umów zawieranych na odległość, chyba że w okresie odstąpienia wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy zawieranej na odległość (rozpoczął korzystanie lub dostęp do treści). Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 (czternaście) dni dla obywateli Unii Europejskiej i 5 (pięć) dni dla obywateli spoza Unii Europejskiej od dnia zawarcia umowy na odległość lub dostarczenia odpowiednich Towarów.

(n) Centrum Obsługi Klienta

oznacza internetowe Centrum Wsparcia Klienta, w którym Klient może uzyskać odpowiedzi na pytania oraz składać wnioski. Centrum Obsługi Klienta jest dostępne pod adresem https://helpdesk.certifiedketodiet.com/ckd_pl_app.

Składanie Oferty

3.1. Firma zapewni Klientowi możliwość otrzymania Oferty.

3.2. Przed otrzymaniem Oferty Klient może zostać poproszony o podanie pewnych informacji poprzez wybranie odpowiednich opcji lub wpisanie wymaganych danych. Klient jest zobowiązany do podania aktualnych i kompletnych informacji, o które jest proszony.

3.3. Klient otrzyma Ofertę (w tym poprzez złożenie informacji określonych w punkcie 3.2. niniejszego Regulaminu), która będzie zawierać informacje dotyczące:

3.3.1. wysokość płatności za odpowiednie Usługi i/lub Towary;

3.3.2. możliwości płatności: kartą kredytową lub inną dopuszczalną formą płatności;

3.3.3. inne informacje, których umieszczenie w Ofercie Firma uzna za istotne.

3.4. Akceptacja Oferty

3.4.1. Klient akceptuje Ofertę zawarcia niniejszej Umowy, gdy on/ona wyrazi zgodę na Regulamin Spółki.

3.4.2. Klient akceptuje Ofertę odpowiednich Usług i/lub Towarów dostarczonych Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji Mobilnej, klikając przycisk akcji Akceptacja Oferty, który prowadzi do zdarzenia zakupu. Przycisk akcji przyjęcia Oferty może być oznaczony na kilka sposobów w zależności od rodzaju Oferty, w tym między innymi „ZGADZAM SIĘ”, „AKCEPTUJĘ”, „AKTUALIZUJ” lub podobną etykietą. Warunki Oferty są wiążące, a Klient wyraża na nie zgodę poprzez przyjęcie Oferty.

3.4.3. Po zaakceptowaniu Oferty Klient upoważnia Spółkę do obciążenia Klienta kwotą płatności.

Umowa na odległość

4.1. Umowa zawarta na odległość zostaje zawarta w momencie zaakceptowania przez Klienta Oferty oraz w sposób wskazany w punkcie 3.4.1.

4.2. Ponieważ Klient zaakceptuje Ofertę drogą elektroniczną, Firma niezwłocznie dostarczy odpowiednią Usługę, Treści Cyfrowe lub Towary, jak wskazano w Ofercie.

4.3. W PRZYPADKU, GDY UMOWA POMIĘDZY FIRMĄ A KLIENTEM SKŁADA SIĘ Z TREŚCI CYFROWYCH, KLIENT ZGADZA SIĘ NA UTRATĘ PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

4.4. Firma dokłada wszelkich starań, aby Usługi działały zgodnie z przeznaczeniem, jednak są one zależne od Internetu oraz innych usług i dostawców, na których Firma nie ma wpływu. Korzystając z Usług Firmy, Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma nie może zagwarantować, że Usługi będą nieprzerwane, wolne od błędów lub że informacje w nich zawarte będą całkowicie wolne od wirusów, hakerów, włamań, nieplanowanych przestojów lub innych awarii. Klient wyraźnie przyjmuje na siebie ryzyko związane z korzystaniem lub pobieraniem takich Usług.

4.5. Okazjonalnie i bez wcześniejszego powiadomienia Klienta, Firma może zmieniać, rozszerzać i ulepszać Usługi. Może również w dowolnym momencie zaprzestać kontynuowania świadczenia części lub całości Usług lub selektywnie wyłączyć pewne ich aspekty. Wszelkie modyfikacje lub eliminacje Usług będą dokonywane według naszego wyłącznego i absolutnego uznania i bez stałego zobowiązania lub odpowiedzialności wobec Klienta, a korzystanie przez Klienta z Usług nie uprawnia Klienta do dalszego świadczenia lub dostępności Usług.

4.6. Klient zgadza się ponadto, że:

4.6.1 nie będzie uzyskiwał dostępu do Usług (w tym w celu zakupu Towarów), jeśli nie ukończył 18 roku życia;

4.6.2 Klient uniemożliwi dostęp do Usług osobom poniżej 18 roku życia. Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie nieuprawnione korzystanie z Usług przez osoby niepełnoletnie.

Płatności

5.1.W okresie ważności wskazanym w Ofercie, firma zachowuje prawo do zmiany ceny za Usługi i/lub Towary.

5.2.Klient zobowiązuje się do:

5.2.1. pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów, opłat, należności, obowiązujących podatków i innych obciążeń, które mogą być poniesione przez Klienta;

5.2.2. zakupu Usług i/lub Towarów przy użyciu ważnej karty kredytowej lub innej dozwolonej formy płatności;

5.2.3. dostarczenia Firmie aktualnych i kompletnych informacji, jak wyszczególniono w formularzu zamówienia. Jeśli Firma odkryje lub uzna, że jakiekolwiek informacje podane przez Klienta są niedokładne lub niekompletne, Firma zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia płatności Klienta według własnego uznania, a Klient traci wszelkie prawa do zwrotu wpłaconej kwoty.

5.2.4. w trosce o wygodę dokonywania zakupów Usług w przyszłości, Klient upoważnia Spółkę do obciążania Klienta, z możliwością autoryzacji płatności bez ponownego wprowadzania danych karty, za zaakceptowaną przez Klienta kwotę płatności wskazaną w pkt. 3.3. i 3.4.

5.3. Po przejściu Klienta do usług płatniczych strony trzeciej, ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta i/lub usługę strony trzeciej. Płatności online dokonywane przez Klienta kartą kredytową lub debetową na rzecz Firmy będą obsługiwane i przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych i żadne z poufnych danych związanych z płatnością nie będą przechowywane ani wykorzystywane przez Firmę. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z płatnościami lub inne spory powstałe w wyniku korzystania z usług płatniczych stron trzecich. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany dostawcy usług płatniczych. 

5.4. Wszystkie ceny i koszty podane są w walucie wskazanej na danej Stronie.

5.5. Wszystkie Towary pozostają własnością Spółki do momentu dokonania pełnej zapłaty. Obowiązującą ceną jest cena ustalona w dniu złożenia zamówienia przez Użytkownika. Koszty wysyłki i opłaty za płatność są rozpoznawane przed potwierdzeniem zakupu. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, muszą posiadać zgodę rodziców na dokonanie zakupu w Spółce.

5.6. Wszystkie przelewy dokonywane za pośrednictwem Firmy są obsługiwane i realizowane za pośrednictwem dedykowanych bramek stron trzecich, co gwarantuje ochronę użytkownika. Informacje o kartach nie są przechowywane, a wszystkie informacje o kartach są przetwarzane za pomocą szyfrowania SSL. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem bramek płatniczych wybranych do realizacji transakcji, ponieważ to one ponoszą odpowiedzialność za dokonane transakcje.

5.7. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy lub złożenia reklamacji, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedKetoDiet.com online WSPARCIE CENTRUM OBSUGI KLIENTA.

5.8. W celu zapewnienia, że Klient nie doświadczy przerwy lub utraty Usług, Usługi są świadczone wraz z automatycznym odnawianiem.

5.8.1. Z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej w tej sekcji, AUTOMATYCZNE PRZEDŁUŻENIE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻA DOWOLNĄ USŁUGĘ PO WYGAŚNIĘCIU BIEŻĄCEGO TERMINU NA OKRES PRZEDŁUŻENIA RÓWNY CZASOWO Z NAJBLIŻSZYM OKRESEM USŁUGI. Na przykład, jeśli ostatni okres świadczenia usługi przez Klienta wynosił jeden rok, okres odnowienia będzie zazwyczaj wynosił jeden rok.

5.8.2. Jeśli Klient nie anuluje subskrypcji, Firma automatycznie odnowi stosowną usługę, gdy nadejdzie termin jej odnowienia.

5.8.3. Firma może od czasu do czasu zmieniać plany abonamentowe i ceny Usług. Odnowienia mogą być naliczane według aktualnych stawek Firmy, które Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że mogą być wyższe (o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany) lub niższe niż stawki za pierwotny okres świadczenia usługi. W przypadku nieuregulowania płatności Usługodawca ma prawo naliczyć karę za zwłokę w wysokości jednej miesięcznej opłaty abonamentowej. Firma może naliczyć cenę Usługi w kilku ratach, jeśli pełna opłata się nie powiedzie.

5.8.4. JEŚLI KLIENT NIE CHCE, ABY USŁUGA BYŁA AUTOMATYCZNIE ODNAWIANA, musi sam anulować subskrypcję na co najmniej 48 godzin przed końcem bieżącego okresu; w takim przypadku Usługi zostaną zakończone po upływie bieżącego okresu, chyba że przed tą datą ręcznie odnowi Usługi. Opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi.

5.8.5. Jeśli Klient zakupił subskrypcję na stronie internetowej Spółki, nie będzie miał możliwości kontrolowania jej poprzez Apple App Store lub Google Play. Zamiast tego, jeśli Klient nie chce, aby Usługi były automatycznie odnawiane, musi sam anulować subskrypcję, logując się na Konto Użytkownika na stronie internetowej Firmy lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedKetoDiet.com online CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA i postępować zgodnie z instrukcjami w sekcji "Zarządzaj moją subskrypcją".

5.8.6. Jeśli Klient zakupił subskrypcję za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play, może ją anulować wyłącznie za pośrednictwem swojego konta Apple lub Google. Klient rozumie, że usunięcie aplikacji nie powoduje anulowania subskrypcji.

5.8.7. Całkowita cena Usług/Towarów, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz wszelkie dodatkowe opłaty za fracht, dostawę lub opłaty pocztowe oraz w stosownych przypadkach, inne koszty są widoczne podczas procesu składania zamówienia na Stronie Internetowej. Sposób obliczania ceny jest również widoczny w trakcie procesu składania zamówienia na Stronie Internetowej.

5.8.8. W przypadku Abonamentu cena całkowita obejmuje łączne koszty za wybrany okres rozliczeniowy.

Polityka Zwrotów

6.1. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, Klient ma prawo do zmiany zdania i zwrotu dostarczonych (otrzymanych) towarów w Okresie Odstąpienia. Jednakże istnieje również wyjątek ustanowiony przez te akty prawne, zgodnie z którym prawo do zwrotu towarów nie ma zastosowania do Umów dotyczących dostarczania Treści Cyfrowych w przypadku, gdy dostarczanie takich Treści Cyfrowych zostało już rozpoczęte. W związku z tym, w przypadku, gdy Treści Cyfrowe zostały już dostarczone Klientowi w sposób wskazany w punkcie 4.2. i 4.3., Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy.

6.1.1. Zgodnie z gwarancją udzieloną na stronie internetowej Spółki, Klientowi przysługuje zwrot Opłaty za Uczestnictwo, jeżeli udowodni wadę Treści cyfrowych i w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy na odległość złoży wniosek o pełny zwrot pieniędzy do naszego działu obsługi klienta na CertifiedKetoDiet.com online WSPARCIE POMOCY.

6.2. Zwrot kosztów za Usługi. Wszystkie ceny i opłaty za Treści Cyfrowe i Usługi nie podlegają zwrotowi, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w tym punkcie poniżej:

6.2.1. Po dostarczeniu Klientowi Treści Cyfrowych, jak wskazano w Punkcie 4.2, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy za nie od Spółki jedynie w przypadku, gdy Klient udowodni, że Treści Cyfrowe nie są zgodne z opisem lub są wadliwe. W takim przypadku Klient musi skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem CertifiedKetoDiet.com online CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA w ciągu okresu odstąpienia od umowy i dostarczyć szczegółowych informacji potwierdzających wadę produktu Spółki (wraz z dowodem wizualnym). Spółka zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w celu pokrycia kosztów wszelkich usług administracyjnych lub innych, z których Klient mógł skorzystać przed dokonaniem zwrotu/anulowania.

6.2.2. Po dokonaniu zwrotu Klient nie ma już dostępu do Usług Spółki. Wszystkie zwroty są stosowane do pierwotnej metody płatności. Dokonując zakupu Usług, Klient zgadza się na niniejsze zasady zwrotu kosztów i zrzeka się wszelkich praw do poddawania ich jakimkolwiek pytaniom, orzeczeniom lub działaniom prawnym. 

6.3. Jeśli Klient dokonał zakupu Usług lub Towarów za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play, w przypadku jakichkolwiek pytań i/lub próśb dotyczących zwrotów i płatności, Klient powinien skontaktować się z obsługą użytkowników Apple App Store lub Google Play Store.

6.4. Zwrot pieniędzy za dostarczone Towary.

6.4.1. W przypadku, gdy punkt 6.5 nie ma zastosowania, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy za Towary od Spółki jedynie w przypadku, gdy Klient udowodni, że Towary nie są zgodne z opisem lub są wadliwe. W takim przypadku Klient musi skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedKetoDiet.com online CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA w ciągu okresu odstąpienia od umowy i podać szczegółowe informacje potwierdzające wadę Towarów Firmy (wraz z dowodem wizualnym).

6.4.2. Wszystkie zwroty są dokonywane na podstawie oryginalnej metody płatności. Dokonując zakupu Usług, Klient wyraża zgodę na niniejsze zasady zwrotu i zrzeka się wszelkich praw do poddawania ich jakimkolwiek pytaniom, orzeczeniom lub działaniom prawnym.

6.5. Zwrot dostarczonych Towarów. Z przyczyn związanych z ochroną zdrowia i higieną, Klient ma prawo do zmiany zdania i zwrotu dostarczonego (otrzymanego) Towaru w Okresie Odstąpienia od Umowy tylko w przypadku zachowania następującej procedury:

6.5.1. Klient zgłosił Spółce swoją decyzję o zwrocie Towaru w Okresie Odstąpienia na stronie internetowej CertifiedKetoDiet.com CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA i przed zwrotem Towaru.

6.5.2. Bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu Okresu Odstąpienia od Umowy zwrócił Towary Spółce. Klient ponosi koszty zwrotu.

6.5.3. Towary są w oryginalnym opakowaniu, nieotwarte, w stanie nadającym się do dalszej sprzedaży.

6.5.4. Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconych Towarów, Spółka zwróci Klientowi cenę zapłaconą za Towary (w tym koszty dostawy) nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym Spółka otrzyma Towary z powrotem.

6.5.5. W każdym przypadku Spółka ma prawo wstrzymać się ze zwrotem Klientowi ceny do czasu otrzymania przez Spółkę Towarów z powrotem i ich sprawdzenia.

Adres do zwrotu towarów fizycznych:

Adres Firmy dla zwrotów: Nutrameg Latvia SIA, numer rejestracyjny 40203072376 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa.

Prawa Własności Intelektualnej

7.1.Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym między innymi prawa autorskie, prawa do projektów, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe i wszelkie inne prawa własności w Usługach lub związane z Usługami i treściami związanymi z Usługami są własnością Firmy.

7.2. Klient nie może powielać, publikować Usług, w tym, ale nie tylko, treści cyfrowych dostarczonych i/lub dostarczonych przez Spółkę w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

7.3. Niniejszym Klient przyznaje Spółce wieczystą, nieodwołalną, obowiązującą na całym świecie, w pełni opłaconą i wolną od tantiem, niewyłączną licencję, w tym prawo do udzielania sublicencji (na wielu poziomach) i przekazywania osobom trzecim, na powielanie, dystrybucję, wykonywanie i wyświetlanie (publicznie lub w inny sposób), tworzenie dzieł pochodnych, adaptację, modyfikację i inne wykorzystanie, analizę i eksploatację w jakikolwiek sposób znany obecnie lub odkryty w przyszłości, Treści Użytkownika (z wyjątkiem Znaków Towarowych Użytkownika), jak również wszystkich zmodyfikowanych i pochodnych dzieł. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Klient niniejszym zrzeka się wszelkich praw moralnych, które mogą mu przysługiwać do Treści Użytkownika. "Treści Użytkownika" oznaczają wszelkie Znaki Towarowe Użytkownika, komunikaty, obrazy, pisma, prace twórcze, dźwięki oraz wszelkie materiały, dane i informacje, które Klient zamieszcza, przekazuje lub przesyła za pośrednictwem Usług lub które zamieszczają lub przekazują inni użytkownicy. Przesyłając, transmitując lub przesyłając jakąkolwiek Zawartość Użytkownika, Klient potwierdza, oświadcza i gwarantuje, że taka Zawartość Użytkownika i jej przesyłanie, transmitowanie lub przekazywanie jest (a) dokładne i nie jest poufne; (b) nie narusza żadnych obowiązujących praw, ograniczeń umownych ani innych praw osób trzecich, a także, że Klient ma pozwolenie od jakiejkolwiek osoby trzeciej, której dane osobowe lub własność intelektualna są zawarte lub ucieleśnione w Zawartości Użytkownika; oraz (c) jest wolna od wirusów, programów typu adware, spyware lub innych złośliwych kodów.

7.4. Żadna część niniejszego Regulaminu nie może być interpretowana jako przeniesienie praw własności intelektualnej w odniesieniu do Usług lub treści związanych z Usługami, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w punkcie 8.1 poniżej.

Korzystanie z Treści cyfrowych

8.1. Wszystkie prawa własności intelektualnej określone w Artykule 7.1 i odnoszące się do Treści Cyfrowych są własnością Firmy. Treści Cyfrowe są licencjonowane zgodnie z niniejszym Paragrafem 8 i nie są sprzedawane. Klientowi zostanie udzielona jedynie niewyłączna, nieprzenoszalna i niepodlegająca sublicencjonowaniu licencja, podlegająca warunkom niniejszej Umowy, na korzystanie (wyłącznie na indywidualny użytek Klienta) z treści cyfrowych dostarczonych Klientowi przez Spółkę.

8.2. Licencja ta zostanie udzielona na okres 5 lat od daty otrzymania Treści Cyfrowych, chyba że zostanie wcześniej zawieszona lub rozwiązana zgodnie z Regulaminem.

8.3. O ile wyraźnie nie określono inaczej, Treści Cyfrowe mogą być przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

8.4. Klient nie jest uprawniony do edytowania, reprodukowania, przesyłania lub użyczania Treści Cyfrowych lub udostępniania ich osobom trzecim lub wykorzystywania ich do wykonywania jakichkolwiek innych czynności, które wykraczają poza zakres licencji udzielonej przez Spółkę.

8.5. Spółka jest uprawniona, w celu egzekwowania praw własności intelektualnej, do nakładania ograniczeń dotyczących zakresu licencji lub liczby urządzeń lub typów urządzeń, na których można korzystać z Treści Cyfrowych.

8.6. Jeśli Klient postępuje niezgodnie z postanowieniami niniejszego postanowienia, Spółka będzie upoważniona do zawieszenia dostępu do odpowiednich Treści Cyfrowych, niezależnie od prawa Spółki do odzyskania od Klienta strat poniesionych w wyniku lub w związku z naruszeniem, w tym wszelkich poniesionych wydatków.

Sprzedaż Treści Cyfrowych

9.1. Klientowi nie wolno sprzedawać, oferować do sprzedaży, udostępniać, wypożyczać lub użyczać Treści Cyfrowych lub ich kopii.

Polityka prywatności

10.1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest regulowane przez Politykę Prywatności. Zaleca się, aby Klient wydrukował i zachował kopię Polityki Prywatności wraz z tym Regulaminem.

Odpowiedzialność

11.1. Strona jest zwolniona z odpowiedzialności za niedotrzymanie postanowień Regulaminu, jeżeli udowodni, że do niedotrzymania postanowień Regulaminu doszło z powodu siły wyższej. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane działaniem siły wyższej, zamieszkami, wojną, wydarzeniami naturalnymi lub innymi zdarzeniami, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności (np. strajk, lockdown, wstrzymanie ruchu, akty administracyjne krajowych lub zagranicznych władz wyższego szczebla). Klient musi dostarczyć pisemne powiadomienie o wystąpieniu siły wyższej, która uniemożliwia wypełnienie niniejszego Regulaminu, w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystąpienia tych okoliczności. Spółka poinformuje Klienta o wystąpieniu siły wyższej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w miarę możliwości na Stronie Internetowej lub Aplikacji Mobilnej.

11.2. Odpowiedzialność Spółki jest ograniczona do strat bezpośrednich, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

11.3. Ze względu na charakter Usług i/lub Towarów dostarczanych przez Spółkę oraz ze względu na fakt, że Spółka nie może kontrolować, czy Klient stosuje się do dostarczonych instrukcji użytkowania, Spółka nie udziela żadnej gwarancji co do jakichkolwiek rezultatów lub wyników wynikających z korzystania z Usług i/lub Towarów.

11.4.Odpowiedzialna firma: 1) Nutrameg Latvia jest jedynie administratorem Strony lub Aplikacji Mobilnej i dostawcą Usług, 2) Nutrameg Latvia jest firmą odpowiedzialną za zarządzanie usługami subskrypcji i płatnościami za Usługi i Towary, zwrotami i obciążeniami zwrotnymi, dla Spółek Powiązanych.

11.5. Podczas korzystania z Usług Klient może otrzymywać linki do innych stron internetowych lub aplikacji mobilnych, które nie są własnością i/lub nie są kontrolowane przez Spółkę. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie jest odpowiedzialna za dostępność takich stron lub aplikacji mobilnych. Co więcej, Spółka nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały, które mogą być dostępne poprzez takie linki i dlatego Klient zgadza się, że Spółka nie będzie odpowiedzialna, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z użyciem lub poleganiem na takich treściach, towarach, usługach dostępnych na lub poprzez takie strony lub aplikacje mobilne.

Zrzeczenie się roszczeń medycznych

12.1. PRZED WYPRÓBOWANIEM PLANU POSIŁKÓW I/LUB TOWARÓW FIRMY, STAN ZDROWIA KLIENTA POWINIEN ZOSTAĆ OCENIONY PRZEZ LEKARZA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI MEDYCZNE LUB KLIENT POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI MEDYCZNE.

12.2. Usługa polega na uczestnictwie w programie, który zawiera informacje na temat zdrowego stylu życia i odżywiania. Informacje publikowane w Serwisie mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Jeżeli Klient ma wątpliwości co do informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu lub ma pytania dotyczące własnego zdrowia, powinien skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia. Klient korzysta z Serwisu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Uprawnienia

13.1. Usługi są dostępne wyłącznie dla osób, które zgodnie z prawem Unii Europejskiej mogą zawierać prawnie wiążące umowy, dlatego Klient potwierdza, że ma ukończone 18 lat. Jeśli Klient uzyskuje dostęp do Usług w imieniu osoby, która nie ukończyła 18 lat, Klient potwierdza, że jest jej prawnym opiekunem i odpowiada za przestrzeganie przez tę osobę niniejszego Regulaminu oraz zrekompensuje Spółce wszelkie straty lub szkody poniesione przez Spółkę w wyniku nieprzestrzegania przez tę osobę niniejszego Regulaminu.

Ważność i wypowiedzenie

14.1. Umowa wchodzi w życie po zaakceptowaniu jej przez Klienta i wyrażeniu przez niego drogą elektroniczną zgody na jej przestrzeganie i pozostaje w mocy na czas nieokreślony do momentu jej rozwiązania.

14.2. Spółka może rozwiązać stosunek z Klientem w dowolnym czasie w następujących przypadkach: (i) Klient nie zgadza się z Umową; (2) Klient dopuści się jakiegokolwiek naruszenia Umowy; (3) Klient nie dostarczy informacji wymaganych przez Spółkę i/lub dostarczy nieprawidłowych i/lub niepełnych informacji. Niezależnie od powyższego, nie ma to wpływu na ustawowe prawo do wypowiedzenia Umowy.

Zmiany w Regulaminie

15.1. Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności oraz wszelkie dodatkowe warunki, które mogą mieć zastosowanie, mogą ulec zmianie. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania niniejszych Zasad i Warunków od czasu do czasu, a takie zmiany będą obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu na Stronie Internetowej Spółki lub w Aplikacji mobilnej.

15.2. Spółka może powiadomić Klienta o nadchodzących zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na główny adres e-mail podany przez Klienta lub poprzez Stronę lub Aplikację Mobilną.

15.3. Klient rozumie i zgadza się, że dalsze korzystanie i dostęp do Usług po wprowadzeniu aktualizacji Regulaminu oznacza, że Klient dobrowolnie zgadza się na przestrzeganie Regulaminu. Jeśli Klient nie zgadza się na przestrzeganie zaktualizowanego Regulaminu, nie powinien korzystać (ani kontynuować korzystania) z Usług.

Komunikacja

16.1. Zasadniczo, Spółka preferuje komunikację poprzez przyjmowanie zgłoszeń do pomocy technicznej na stronie CertifiedKetoDiet.com online z zakładki CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA i będzie odpowiadać na zgłoszenia pocztą elektroniczną. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na komunikację poprzez składanie wniosków o pomoc techniczną na stronie CertifiedKetoDiet.com online CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA, a odpowiedzi na wnioski będą udzielane za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu Klient powinien posiadać ważny adres e-mail i podać go podczas wypełniania wymaganych informacji, o których mowa w punkcie 3.2. Spółka może publikować informacje związane z niniejszą Umową lub Usługami na Stronie lub w Aplikacji mobilnej. Klient powinien regularnie i często sprawdzać swoje wiadomości e-mail, jak również informacje udostępniane na Stronie lub w Aplikacji mobilnej. Wiadomości e-mail mogą zawierać linki do dalszych informacji i dokumentów.

16.2. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają dostarczenia informacji na trwałym nośniku, Firma wyśle Klientowi wiadomość e-mail z załącznikiem lub powiadomienie odnoszące się do Usług z funkcją pobierania, aby zachować takie informacje i dokumenty na stałe do wykorzystania w przyszłości. Klient jest proszony o zachowanie kopii wszystkich wiadomości od Spółki.

16.3. Klient może poprosić o kopię niniejszego regulaminu lub jakiegokolwiek innego dokumentu umownego, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedKetoDiet.com online CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA.

16.4. Komunikacja z Klientem będzie odbywać się w języku angielskim, chyba że Spółka i Klient uzgodnią komunikację w innym języku.

16.5. Klient może skontaktować się ze Spółką w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedKetoDiet.com online CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA.

Reklamacje

17.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Firmy i Usług świadczonych Klientowi należy kierować do działu obsługi klienta pod adresem CertifiedKetoDiet.com online CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA.

17.2. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów dostarczanych Klientowi należy kierować do naszego działu obsługi klienta pod adresem CertifiedKetoDiet.com online CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA.

17.3. Wszelkie reklamacje dotyczące abonamentów, zwrotów i obciążeń zwrotnych za Towary i Usługi należy kierować do naszego działu obsługi klienta pod adresem CertifiedKetoDiet.com online CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA.

17.4. Składając reklamację, Klient powinien wyraźnie wskazać, że składa reklamację oraz określić podstawy i okoliczności dotyczące reklamacji. Spółka prześle Klientowi potwierdzenie przyjęcia reklamacji na adres e-mail, z którego reklamacja została otrzymana. Spółka rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi w terminie od 14 do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej reklamacji.

17.5. Wnioski Klienta (reklamacje) będą analizowane przez Spółkę nieodpłatnie.

17.6. Jeśli odpowiedź Spółki na skargę Klienta nie satysfakcjonuje Klienta lub nie została udzielona, Klient ma prawo złożyć skargę do instytucji regulacyjnych lub sądów.

Inne

18.1. Żadna osoba inna niż Klient nie będzie miała żadnych praw wynikających z niniejszego Regulaminu.

18.2. Klient nie może przenieść żadnych praw wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Spółki. Spółka może według własnego uznania przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy w całości lub w części na osobę trzecią.

18.3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub w inny sposób związane z Usługami będą rozstrzygane przez sądy na Łotwie, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez obowiązujące prawo.

18.4. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, taka część zostanie oddzielona od pozostałej części Regulaminu, która pozostanie ważna i wykonalna w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Polityka prywatności

19.1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób spółka Nutrameg Latvia SIA, numer rejestracyjny 40203072376 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa, przetwarza dane osobowe w trakcie świadczenia Usług i zarządzania stroną. 

19.2. Administratorem danych osobowych jest Nutrameg Latvia SIA, numer rejestracyjny 40203072376 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa. 

19.3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

19.3.1. Przetwarzamy twoje dane osobowe w rozmaitych celach, kiedy rejestrujesz się do Usług, prowadzisz aktywność na swoim profilu, lub odwiedzasz naszą Stronę. W określonych przypadkach przetwarzanie twoich danych jest niezbędne do świadczenia usługi. Jednakże w niektórych kwestiach przetwarzanie nie jest konieczne, o czym powiadomimy Cię, na przykład pytając Cię o zgodę na przesłanie danych osobowych.

19.3.2. Dane wprowadzane w trakcie informacyjnego testu utraty wagi na naszej Stronie nie są przechowywane ani w żaden sposób zapisywane w naszych systemach informacyjnych.

19.4. W celu rejestracji nowych użytkowników Usług, identyfikacji istniejących użytkowników, przyznania dostępu do istniejącego już konta użytkownika i administrowania profilu,  przetwarzamy twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, wiek, informacje o płatności oraz innego rodzaju dane, wprowadzone przez Ciebie w trakcie procesu rejestracji. 

Kategoria danych osobowych

Podstawa prawna do przetwarzania

Okres przechowywania danych

Adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, wiek, płeć, rodzaj, kwota płatności za usługi, rodzaj pożądanych usług.

Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem i świadczenia Usług.

Dane przechowywane są tak długo, jak użytkownik jest zarejestrowany do Usług i uiszcza opłaty za Usługi. Po usunięciu profilu użytkownika możemy zachować dane, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne (np. do celów podatkowych).

19.5. Aby zapewnić Ci spersonalizowane Usługi, przygotować plan diety i odżywiania oraz inne wskazówki i sugestie związane z korzystaniem z Usług, przetwarzamy ujawnione przez Ciebie dane dotyczące twoich nawyków żywieniowych, stanu zdrowia, informacji o ciąży lub karmieniu piersią oraz inne dane związane ze zdrowiem. Informacje te należą do specjalnej kategorii danych osobowych, dlatego przetwarzamy je z należytą starannością i na podstawie twojej wyraźnej zgody. Dane dotyczące twojego stanu zdrowia będą przetwarzane dopiero po dokonaniu przez Ciebie płatności za Usługi. Ze względu na specyfikę Usług nie będziemy w stanie świadczyć Usług bez twojej wyraźnej zgody na przetwarzanie danych dotyczących twojego zdrowia. Jeśli nie wyrazisz takiej zgody, zwrócimy Ci kwotę zapłaconą za Usługi.

Kategoria danych osobowych

Podstawa prawna do przetwarzania

Okres przechowywania danych

Informacje na temat twojego stanu zdrowia, nawyki palenia, ciąża, karmienie piersią, przyjmowane leki, wybory dotyczące diety, waga i wzrost.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie twojej wyraźnej zgody na świadczenie Usług.

Dane są przechowywane przez cały okres ważności wyrażonej zgody. Kiedy zgoda zostaje wycofana, następuje przerwanie świadczenia Usług. Jeśli usuniesz profil, te dane również zostaną usunięte pod warunkiem, że ich przechowywanie nie jest wymagane przez stosowne przepisy prawne.

19.6. Aby zachować zgodność z obowiązującym prawem, na przykład w związku z przetwarzaniem płatności i naszymi zobowiązaniami księgowymi, przetwarzamy informacje dotyczące płatności użytkownika.

Kategoria danych osobowych

Podstawa prawna do przetwarzania

Okres przechowywania danych

Informacje na temat twoich płatności, twoje miejsce zamieszkania.

Przetwarzanie konieczne ze względu na zobowiązania prawne.

Dane przechowywane tak długo, jak nakazują stosowne przepisy prawne.

19.7. Aby informować Cię o nowościach i promocjach związanych z Usługami oraz wysyłać Ci spersonalizowane reklamy lub inne materiały marketingowe, przetwarzamy twoje imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu. Będziesz otrzymywać takie informacje, tylko jeśli wyrazisz na to zgodę podczas rejestracji w Usługach. Masz prawo do wycofania swojej zgody na otrzymywanie tego rodzaju korespondencji, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta na stronie CertifiedKetoDiet.com przez SUPPORT HELP DESK online. W przypadku wycofania zgody poprzez kontakt z naszym działem obsługi klienta na stronie CertifiedKetoDiet.com przez SUPPORT HELP DESK online, zarejestrujemy tę informację na twoim profilu w ciągu 5 dni roboczych.

Kategoria danych osobowych

Podstawa prawna do przetwarzania

Okres przechowywania danych

Imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu.

Imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu.

Dane są przechowywane tak długo, jak istnieje ważna zgoda. Jeśli zgoda zostanie wycofana, zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych w tym celu. 

19.8. W celu opracowania strategii marketingowej, segmentacji klientów i analizy naszych Usług możemy przetwarzać dane podane przez użytkownika podczas rejestracji w Usługach, włączając w to płeć użytkownika, wybrane Usługi, a także określone informacje uzyskane z plików cookies.

Kategoria danych osobowych

Podstawa prawna do przetwarzania

Okres przechowywania danych

Płeć, informacje pozyskane z plików cookies np. adres IP, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, czas i data otwarcia, anulowanie subskrypcji, blokowanie naszych wiadomości, kliknięcia, interakcje na Stronie.

Przetwarzanie niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu doskonalenia i rozwoju naszej działalności.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce cookies. Jeśli usuniesz swój profil, możemy zachować niektóre informacje w formie anonimowej i zbiorczej.

19.9. Aby zapewnić obsługę klienta i rozwiązywać wszelkie problemy, które mogą pojawić się w związku z naszymi Usługami, przetwarzamy imię, nazwisko, informacje kontaktowe, dane profilowe użytkownika oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik może podać podczas komunikacji z naszymi konsultantami lub specjalistami ds. obsługi klienta.

Kategoria danych osobowych

Podstawa prawna do przetwarzania

Okres przechowywania danych

Imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu, dane z profili oraz wszelkie pozostałe informacje, przekazane nam podczas konsultacji lub na potrzeby określone w niniejszym dokumencie.

Przetwarzanie niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, zapewnienia odpowiedniej jakości naszych Usług, rozwiązywania wszelkich problemów powiązanych z naszymi Usługami oraz do ochrony naszych interesów prawnych i praw na wypadek sporów.

Dane są przechowywane do czasu osiągnięcia celu ich przetwarzania lub kasowane po usunięciu profilu użytkownika pod warunkiem, że ich przechowywanie nie jest wymagane do ochrony naszych praw.

19.10. Aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo naszej bazy danych, systemów wewnętrznych, Strony Internetowej oraz innej infrastruktury, a także nadzorować wykorzystywanie naszych Usług, możemy przetwarzać różne informacje techniczne, które uzyskujemy za pomocą plików cookies, logów oraz innych podobnych rozwiązań technologicznych.

Kategoria danych osobowych

Podstawa prawna do przetwarzania

Okres przechowywania danych

Twój adres IP, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, rodzaj i wersja twojej przeglądarki, strefa czasowa, różne metadane, informacje o dostępie do Strony i profilu, o interakcji na Stronie, o wprowadzaniu i poprawianiu danych oraz wszelkie inne informacje do celów określonych w niniejszym dokumencie.

Przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, aby zapewnić bezpieczeństwo naszego systemu informatycznego oraz niezawodną, ciągłą i bezpieczną działalność.

Dane przechowywane przez 12 miesięcy.

19.11. Aby oszacować, przewidzieć i zaoferować użytkownikowi najodpowiedniejszą, skuteczną dietę i plan żywieniowy, a także pomóc w osiągnięciu wyznaczonego celu, możemy gromadzić i analizować (profilować) pewne rodzaje informacji o użytkowniku. Podczas profilowania wykorzystujemy wyłącznie dokładne, minimalne dane, takie jak korelacja zmiany wagi użytkownika w wyniku zastosowania określonego planu żywieniowego. Tego rodzaju profilowanie przeprowadzamy w oparciu o nasze uzasadnione interesy, aby zapewnić użytkownikowi najodpowiedniejsze i wydajne Usługi. Nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu, które mogą mieć konsekwencje prawne dla użytkownika lub niekorzystnie wpływać na użytkownika będącego podmiotem danych. Dzięki temu możemy zaoferować naszym użytkownikom plan żywieniowy i dietetyczny, który sprawdził się w przypadku innych użytkowników o zbliżonych cechach.

19.12. Okres przechowywania i usuwanie danych:

19.12.1. Będziemy przetwarzać twoje dane osobowe tak długo, jak będzie obowiązywać którykolwiek z wyżej wymienionych celów przetwarzania danych lub podstawa prawna. Szacujemy okres przechowywania danych, biorąc pod uwagę nasze zobowiązania prawne i określone w nich okresy przechowywania, a także nasze uzasadnione interesy lub instrukcje użytkownika, na przykład w przypadku wycofania przez niego zgody.

19.12.2. Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych celów przetwarzania danych lub podstawa prawna przestają istnieć, dane są usuwane lub anonimizowane.

19.13. Udostępnianie danych osobowych użytkownika:

19.13.1. W określonych przypadkach współpracujemy z różnymi stronami trzecimi stanowiącymi dostawców usług i podmioty przetwarzające dane, które zapewniają wsparcie dla naszych Usług. W związku z tym dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane usługodawcom świadczącym usługi hostingowe i kolokacji serwerów, usługi i narzędzia powiązane z pocztą elektroniczną oraz dostarczaniem treści, usługi fakturowania i przetwarzania płatności, usługi marketingowe, księgowe, prawne, informatyczne oraz inne, których możemy wymagać w uzasadniony sposób.

19.13.2. Tego rodzaju dostawcy usług mogą otrzymywać wyłącznie dane osobowe wymagane do świadczenia danej usługi, na przykład informacje o płatnościach użytkownika będą udostępniane wyłącznie dostawcom usług przetwarzania płatności i tylko w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia płatności, zwrotu płatności lub rozpatrzenia reklamacji.

19.13.3. Tacy usługodawcy zewnętrzni mogą przetwarzać te dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i nie wolno im wykorzystywać ich do innych celów. Tacy usługodawcy są zobowiązani do zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i wiążącymi umowami zawartymi z nami. Jeżeli którykolwiek z takich usługodawców znajduje się poza UE/EOG, zapewniamy, że przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi i rozwiązaniami przewidzianymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

19.13.4. Wybieramy i selekcjonujemy takich usługodawców z należytą starannością, a także wymagamy od nich zapewnienia integralności i poufności danych osobowych użytkowników.

19.13.5. Do twoich danych osobowych mogą mieć dostęp jedynie upoważnieni pracownicy Spółki, którzy zobowiązali się do zachowania poufności i którzy potrzebują tych informacji w celu wypełnienia swoich obowiązków.

19.13.6. W określonych sytuacjach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia informacji o użytkowniku organom ścigania i władzom państwowym. Możemy również udostępnić informacje o użytkowniku takim organom w celu wniesienia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

19.13.7. Spółka jako administrator danych osobowych ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie twoich danych osobowych.

19.14. Twoje prawa:

19.14.1. Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych i w ciągu miesiąca otrzymać wszystkie informacje, które przetwarzamy na twój temat.

19.14.2. Jeśli chcesz skorygować swoje dane, możesz to zrobić, kontaktując się z nami lub poprawiając je samodzielnie poprzez zalogowanie się do swojego profilu.

19.14.3. Jeśli przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeżeli otrzymamy taki sprzeciw, wstrzymamy przetwarzanie twoich danych osobowych pod warunkiem, że nie będziemy w stanie wykazać ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności podmiotu, którego dane dotyczą, lub nie będziemy musieli wykorzystać ich w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

19.14.4. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych, jeśli podstawą do przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

19.14.5. Masz prawo usunąć swoje dane poprzez zalogowanie się do swojego profilu lub kontakt z nami. Należy pamiętać, że nie będziemy mogli usunąć danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych lub sprzeciwisz się przetwarzaniu danych niezbędnych do świadczenia Ci naszych Usług, nie będziemy mogli świadczyć Ci naszych Usług lub będzie to utrudnione.

19.14.6. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy napisać do nas, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Przed przekazaniem użytkownikowi jakichkolwiek informacji możemy być zobowiązani do zweryfikowania jego tożsamości.

19.14.7. Jeśli uważasz, że nie dopełniliśmy obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w inny sposób naruszyliśmy twoje prawa do ochrony danych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorującego - Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych (Ul. Elijas 17, Ryga, Łotwa, LV-1050).

19.15. Kontakt:

19.15.1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, lub chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących danych, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie CertifiedKetoDiet.com przez SUPPORT HELP DESK online.

Nutrameg Latvia SIA, numer rejestracyjny 40203072376 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa.

19.16. Postanowienia różne:

19.16.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i uzupełniania niniejszej Polityki prywatności raz na jakiś czas. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na Stronie. W przypadku istotnej zmiany powiadomimy Cię o niej, na przykład umieszczając informację na Twoim profilu, na Stronie lub wysyłając Ci wiadomość e-mail.

Polityka plików cookie

20.1. Strona Internetowa i aplikacja CertifiedKetoDiet.com (zwane dalej - Stroną) wykorzystują pliki cookies. Jeśli wyraziłeś zgodę, oprócz plików cookies, które zapewniają funkcjonowanie Strony, w Twojej przeglądarce lub urządzeniu, z którego uzyskujesz dostęp do naszej Strony, mogą być umieszczane inne pliki cookies, sygnały nawigacyjne, piksele lub podobne technologie przechowywania danych. Niniejsze zasady wyjaśniają, jakich plików cookies używa Strona i w jakim celu.

20.2. Administratorem danych osobowych jest Nutrameg Latvia SIA, numer rejestracyjny 40203072376 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa.

20.3. Czym są pliki cookies i w jakim celu je wykorzystujemy:

20.3.1. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania naszej Strony. Przeglądarka, z której korzysta użytkownik, wykorzystuje pliki cookies do przesyłania informacji z powrotem do Strony przy każdej kolejnej wizycie tak, aby Strona mogła rozpoznać użytkownika i zapamiętać jego wybory (na przykład wybór języka, dane logowania i inne ustawienia). Dzięki temu kolejne odwiedziny pójdą sprawniej, a sama Strona stanie się bardziej przyjazna użytkownikowi.

20.3.2. Używamy różnych rodzajów plików cookies. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Strony, w jego przeglądarce lub urządzeniu umieszczamy niezbędne pliki cookies. Inne rodzaje plików cookies będą zapisywane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na ich wykorzystanie. Poniżej znajduje się więcej szczegółów na temat plików cookies, które mogą być zapisywane w urządzeniu lub przeglądarce użytkownika podczas korzystania z naszej Strony.

20.3.2.1. Bezwzględnie konieczne pliki cookies - Bezwzględnie konieczne pliki cookies ułatwiają korzystanie ze Strony poprzez udostępnianie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja w ramach strony, wybór języka, autoryzacja i wypełnianie formularzy. Strona nie może funkcjonować bez tego rodzaju plików cookies i z tego względu nie można ich wyłączyć. Te pliki cookies nie zdradzają tożsamości użytkownika ani nie gromadzą informacji o użytkowniku. Są one przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki.

20.3.2.2. Analityczne pliki cookies - Analityczne pliki cookies pozwalają nam liczyć ilość wizyt na Stronie oraz identyfikować źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej Strony. Dzięki nim wiemy, które strony są bardziej i mniej popularne, a także w jaki sposób odwiedzający poruszają się na Stronie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookies mają formę zbiorczą. W celach analitycznych i statystycznych możemy korzystać z plików cookies stron trzecich, na przykład Google Analytics, które mogą być trwale zapisywane na urządzeniu lub w przeglądarce.

20.3.2.3. Marketingowe pliki cookies - Tego rodzaju pliki cookies zapewniają reklamę i komunikację marketingową związaną z zainteresowaniami użytkowników Strony. Mogą być wykorzystywane przez strony trzecie i usługodawców do tworzenia profilu zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Te pliki cookies nie przechowują informacji umożliwiających identyfikację osoby, ale są oparte na unikalnym identyfikatorze przeglądarki i urządzenia. Te pliki cookies zapamiętują informacje o wizycie użytkownika na Stronie i mogą być wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam w sieciach społecznościowych oraz na innych stronach. Wyłączenie tych plików cookies spowoduje, że reklamy będą mniej spersonalizowane. Do celów reklamowych możemy wykorzystywać pliki cookies stron trzecich, takie jak pliki cookies Facebook lub Google, które mogą być trwale przechowywane w urządzeniu lub przeglądarce użytkownika.

20.4. Jak kontrolować pliki cookies:

20.4.1. Podczas odwiedzania naszej Strony użytkownik otrzymuje informację, że Strona wykorzystuje pliki cookies i jest proszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie analitycznych i marketingowych plików cookies. Jeśli użytkownik chce wycofać swoją zgodę lub zmienić ustawienia plików cookies, może to zrobić, klikając powyższy przycisk ustawień plików cookies.

20.4.2. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na wykorzystanie analitycznych i/lub marketingowych plików cookies, a także wykasować wszystkie pliki cookies zapisane w przeglądarce, usuwając historię plików cookies w przeglądarce. Można również skonfigurować przeglądarkę tak, aby blokowała zapisywanie plików cookies. Klikając przycisk "pomoc" w przeglądarce, można znaleźć instrukcje, jak uniemożliwić przechowywanie plików cookies, a także informacje o tym, jakie pliki cookies są już przechowywane oraz jak je usunąć. Zmiany ustawień należy dokonać dla każdej używanej przeglądarki z osobna.

20.4.3. Co więcej, użytkownik może również zrezygnować z udostępniania informacji o swojej aktywności na Stronie firmie Google Analytics, instalując wtyczkę do przeglądarki "Google Analytics opt-out", która uniemożliwia udostępnianie informacji o wizycie na Stronie firmie Google Analytics. Link do wtyczki i więcej informacji: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

20.5. Kontakt:

20.5.1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Plików Cookies lub chcesz skorzystać z praw przysługujących podmiotom danych, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie CertifiedKetoDiet.com przez SUPPORT HELP DESK online.

20.5.2. Nutrameg Latvia SIA, numer rejestracyjny 40203072376 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa.

20.6. Zmiany w Polityce Cookies:

20.6.1. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian i poprawek do niniejszej Polityki Cookies. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na Stronie. W przypadku sporu dotyczącego warunków niniejszej polityki Cookies w różnych językach, wersja angielska ma znaczenie rozstrzygające.