Nutrameg Latvia SIA

registračné číslo 40203072376

sídlo Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko

 

Všeobecné obchodné podmienky

Úvod

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú celý vzťah medzi vami, Klientom a Spoločnosťou.

Akýkoľvek preklad z anglickej verzie je poskytovaný len pre vaše pohodlie. V prípade akéhokoľvek rozdielu vo význame alebo výklade medzi anglickou jazykovou verziou týchto Podmienok bude mať prednosť anglická verzia. Pôvodný anglický text je jedinou právne záväznou verziou.

1.2. Pred uzavretím Zmluvy na diaľku bude Klientovi poskytnutý text týchto VOP elektronicky alebo v trvalom formáte. Ak to nie je primerane možné, Spoločnosť pred uzavretím Zmluvy na diaľku oznámi, akým spôsobom sú tieto VOP k dispozícii Klientovi na nahliadnutie v priestoroch Spoločnosti a že budú Klientovi bezplatne zaslané, čo najskôr, na žiadosť Klienta.

1.3. KLIENT JE POVINNÝ SI TIETO VOP STAROSTLIVO PREČÍTAŤ, NEŽ ICH PRIJME A VYUŽIJE SLUŽBY SPOLOČNOSTI. KLIENT SÚHLASÍ S TÝM, ŽE POUŽÍVANÍM SLUŽIEB POTVRDZUJE, ŽE SI TÚTO ZMLUVU PREČÍTAL, POROZUMEL JEJ A SÚHLASÍ S TÝM, ŽE BUDE TOUTO ZMLUVOU VIAZANÝ. AK NESÚHLASÍTE S AKEJKOĽVEK ČASŤOU TÝCHTO PODMIENOK, ALEBO AK NEMÁTE PRÁVO ALEBO NIE STE OPRÁVNENÍ BYŤ VIAZANÝ TÝMITO PODMIENKAMI, POTOM SI NESTIAHNUJTE APLIKÁCIU ANI INAK NEPRÍSTUPUJTE ANI NEPOUŽÍVAJTE SLUŽBU.

1.4. Klientovi sa tiež odporúča, aby si prečítal odpovede na „Často kladené otázky“, ktoré sú zverejnené na našom Help Desku Webovej podpory alebo v mobilnej aplikácii.

Definícia

2.1. Pokiaľ tieto VOP nestanovia inak, kdekoľvek je v týchto VOP, vrátane úvodnej časti použité, majú nasledujúce výrazy pri použití veľkých písmen nasledujúci význam:

a) Dohoda

znamená tieto VOP pre poskytovanie Služieb a/alebo Tovaru uzavretý online Spoločnosťou a Klientom.

(b) Klient

znamená užívateľa Služieb Spoločnosti a/alebo kupujúceho Tovaru, ako je vysvetlené v týchto VOP.

(c) Spoločnosť

znamená Nutrameg Latvia SIA, registračné číslo 40203072376 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko, ktorá je zodpovedná za poskytovanie predplatiteľských služieb a vybavovanie otázok Klienta, vrátane refundácií a kompenzácií za Tovary a Služby pridruženej Spoločnosti. Asociovaná Spoločnosť je Nutrameg Latvia.

Nutrameg Latvia SIA, registračné číslo 40203072376 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko je zodpovedná za služby poskytované prostredníctvom Webových stránok a Mobilné Aplikácie.

(d) Ponuka

znamená Ponuka na uzavretie tejto Zmluvy a Ponuku príslušných Služieb a/alebo Tovarov poskytovaných Spoločnosťou Klientovi prostredníctvom Webovej stránky alebo Mobilnej aplikácie.

(e) Zásady ochrany osobných údajov

znamená zásady ochrany osobných údajov Spoločnosti zverejnené na Webových stránkach alebo v Mobilnej aplikácii.

(f) Služby

znamená Digitálny obsah poskytovaný Spoločnosťou Klientovi, ako aj prístupnosť Webových stránok alebo Mobilnej aplikácie, vrátane informácií, textu, obrázkov, ktoré sú tu ponúkané alebo poskytované.

(g) Digitálny obsah

znamená individuálne digitálne jedálenské plány a/alebo iný digitálny obsah predávaný čas od času online spoločností.

(h) Tovar

znamená doplnky a/alebo iné produkty vo fyzickej podobe predávané online Spoločnosťou.

(i) Zmluva na diaľku

znamená zmluva uzavretá medzi Spoločnosťou a Klientom v rámci systému organizovaného pre diaľkový predaj Digitálneho obsahu a/alebo Tovaru.

(j) Webové stránky

znamená Webová stránka Spoločnosti dostupná na adrese www.certifiedketodiet.com.

(k) Mobilné aplikácie

mobilná aplikácia CertifiedKetoDiet.com, ktorú si Klient môže stiahnuť z App Store a/alebo Google Play.

(l) Účastnícky poplatok

znamená poplatok za individuálny digitálny jedálniček. Účastnícky poplatok závisí od Ponuky zvolenej Klientom, čo môže byť jednorazová platba alebo poplatok za predplatné.

(m) Ochranná lehota

znamená, že Klient má právo odstúpiť od zmlúv na diaľku, pokiaľ nedal súhlas so začiatkom plnenia zmluvy na diaľku (začatím používania alebo prístupu k obsahu) počas lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 (štrnásť) dní pre občanov Európskej únie a 5 (päť) dní pre občanov mimo Európskej únie odo dňa uzavretia zmluvy na diaľku alebo dodanie príslušného Tovaru.

(n) Help Desk pomoci

znamená on-line Centrum Klientskej podpory, kde môže Klient prijímať odpovede na otázky a zadávať požiadavky. Help Desk je dostupný na adrese https://helpdesk.certifiedketodiet.com/ckd_sk_app.

Podanie Ponuky

3.1. Spoločnosť poskytne Klientovi možnosť obdržania Ponuky.

3.2. Klient môže byť požiadaný, aby pred obdržaním Ponuky poskytol určité informácie, a to výberom ponúkaných možností alebo zadaním požadovaných údajov. Klient je povinný poskytnúť aktuálne a úplné informácie, o poskytnutie ktorých žiada.

3.3. Klientovi bude poskytnutá Ponuka (vrátane predloženia informácií uvedených v časti 3.2. týchto VOP), ktorá bude obsahovať nasledujúce informácie:

3.3.1. sumu platby za príslušné Služby a/alebo Tovar;

3.3.2. možnosti platby: prostredníctvom kreditnej karty alebo iného povoleného spôsobu platby;

3.3.3. ďalšie informácie, ktoré Spoločnosť považuje za dôležité zahrnúť do Ponuky.

3.4. Prijatie ponuky

3.4.1. Klient akceptuje Ponuku na uzavretie tejto Zmluvy, keď on/ona súhlasí s Podmienkami Spoločnosti.

3.4.2. Klient akceptuje Ponuku príslušných Služieb a/alebo Tovarov poskytovaných Spoločnosťou Klientovi prostredníctvom Webovej stránky alebo Mobilnej aplikácie kliknutím na tlačidlo Akceptácie Ponuky, ktoré vedie k udalosti nákupu. Akčné tlačidlo prijatia Ponuky môže byť označené rôznymi spôsobmi v závislosti od typu Ponuky, vrátane, ale nie výlučne, „SÚHLASÍM“, „PRIJÍMEM“, „AKTUALIZOVAŤ“ alebo podobným štítkom. Podmienky Ponuky sú záväzné a Klient s nimi súhlasí prijatím Ponuky.

3.4.3. Po prijatí Ponuky Klient oprávňuje Spoločnosť účtovať Klientovi sumu platby.

Zmluva na diaľku

4.1. Zmluva na diaľku bude uzavretá v okamihu, keď Klient prijme Ponuku a ako je uvedené v odseku 3.4.1.

4.2. Keďže Klient prijme Ponuku elektronicky, Spoločnosť okamžite poskytne príslušnú Službu, Digitálny obsah alebo Tovar, ako je uvedené v Ponuke.

4.3. V PRÍPADE, ŽE ZMLUVA MEDZI SPOLOČNOSŤOU A KLIENTOM OBSAHUJE DIGITÁLNY OBSAH, KLIENT SÚHLASÍ SO STRATOU PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

4.4. Spoločnosť vynakladá primerané úsilie, aby zabezpečila, že Služby budú fungovať tak, ako bolo zamýšľané, avšak tieto Služby sú závislé na internete a ďalších službách a poskytovateľoch, ktorí sú mimo kontroly Spoločnosti. Používaním Služieb Spoločnosti Klient berie na vedomie, že Spoločnosť nemôže zaručiť, že Služby budú neprerušované, bezchybné alebo že informácie, ktoré obsahujú, budú úplne bez vírusov, hackerov, prienikov, neplánovaných odstávok alebo iných zlyhaní. Klient výslovne preberá riziko používania alebo sťahovania takých Služieb.

4.5. Čas od času a bez predchádzajúceho upozornenia Klienta môže Spoločnosť Služby zmeniť, rozšíriť a zlepšiť. Môžeme tiež kedykoľvek prestať prevádzkovať časť alebo všetky služby alebo selektívne deaktivovať určité aspekty služieb. Akákoľvek úprava alebo odstránenie Služieb bude vykonané podľa nášho výhradného a absolútneho uváženia a bez trvalého záväzku alebo zodpovednosti voči Klientovi a Klientske používanie Služieb neoprávňuje Klienta k ďalšiemu poskytovaniu alebo dostupnosti Služieb.

4.6. Klient ďalej súhlasí s tým, že:

4.6.1 nebude mať prístup k Službám (vrátane nákupu Tovaru), ak je mladší ako 18 rokov;

4.6.2 Klient odoprie prístup k Službám deťom mladším ako 18 rokov. Klient prijíma plnú zodpovednosť za akékoľvek neoprávnené použitie Služieb maloletými.

Platby

5.1.Počas doby platnosti uvedenej v Ponuke si spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu ceny za Služby a/alebo Tovar.

5.2. Klient súhlasí s tým, že:

5.2.1. zaplatí všetky dodatočné náklady, poplatky, príslušné dane a ďalšie poplatky, ktoré môžu Klientovi vzniknúť;

5.2.2. nakúpi Služby a/alebo Tovar pomocou platnej kreditnej karty alebo iného povoleného spôsobu platby;

5.2.3. poskytne Spoločnosti aktuálne a úplné informácie, ako je uvedené vo formulári objednávky. Pokiaľ Spoločnosť zistí alebo sa domnieva, že akékoľvek informácie poskytnuté Klientom sú nepresné alebo neúplné, vyhradzuje si právo odmietnuť potvrdenie platby Klienta podľa vlastného uváženia a Klient stráca akékoľvek právo na vrátenie zaplatenej sumy.

5.2.4. z dôvodu uľahčenia nákupu Služieb v budúcnosti Klient oprávňuje Spoločnosť účtovať Klientovi s možnosťou autorizácie platieb bez opätovného zadávania údajov o karte sumu platby akceptovanú Klientom, ako je uvedené v bode 3.3. a 3.4.

5.3. Potom, čo je Klient prevedený na platobné služby tretej strany, prechádza riziko straty alebo škody na Klienta a/alebo službu tretej strany. Klientové online platby kreditnou alebo debetnou kartou v prospech Spoločnosti budú spracovávané a spracovávané poskytovateľom platobných služieb tretej strany a žiadne z citlivých údajov súvisiacich s vašou platbou nebudú ukladané ani používané Spoločnosťou. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne platobné problémy alebo iné spory, ktoré vzniknú v dôsledku platobných služieb tretej strany. Spoločnosť môže čas od času zmeniť poskytovateľa platobných služieb tretej strany.

5.4. Všetky ceny a náklady sú v mene uvedenej na konkrétnej Webovej stránke.

5.5. Všetok tovar zostáva majetkom spoločnosti až do úplného zaplatenia. Platná cena je tá, ktorá bola stanovená v deň, keď zadáte objednávku. Prepravné náklady a poplatky za platbu sú uznané pred potvrdením nákupu. Ak máte menej ako 18 rokov, musíte mať súhlas rodičov na nákup od spoločnosti.

5.6. Všetky prevody vykonávané prostredníctvom spoločnosti sú spracovávané a vykonávané prostredníctvom vyhradených brán tretích strán, aby bola zaručená vaša ochrana. Informácie o karte sa neukladajú a všetky informácie o karte sú spracovávané pomocou šifrovania SSL. Prečítajte si prosím podmienky pre platobnú bránu zvolenú pre transakciu, pretože sú zodpovedné za vykonané transakcie.

5.7. Pre vrátenie peňazí alebo sťažnosť kontaktujte našu zákaznícku podporu na CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK.

5.8. Aby bolo zaistené, že Klient nezaznamená prerušenie alebo stratu Služieb, sú Služby ponúkané s automatickým obnovením.

5.8.1. S výnimkou dôvodov popísaných nižšie v tejto časti AUTOMATICKÉ OBNOVENIE AUTOMATICKY OBNOVÍ PRÍSLUŠNÚ SLUŽBU PO VYPRŠANÍ AKTUÁLNEHO OBDOBIA NA OBDOBIE OBNOVENIA ROVNAJÚCE SA DOBE POSLEDNÉHO OBDOBIA SLUŽBY. Ak je napríklad posledné obdobie služby Klienta na jeden rok, bude obdobie obnovenia obvykle na jeden rok.

5.8.2. Ak Klient nezruší predplatné, Spoločnosť automaticky obnoví príslušnú službu, akonáhle dôjde k obnoveniu.

5.8.3. Spoločnosť môže z času na čas zmeniť plány predplatného a cenu Služieb. Obnovenie môže byť spoplatnené podľa aktuálnych sadzieb Spoločnosti, ktoré Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že môžu byť vyššie (o ktorých bude Klient vopred informovaný) alebo nižšie ako sadzby za pôvodné obdobie služby. V prípade neuhradenej platby má poskytovateľ služby právo účtovať si sankčný poplatok z omeškania vo výške jednej mesačnej platby za predplatné. V prípade neúspešného úplného zaúčtovania môže Spoločnosť účtovať cenu Služby vo viacerých splátkach.

5.8.4. AK SI KLIENT NEPRAJE AUTOMATICKÉ OBNOVENIE SLUŽBY, musí si predplatné zrušiť najmenej 48 hodín pred koncom aktuálneho obdobia, v takom prípade budú Služby ukončené po uplynutí aktuálne aktuálneho obdobia, pokiaľ pred týmto dátumom služby ručne neobnovia. Poplatky za predplatné sa nevracajú.

5.8.5. Pokiaľ Klient zakúpil predplatné na Webových stránkach Spoločnosti, nebude ho môcť ovládať prostredníctvom Apple App Store alebo Google Play. Namiesto toho, pokiaľ si Klient nepraje, aby sa Služba automaticky obnovovala, musí predplatné zrušiť sám prihlásením k Užívateľskému účtu na Webových stránkach Spoločnosti alebo musí kontaktovať našu zákaznícku podporu na CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK a postupujte podľa pokynov v časti „Spravovať moje predplatné“ .5.8.6. Pokiaľ si Klient zakúpil predplatné prostredníctvom obchodu Apple App Store alebo Google Play, môže predplatné zrušiť iba prostredníctvom svojho účtu Apple alebo Google. Klient berie na vedomie, že zmazaním aplikácie nedôjde k zrušeniu predplatného.

5.8.7. Celková cena Služieb/Tovaru, vrátane DPH (ak existuje), a všetky ďalšie poplatky za dopravu, doručenie alebo poštovné a prípadne ďalšie náklady sú viditeľné počas procesu objednávky na Webe. Spôsob výpočtu ceny je taktiež viditeľný počas procesu objednávky na Webe.

5.8.8. V prípade Predplatného zahŕňa celková cena celkové náklady za zvolené zúčtovacie obdobie frekvencie.

Zásady vrátenia peňazí a vrátenia

6.1. Klient má podľa platných právnych predpisov právo zmeniť názor a vrátiť dodaný (prevzatý) tovar v lehote na odstúpenie od zmluvy. Týmito právnymi aktmi však existuje aj výnimka, podľa ktorej sa právo na vrátenie tovaru nevzťahuje na Zmluvy o dodávke Digitálneho obsahu v prípade, že poskytovanie takého Digitálneho obsahu sa už začalo. Pokiaľ je teda Digitálny obsah už Klientovi poskytnutý, ako je uvedené v časti 4.2. a 4.3., Klient stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

6.1.1. Podľa záruky uvedenej na webovej stránke Spoločnosti má Zákazník nárok na vrátenie Účastníckeho poplatku, ak Zákazník preukáže závadnosť Digitálneho obsahu a do 24 hodín od uzatvorenia Zmluvy na diaľku odošle našej zákazníckej podpore žiadosť o vrátenie celej sumy. cez CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK

6.2. Vrátenie peňazí za Služby. Všetky ceny a poplatky za digitálny obsah a služby sú nevratné, pokiaľ nie je v tejto časti nižšie výslovne uvedené inak:

6.2.1. Potom, čo bol Digitálny obsah už poskytnutý Klientovi, ako je uvedené v časti 4.2, má Klient nárok na vrátenie peňazí zaň od Spoločnosti iba v prípade, že Klient preukáže, že Digitálny obsah nezodpovedá popisu alebo je chybný. V takýchto prípadoch musí Klient kontaktovať našu zákaznícku podporu na CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK v lehote na odstúpenie od zmluvy a poskytnúť podrobné informácie preukazujúce chybu produktu spoločnosti (s pripojeným vizuálnym dôkazom). Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať poplatok na pokrytie nákladov na akékoľvek administratívne alebo iné služby, ktoré Klient využil pred vrátením peňazí/zrušením.

6.2.2. Akonáhle dôjde k vráteniu peňazí, Klient už nemá prístup k Službám Spoločnosti. Všetky refundácie sa vzťahujú na pôvodný spôsob platby. Zakúpením Služieb Klient súhlasí s týmito zásadami pre vrátenie peňazí a zrieka sa všetkých práv na to, aby ich vystavil akýmkoľvek otázkam, rozsudkom alebo právnym krokom.

6.3. Pokiaľ Klient zakúpil Služby alebo Tovar prostredníctvom obchodu Apple App Store alebo Google Play v prípade akýchkoľvek otázok a/alebo požiadaviek týkajúcich sa vrátenia peňazí a platby, mal by sa obrátiť na užívateľskú podporu obchodu Apple App Store alebo obchodu Google Play.

6.4. Vrátenie peňazí za dodaný tovar.

6.4.1. V prípade, že sa bod 6.5 nepoužije, má Klient nárok na vrátenie peňazí za Tovar od Spoločnosti iba v prípade, že Klient preukáže, že Tovar nezodpovedá popisu alebo je chybný. V takýchto prípadoch musí Klient kontaktovať našu zákaznícku podporu na CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK v lehote na odstúpenie od zmluvy a poskytnúť podrobné informácie preukazujúce chybu tovaru spoločnosti (s pripojeným vizuálnym dôkazom).

6.4.2. Všetky refundácie sa vzťahujú na pôvodný spôsob platby. Zakúpením Služieb Klient súhlasí s týmito zásadami pre vrátenie peňazí a zrieka sa všetkých práv na to, aby ich vystavil akýmkoľvek otázkam, rozsudkom alebo právnym krokom.

6.5. Vrátenie dodaného Tovaru. Z dôvodov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a hygienou má Klient právo zmeniť názor a vrátiť dodaný (prevzatý) tovar v lehote na odstúpenie od zmluvy iba pri dodržaní nasledujúceho postupu:

6.5.1. Klient podal žiadosť Spoločnosti o svojom rozhodnutí vrátiť Tovar v lehote na odstúpenie od zmluvy na CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK a pred vrátením Tovaru.

6.5.2. Bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote na odstúpenie od zmluvy, vrátil Tovar Spoločnosti. Náklady na vrátenie znáša Klient.

6.5.3 Tovar je v pôvodnom obale a neotvorený, v stave spôsobilom na ďalší predaj.

6.5.4. Po obdržaní a skontrolovaní vráteného Tovaru Spoločnosť vráti cenu, ktorú Klient za Tovar zaplatil (vrátane nákladov na dodanie), najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, kedy Spoločnosť obdrží Tovar späť.

6.5.5. Vo všetkých prípadoch má Spoločnosť právo pozastaviť Klientovi vrátenie peňazí, kým Spoločnosť nedostane tovar späť a neskontroluje ho.

Spiatočná adresa pre fyzický tovar:

Nutrameg Latvia SIA, registračné číslo 40203072376 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko.

Práva na duševné vlastníctvo

7.1. Všetky práva duševného vlastníctva, vrátane, ale bez obmedzenia, autorských práv, práv k dizajnu, práv k ochranným známkam, patentových práv a akýchkoľvek ďalších vlastníckych práv k Službám a obsahu súvisiaceho so Službami alebo s nimi súvisiacich, sú majetkom Spoločnosti.

7.2. Klientovi je zakázané reprodukovať, publikovať Služby vrátane, nie však výhradne, Digitálneho obsahu dodávaného a/alebo poskytovaného Spoločnosťou úplne alebo sčasti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

7.3. Klient týmto udeľuje Spoločnosti trvalú, neodvolateľnú, celosvetovú, plne splatenú a bez licenčných poplatkov, nevýhradnú licenciu, vrátane práva udeľovať sublicencie (prostredníctvom viacerých úrovní) a postúpiť tretím stranám, reprodukovať, distribuovať, vykonávať a zobrazovať (verejne alebo inak), vytvárať odvodené diela , upravovať, upravovať a inak používať, analyzovať a využívať akýmkoľvek spôsobom, ktorý je teraz známy alebo v budúcnosti objavený, jeho užívateľský obsah (s výnimkou ochranných známok užívateľa), ako aj všetky jeho upravené a odvodené diela. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa Klient týmto zrieka akýchkoľvek morálnych práv, ktoré môže mať na akýkoľvek Užívateľský obsah. „Užívateľský obsah“ znamená akékoľvek ochranné známky užívateľa, komunikáciu, obrázky, písomnosti, tvorivé práce, zvuky a všetok materiál, dáta a informácie, ktoré Klient nahrá, prenesie alebo odošle prostredníctvom Služieb alebo ktoré nahrajú alebo prenesú iní užívatelia. Nahraním, prenosom alebo odoslaním akéhokoľvek Užívateľského obsahu Klient potvrdzuje, vyhlasuje a zaručuje, že takýto Užívateľský obsah a jeho nahrávanie, prenos alebo odoslanie je (a) presné a nie je dôverné; (b) nie je v rozpore so žiadnymi platnými zákonmi, zmluvnými obmedzeniami alebo inými právami tretích strán a že Klient má povolenie od akejkoľvek tretej strany, ktorej osobné informácie alebo duševné vlastníctvo sú zahrnuté alebo stelesnené v Užívateľskom obsahu; a (c) bez vírusov, adwaru, spywaru, červov alebo iného škodlivého kódu.

7.4. Žiadnu časť týchto podmienok nemožno vykladať ako prevod práv duševného vlastníctva vo vzťahu k službám alebo obsahu súvisiacemu so službami, s výnimkou prípadov výslovne uvedených v časti 8.1 nižšie.

Použitie digitálneho obsahu

8.1. Všetky práva duševného vlastníctva uvedené v článku 7.1 a súvisiace s digitálnym obsahom sú majetkom spoločnosti. Digitálny obsah je licencovaný podľa tejto časti 8 a nie je predávaný. Klientovi bude udelená iba nevýhradná, neprenosná a nesublicencovateľná licencia, v súlade s podmienkami tejto zmluvy, na použitie (výhradne pre individuálne použitie Klienta) akéhokoľvek digitálneho obsahu poskytnutého Spoločnosťou Klientovi.

8.2. Doba platnosti tejto licencie bude udelená na dobu 5 rokov od dátumu príjmu digitálneho obsahu, pokiaľ nebude skôr pozastavená alebo ukončená v súlade s týmito podmienkami.

8.3. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, digitálny obsah musí byť určený len na osobné a nekomerčné použitie.

8.4.Klient nie je oprávnený upravovať, reprodukovať, prenášať alebo požičiavať Digitálny obsah alebo ho sprístupňovať tretím osobám alebo ho používať na vykonávanie akýchkoľvek iných úkonov, ktoré presahujú rámec licencie poskytnutej Spoločnosťou.

8.5. Spoločnosť je oprávnená za účelom vymáhania práv duševného vlastníctva, ukladať obmedzenia rozsahu licencie alebo počtu zariadení či typov zariadení, na ktorých je možné digitálny obsah používať.

8.6. Pokiaľ Klient bude konať v rozpore s týmto článkom, bude Spoločnosť oprávnená pozastaviť prístup k príslušnému Digitálnemu obsahu, bez ohľadu na právo Spoločnosti získať od Klienta náhradu straty utrpenej v dôsledku porušenia alebo v súvislosti s porušením, vrátane akejkoľvek vzniknutej výdavky.

Predaj digitálneho obsahu

9.1. Klientovi je zakázané predávať, ponúkať na predaj, zdieľať, prenajímať alebo požičiavať Digitálny obsah alebo kópie Digitálneho obsahu.

Zásady ochrany osobných údajov

10.1. Spracovanie osobných údajov Klienta sa riadi Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúča sa, aby si Klient vytlačil a uschoval kópiu Zásad ochrany osobných údajov spolu s týmito VOP.

Zodpovednosť

11.1. Strana sa zbaví zodpovednosti za neplnenie VOP, pokiaľ preukáže, že tieto VOP neboli splnené z dôvodu vyššej moci. Spoločnosť najmä nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené vyššou mocou, nepokojmi, vojnou alebo prírodnými udalosťami alebo v dôsledku iných udalostí, za ktoré Spoločnosť nenesie zodpovednosť (napr. štrajk, výluka, dopravné prekážky, administratívne úkony). domácich alebo zahraničných vysokých úradov). Objednávateľ je povinný do 30 kalendárnych dní odo dňa vzniku týchto okolností písomne ​​oznámiť vznik vyššej moci, ktorá bráni plneniu týchto VOP. Spoločnosť informuje Klienta o výskyte vyššej moci e-mailom alebo pokiaľ možno na Webových stránkach či v mobilnej aplikácii.

11.2. Zodpovednosť Spoločnosti je obmedzená na priame straty, pokiaľ príslušné zákony neustanovujú inak.

11.3. Vzhľadom na povahu Služieb a/alebo Tovaru, ktorý Spoločnosť poskytuje, a vzhľadom na to, že Spoločnosť nemôže kontrolovať, či Klient dodržiava poskytnuté pokyny na použitie, Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku na akékoľvek výsledky alebo výsledky vyplývajúce z používania Služieb a/alebo Služieb.

11.4. Povinná Spoločnosť: 1) Nutrameg Latvia je iba správcom Webovej stránky alebo mobilnej aplikácie a poskytovateľom Služieb, 2) Nutrameg Latvia je Spoločnosť zodpovedná za správu predplatného služby a platby za služby a tovar, refundácia a zúčtovanie pre pridružené spoločnosti.

11.5. Pri používaní Služieb môže Klient obdržať odkazy na iné Webové stránky alebo mobilné aplikácie, ktoré Spoločnosť nevlastní a/alebo neriadi. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť nenesie zodpovednosť za dostupnosť takýchto Webových stránok alebo mobilných aplikácií. Spoločnosť ďalej nenesie zodpovednosť ani neručí za žiadny obsah, reklamu, produkty alebo iné materiály, ku ktorým je možné pristupovať prostredníctvom takých odkazov, a preto Klient súhlasí s tým, že Spoločnosť nenesie zodpovednosť ani neručí, priamo ani nepriamo za akúkoľvek spôsobenú škodu alebo stratu. alebo je údajne spôsobené alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na takýchto Webových stránkach alebo mobilných aplikáciách alebo ich prostredníctvom

Lekárske vylúčenie zodpovednosti

12.1. PRED VYSKÚŠANÍM JEDÁLNIČKA A/ALEBO TOVARU FIRMOU BY MAL BYŤ ZDRAVOTNÝ STAV KLIENTA ZHODNOTENÝ POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNÝCH SLUŽIEB ALEBO BY SA MAL PORADIŤ S POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNÝCH SLUŽIEB.

12.2. Služba je účasť v programe, ktorý zahŕňa informácie o zdravom životnom štýle a výžive. Informácie zverejnené na Webových stránkach majú informatívny charakter a nemôžu nahradiť odbornú lekársku radu, diagnostiku alebo liečbu. Ak má Klient obavy z informácií získaných prostredníctvom Služby alebo má otázky týkajúce sa vlastného zdravia, mal by sa poradiť s lekárom alebo iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Klient používa Službu na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Spôsobilosť

13.1. Služby sú dostupné iba osobám, ktoré môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa práva EÚ, preto Klient potvrdzuje, že má aspoň 18 rokov. Pokiaľ Klient pristupuje k Službám v mene osoby, ktorej nie je 18 rokov, Klient potvrdzuje, že je touto osobou zákonným zástupcom a je zodpovedný za dodržiavanie týchto VOP touto osobou a odškodní Spoločnosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré Spoločnosť utrpí v dôsledku nedodržania týchto VOP.

Platnosť a ukončenie

14.1. Zmluva nadobúda účinnosť potom, čo ju Klient prijme a elektronicky vyjadrí svoj súhlas s ich dodržiavaním, a zostane v platnosti po dobu neurčitú až do jej ukončenia.

14.2. Spoločnosť môže vzťah s Klientom kedykoľvek ukončiť v nasledujúcich prípadoch: (i) Klient nesúhlasí so Zmluvou; (2) Klient sa dopustí akéhokoľvek porušenia Zmluvy; (3) Klient neposkytne informácie požadované Spoločnosťou a/alebo poskytne nesprávne a/alebo neúplné informácie. Bez ohľadu na vyššie uvedené nebudú dotknuté zákonné práva na ukončenie.

Zmeny zmluvných podmienok

15.1. Tieto VOP, Zásady ochrany osobných údajov a akékoľvek ďalšie podmienky, ktoré môžu platiť, sa môžu zmeniť. Spoločnosť si vyhradzuje právo podmienky čas od času upraviť a aktualizovať a tieto zmeny nadobudnú platnosť okamžite po zverejnení na Webových stránkach spoločnosti alebo v mobilnej aplikácii.

15.2. Spoločnosť môže Klienta upozorniť na akékoľvek nadchádzajúce zmeny zaslaním e-mailu na primárnu e-mailovú adresu, ktorú Klient uviedol, alebo oznámením prostredníctvom Webovej stránky alebo mobilnej aplikácie.

15.3. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že akékoľvek ďalšie používanie a prístup k Službám po akýchkoľvek zverejnených aktualizáciách VOP znamená, že Klient dobrovoľne súhlasí s tým, že bude viazaný týmito VOP. Pokiaľ Klient nesúhlasí s tým, že bude viazaný aktualizovanými VOP, nemal by používať (alebo naďalej používať) Služby.

Oznámenie

16.1. Spoločnosť všeobecne uprednostňuje komunikáciu prostredníctvom prijímania žiadostí o podporu na CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK a odpovie na žiadosti e-mailom. Prijatím týchto VOP Klient prijíma komunikáciu odoslaním žiadostí o podporu na CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK a žiadosti budú zodpovedané e-mailom. Za týmto účelom je Klient žiadaný, aby mal platnú e-mailovú adresu a uviedol ju pri vyplňovaní požadovaných údajov, ako je uvedené v bode 3.2. Spoločnosť môže zverejňovať informácie súvisiace s touto zmluvou alebo službami aj na Webových stránkach alebo v mobilnej aplikácii. Klient by mal pravidelne a často kontrolovať svoje e-mailové správy a taktiež informácie uvedené na Webe alebo v Mobilnej aplikácii. E-maily môžu obsahovať odkazy na ďalšie informácie a dokumenty.

16.2. Pokiaľ platné zákony vyžadujú poskytnutie informácií na trvalom médiu, Spoločnosť buď zašle Klientovi e-mail s prílohou, alebo zašle Klientovi oznámenie odkazujúce na Služby s funkciou sťahovania, aby si tieto informácie a dokumenty trvalo uchoval pre budúce použitie. Klient je žiadaný, aby si uchovával kópie všetkej komunikácie od Spoločnosti.

16.3. Klient si môže vyžiadať kópiu týchto VOP alebo akéhokoľvek iného zmluvného dokumentu kontaktovaním našej zákazníckej podpory na CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK.

16.4. Komunikácia s Klientom bude prebiehať v angličtine, pokiaľ sa Spoločnosť a Klient nedohodnú na komunikácii v inom jazyku.

16.5. Klient môže Spoločnosť kedykoľvek kontaktovať kontaktovaním našej zákazníckej podpory na CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK.

Sťažnosti

17.1. Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa spoločnosti a služieb poskytovaných Klientovi by mali byť riešené kontaktovaním našej zákazníckej podpory na CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK.

17.2. Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa Tovaru poskytnutého Klientovi by mali byť riešené kontaktovaním našej zákazníckej podpory na CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK.

17.3. Akékoľvek sťažnosti v súvislosti s predplatným, refundáciami a refundáciami za tovar a služby by mali byť riešené kontaktovaním našej zákazníckej podpory na CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK.

17.4. Klient by mal podaním sťažnosti jasne uviesť, že sťažnosť podáva, a uviesť dôvody a okolnosti sťažnosti. Spoločnosť zašle Klientovi potvrdenie o prijatí reklamácie na e-mailovú adresu od obdržania reklamácie. Sťažnosť posúdime a odpovieme Klientovi do 14 až 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania príslušnej sťažnosti.

17.5. Klientove požiadavky (sťažnosti) Spoločnosť bezplatne analyzuje.

17.6. Pokiaľ odpoveď Spoločnosti na sťažnosť Klienta neuspokojí Klienta alebo na ňu nebola poskytnutá žiadna odpoveď, Klient má právo podať žalobu na regulačných inštitúciách alebo na súdoch.

Ďalšie

18.1. Žiadna iná osoba ako Klient nebude mať žiadne práva podľa týchto VOP.

18.2. Klient nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Spoločnosti postúpiť žiadne práva vyplývajúce zo Zmluvy žiadnej tretej strane. Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy úplne alebo čiastočne akejkoľvek tretej strane.

18.3. Akýkoľvek spor podľa týchto podmienok alebo inak v súvislosti so službami bude predložený lotyšským súdom, s výnimkou prípadov, keď to zakazujú platné zákony.

18.4. Pokiaľ súd v príslušnej jurisdikcii zistí akúkoľvek časť týchto podmienok neplatnú, nezákonnú alebo nevymáhateľnú, bude táto časť oddelená od zvyšku podmienok, ktoré budú naďalej platné a vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Zásady ochrany osobných údajov

19.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako Nutrameg Latvia SIA, registračné číslo 40203072376 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko, spracováva osobné údaje pri poskytovaní Služieb a správe Webu.

19.2. Správcom osobných údajov je Nutrameg Latvia SIA, registračné číslo 40203072376 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko. 

19.3. Aké osobné údaje spracovávame?

19.3.1. Vaše osobné údaje spracovávame na rôzne účely, keď sa zaregistrujete k Službám, vykonávate činnosti vo svojom profile alebo navštívite naše webové stránky. V určitých prípadoch je spracovanie vašich údajov nevyhnutné pre poskytovanie Služieb. V ostatných prípadoch, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné, vám to dáme najavo, napríklad tým, že vám dáme možnosť vybrať si, či nám svoje údaje chcete odovzdať.

19.3.2. Údaje, ktoré zadáte, keď vykonáte informatívny test chudnutia na našej webovej stránke, sa neukladajú ani inak nezaznamenávajú v našich informačných systémoch.

19.4. Pre registráciu nových užívateľov Služieb, identifikáciu existujúcich užívateľov, udelenie prístupu k vášmu už existujúcemu užívateľskému profilu a správu vášho profilu spracovávame vaše meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, pohlavie, vek, platobné údaje a ďalšie údaje, ktoré ste uviedli počas procesu registrácie.

Kategórie osobných údajov

Právny základ pre spracovanie

Doba uchovania

E-mailová adresa, telefónne číslo, meno, priezvisko, vek, pohlavie, typ, dátum a výška platby za Služby, typ požadovaných Služieb.

Spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy uzavretej s vami a poskytovanie Služieb.

Údaje sú uchovávané po dobu, kedy ste registrovaným užívateľom Služieb a platíte za Služby. Keď zmažete svoj profil, môžeme si ponechať údaje, ktoré sme povinní uchovávať na plnenie našich zákonných povinností (napríklad na daňové účely).

19.5. Aby sme vám mohli poskytovať personalizované Služby, pripraviť diétny a výživový plán, ako aj ďalšie tipy a návrhy týkajúce sa používania Služieb, spracovávame údaje, ktoré ste oznámili ohľadom vašich stravovacích návykov, zdravotného stavu, informácií o tehotenstve alebo dojčení, ako aj ďalšie údaje súvisiace so zdravím. Tieto informácie sú zvláštnou kategóriou osobných údajov, preto ich spracovávame s náležitou starostlivosťou a na základe vášho výslovného súhlasu. Vaše zdravotné údaje budú spracované až po vykonaní platby za Služby. Vzhľadom na špecifiká Služieb vám nebudeme môcť Služby poskytnúť, pokiaľ neudelíte výslovný súhlas so spracovaním vašich zdravotných údajov. Ak sa rozhodnete nesúhlasiť, vrátime vám platbu za Služby.

Kategórie osobných údajov

Právny základ pre spracovanie

Doba uchovania

Informácie o vašom zdraví, fajčení, tehotenstve, dojčení, chorobách, liekoch, ktoré užívate, výbere stravy, hmotnosti a výške.

Spracovanie je založené na vašom výslovnom súhlase s prijímaním Služieb.

Údaje uchovávané tak dlho, kým existuje platný súhlas. Po vyslovení súhlasu je poskytovanie Služieb zastavené. Ak svoj profil vymažete, tieto údaje sa vymažú, ak ich uchovávanie nevyžadujú platné zákony.

19.6. Aby sme dodržali platné zákony, napríklad v súvislosti so spracovaním platieb a našimi účtovnými povinnosťami, spracovávame informácie, ktoré sa týkajú vašich platieb.

Kategórie osobných údajov

Právny základ pre spracovanie

Doba uchovania

Informácie o vašich platbách, mieste bydliska.

Spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

Údaje uchovávané tak dlho, ako to vyžadujú platné zákony.

19.7. Aby sme vás informovali o novinkách a akciách v súvislosti so Službami a posielali vám personalizovanú reklamu alebo inú marketingovú komunikáciu, spracúvame vaše meno, e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo. Takéto informácie dostanete iba vtedy, ak ste s tým súhlasili pri registrácii do Služieb. Máte právo odvolať svoj súhlas s prijímaním takejto komunikácie kontaktovaním našej zákazníckej podpory na CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK. V prípade, že svoj súhlas odvoláte kontaktovaním našej zákazníckej podpory na CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK, zaregistrujeme tieto informácie vo vašom profile do 5 pracovných dní.

Kategórie osobných údajov

Právny základ pre spracovanie

Doba uchovania

Meno, priezvisko, emailová adresa a/alebo telefónne číslo.

Meno, priezvisko, emailová adresa a/alebo telefónne číslo.

Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým existuje platný súhlas. Po odvolaní súhlasu prestaneme spracúvať vaše údaje na tento účel.

19.8. Na účely vývoja marketingovej stratégie, segmentácie klientov a analýzy našich Služieb môžeme spracovávať údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii do Služieb, napríklad vaše pohlavie, zvolené Služby, ako aj určité informácie získané zo súborov cookie.

Kategórie osobných údajov

Právny základ pre spracovanie

Doba uchovania

Pohlavie, informácie zo súborov cookie, napríklad IP adresa, používané zariadenie, typ prehliadača, čas a dátum otvorenia, odhlásenie a blokovanie našich e-mailov, kliknutia, interakcia s webovou stránkou.

Spracovanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov na zlepšenie a rozvoj nášho podnikania.

Viac informácií o súboroch cookie nájdete v našich pravidlách používania súborov cookie. Ak svoj profil vymažete, môžeme si ponechať niektoré informácie v anonymizovanej a súhrnnej forme.

19.9. Na poskytovanie služieb zákazníkom a vyriešenie akýchkoľvek problémov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s našimi službami, spracúvame vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje, údaje o vašom profile a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete počas komunikácie s našimi konzultantmi alebo špecialistami zákazníckeho servisu..

Kategórie osobných údajov

Právny základ pre spracovanie

Doba uchovania

Meno, priezvisko, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo, profilové informácie, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám môžu byť poskytnuté pri konzultácii alebo na účely tu uvedené.

Spracovanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov na zabezpečenie kvality našich Služieb, riešenie prípadných problémov s tým súvisiacich a ochrana našich právnych záujmov a práv v prípade akýchkoľvek sporov.

Údaje sa uchovávajú, kým sa nedosiahne účel ich spracovania, alebo sa vymažú, keď vymažete svoj profil, ak ich uchovávanie nie je potrebné na ochranu našich zákonných práv.

19.10. Aby sme zaistili ochranu a bezpečnosť našej databázy, interných systémov, webovej stránky a ďalšej infraštruktúry a dohliadali na používanie našich Služieb, môžeme spracovávať rôzne technické informácie, ktoré získavame z cookies, log súborov a iných podobných technologických riešení.

Kategórie osobných údajov

Právny základ pre spracovanie

Doba uchovania

Vaša IP adresa, informácie o vašom zariadení, typ a verzia prehliadača, časové pásmo, rôzne metadáta, informácie o prístupe na webovú stránku a profil, informácie o interakcii s webovou stránkou, zadávanie a oprava údajov a akékoľvek ďalšie informácie na stanovený účel tu.

Spracovanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov na zaistenie bezpečnosti nášho IT systému a spoľahlivého, nepretržitého a bezpečného podnikania.

Údaje uchovávané po dobu 12 mesiacov.

19.11. Aby sme odhadli, predpovedali a ponúkli vám najvhodnejší, najefektívnejší plán stravovania a výživy, ako aj aby sme vám pomohli dosiahnuť cieľ, ktorý ste si stanovili, môžeme zhromažďovať a analyzovať (profilovať) určité typy používateľských informácií. Pri profilovaní používame len presné, minimálne údaje, ako je korelácia zmeny hmotnosti používateľa v dôsledku konkrétneho výživového plánu. Takéto profilovanie vykonávame na základe našich oprávnených záujmov, aby sme používateľovi poskytli najvhodnejšie a najefektívnejšie služby. Nerobíme automatizované rozhodnutia založené na profilovaní, ktoré môže mať pre vás právne následky alebo vás ako dotknutú osobu negatívne ovplyvniť. To nám umožňuje ponúknuť našim používateľom výživový a diétny plán, ktorý bol úspešný u iných používateľov s podobnými parametrami.

19.12. Doba uchovávania a vymazanie údajov:

19.12.1. Vaše osobné údaje budeme spracúvať dovtedy, kým bude platný niektorý z vyššie uvedených účelov spracúvania údajov alebo právny základ. Dobu uchovávania hodnotíme tak, že berieme do úvahy naše zákonné povinnosti a v nej stanovené doby uchovávania, ako aj naše oprávnené záujmy alebo vaše pokyny, napríklad v prípade, že svoj súhlas odvoláte.

19.12.2. Keď niektorý z vyššie uvedených účelov spracovania údajov alebo právny základ už neexistuje, údaje vymažeme alebo anonymizujeme.

19.13. Zdieľanie vašich osobných údajov:

19.13.1. V určitých prípadoch spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi služieb a spracovateľmi údajov tretích strán, ktorí poskytujú podporu pre naše Služby. Vaše osobné údaje tak môžu byť zdieľané s takými poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú hostingové služby a služby spoločného umiestnenia serverov, služby a nástroje doručovania e-mailov a obsahu, fakturačné služby a služby spracovania platieb, marketing, účtovníctvo, právne IT a ďalšie služby, ktoré môže primerane vyžadovať.

19.13.2. Takíto poskytovatelia služieb môžu dostávať iba osobné údaje potrebné na poskytovanie príslušnej služby, napríklad informácie o vašich platbách budú zdieľané iba s poskytovateľmi služieb spracovania platieb a iba v rozsahu potrebnom na zabezpečenie vašej platby, vrátenie platby alebo kontrolu vaše sťažnosti.

19.13.3. Takíto poskytovatelia služieb tretích strán môžu spracovávať tieto údaje iba v súlade s našimi pokynmi a je zakázané ich používať na iné účely. Takíto poskytovatelia služieb sú povinní zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi normami a záväznými dohodami uzatvorenými s nami. Ak sa niektorý z takýchto poskytovateľov služieb nachádza mimo EÚ/EHP, zabezpečujeme, aby sa prenos osobných údajov vykonával v súlade s právnymi požiadavkami a riešeniami uvedenými vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

19.13.4. Takýchto poskytovateľov služieb vyberáme a vyberáme s náležitou starostlivosťou a vyžadujeme od nich, aby zabezpečili integritu a dôvernosť vašich osobných údajov.

19.13.5. K vašim osobným údajom majú prístup iba oprávnení zamestnanci Spoločnosti, ktorí súhlasili s povinnosťou mlčanlivosti a ktorí tieto informácie potrebujú na plnenie svojich povinností.

19.13.6. V určitých situáciách môžeme byť zo zákona povinní zdieľať vaše informácie s orgánmi činnými v trestnom konaní a vládnymi orgánmi. Môžeme tiež zdieľať vaše informácie s týmito orgánmi, aby sme mohli uplatniť, vymáhať alebo brániť vaše právne nároky

19.13.7. Spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov.

19.14. Vaše práva:

19.14.1. Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom a získať všetky informácie, ktoré o vás spracúvame, do jedného mesiaca.

19.14.2. Ak si prajete opraviť svoje údaje, môžete tak urobiť tak, že nás budete kontaktovať alebo si ich sami opravíte prihlásením sa do svojho profilu.

19.14.3. Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov, máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu. Ak dostaneme takúto námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

19.14.4. Máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich údajov, ktorý je založený na súhlase. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

19.14.5. Máte právo na vymazanie svojich údajov prihlásením sa do svojho profilu alebo nás kontaktujte. Upozorňujeme, že nebudeme môcť vymazať údaje, ktoré sme povinní uchovávať v súlade s platnými zákonmi. Ak budete žiadať o vymazanie vašich údajov alebo namietate proti spracovaniu údajov potrebných na poskytovanie našej Služby, nebudeme vám môcť poskytnúť naše Služby alebo to bude bránené.

19.14.6. Ak si želáte uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, napíšte nám pomocou tu uvedených kontaktných údajov. Pred tým, ako vám poskytneme akékoľvek informácie, môžeme byť požiadaní o overenie vašej totožnosti.

19.14.7. Ak sa domnievate, že sme si nesplnili povinnosti spracúvania osobných údajov alebo inak porušili vaše práva na ochranu údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Štátnej inšpekcii údajov (Elijas iela 17, Riga, Lotyšsko, LV-1050). 

19.15 hod. Kontaktné informácie:

19.15.1. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby, obráťte sa na našu zákaznícku podporu na stránke CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK.

Nutrameg Latvia SIA, registračné číslo 40203072376 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko.

19.16. Rôzne:

19.16.1. Vyhradzujeme si právo z času na čas zmeniť a doplniť tieto Zásady ochrany osobných údajov. Zmeny nadobúdajú účinnosť ihneď po ich nahraní na webovú stránku. V prípade podstatnej zmeny vás upozorníme napríklad uverejnením oznámenia vo vašom profile, na webovej stránke alebo zaslaním e-mailu.

Zásady používania súborov cookie

20.1. Webová stránka a aplikácia CertifiedKetoDiet.com (ďalej len Webová stránka) používa súbory cookie. Ak ste súhlasili, okrem súborov cookie, ktoré zabezpečujú fungovanie webovej stránky, môžu byť do vášho prehliadača alebo zariadenia, z ktorého pristupujete na našu webovú stránku, umiestnené ďalšie súbory cookie, webové majáky, pixely alebo podobné technológie ukladania. Tieto zásady vysvetľujú, aké súbory cookie táto webová stránka používa a na aké účely.

20.2. Prevádzkovateľom osobných údajov je Nutrameg Latvia SIA, registračné číslo 40203072376 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko.

20.3. Čo sú cookies a na aké účely ich používame:

20.3.1. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Prehliadač, ktorý používate, používa súbory cookie na preposielanie informácií späť na webovú stránku pri každej ďalšej návšteve, aby stránka rozpoznala používateľa a zapamätala si voľby používateľa (napríklad výber jazyka, prihlasovacie údaje a ďalšie nastavenia). Vaša ďalšia návšteva tak môže byť jednoduchšia a web pre vás užitočnejší.

20.3.2. Používame rôzne typy cookies. Keď vstúpite na webovú stránku, umiestnime do vášho prehliadača alebo zariadenia nevyhnutne potrebné súbory cookie. Iné typy súborov cookie sa uložia iba v prípade, že ste súhlasili s používaním takýchto súborov cookie. Tu sú ďalšie podrobnosti o súboroch cookie, ktoré môžu byť uložené vo vašom zariadení alebo prehliadači, keď pristupujete na našu webovú stránku.

20.3.2.1. Nevyhnutne potrebné súbor cookies – Nevyhnutne potrebné cookies pomáhajú zjednodušiť používanie webovej stránky poskytovaním základných funkcií, ako je navigácia na stránke, výber jazyka, autorizácia a vypĺňanie formulárov. Webová stránka nemusí fungovať bez týchto cookies a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory cookie neodhaľujú identitu používateľa ani nezhromažďujú informácie o používateľovi. Sú uložené v zariadení používateľa až do zatvorenia prehliadača.

20.3.2.2. Analytické cookies – Analytické cookies nám umožňujú počítať návštevy webových stránok a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkon našej webovej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré sú najmenej obľúbené, a vidieť, ako sa návštevníci pohybujú po webovej lokalite. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú v súhrnnej forme. Na analytické a štatistické účely môžeme použiť súbory cookie tretích strán, napríklad súbory cookie Google Analytics, ktoré môžu byť v zariadení alebo prehliadači uložené natrvalo.

20.3.2.3. Marketingové cookies – Tieto cookies poskytujú reklamnú a marketingovú komunikáciu, ktorá súvisí so záujmami používateľov Webových stránok. Môžu ich použiť tretie strany a poskytovatelia služieb na vytvorenie profilu záujmov a zobrazenie relevantných reklám na iných webových stránkach. Tieto súbory cookie neukladajú informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ale sú založené na jedinečnom identifikátore prehliadača a zariadenia. Tieto cookies si pamätajú informácie o vašej návšteve webovej stránky a môžu byť použité na zobrazovanie personalizovaných reklám na sociálnych sieťach a iných stránkach. Zakázaním týchto súborov cookie získate menej prispôsobenú reklamu. Na reklamné účely môžeme používať súbory cookie tretích strán, ako sú napríklad súbory cookie Facebooku alebo Google, ktoré môžu byť vo vašom zariadení alebo prehliadači uložené natrvalo.

20.4. Ako kontrolovať súbory cookie:

20.4.1. Pri návšteve našej webovej stránky sa vám zobrazí informatívne vyhlásenie, že webová stránka používa súbory cookie, a požiadame vás o súhlas s povolením analytických a marketingových súborov cookie. Ak chcete odvolať svoj súhlas alebo zmeniť nastavenia súborov cookie, môžete tak urobiť kliknutím na tlačidlo nastavenia súborov cookie vyššie.

20.4.2. Svoj súhlas s analytickými a/alebo marketingovými súbormi cookie môžete odvolať, ako aj vymazať všetky súbory cookie uložené vo vašom prehliadači vymazaním histórie súborov cookie prehliadača. Môžete tiež nastaviť svoj prehliadač tak, aby blokoval ukladanie súborov cookie. Kliknutím na tlačidlo „pomoc“ vo vašom prehliadači môžete nájsť pokyny, ako zabrániť prehliadaču v ukladaní súborov cookie, ako aj to, ktoré súbory cookie sú už uložené, a ak chcete, môžete ich odstrániť. Zmeny nastavení je potrebné vykonať pre každý prehliadač, ktorý používate. 

20.4.3. Môžete sa tiež samostatne odhlásiť z sprístupnenia vašej aktivity na webových stránkach pre službu Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics, ktorý bráni zdieľaniu informácií o vašej návšteve webových stránok so službou Google Analytics. Odkaz na doplnok a ďalšie informácie: https://support.google.com/analytics/answer/18188. 

20.5. Kontaktné informácie:

20.5.1. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad používania súborov cookie alebo si chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby, obráťte sa na našu zákaznícku podporu na stránke CertifiedKetoDiet.com online HELP DESK.

20.5.2. Nutrameg Latvia SIA, registračné číslo 40203072376 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko.

20.6. Zmeny pravidiel používania súborov cookie:

20.6.1. Vyhradzujeme si právo z času na čas zmeniť a doplniť tieto Zásady používania súborov cookie. Zmeny nadobúdajú účinnosť ihneď po ich nahraní na webovú stránku. V prípade sporu o podmienkach týchto Zásad používania súborov cookie v rôznych jazykoch má prednosť anglická verzia.