Nutrameg Latvia SIA

registreringsnummer 40203072376

registrerat kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia

 

Allmänna villkor

Introduktion

Dessa allmänna villkor (”villkoren”) reglerar hela förhållandet mellan dig, kunden och företaget.

Alla översättningar från den engelska versionen tillhandahålls endast för din bekvämlighet. I händelse av någon skillnad i betydelse eller tolkning mellan den engelska versionen av dessa villkor, kommer den engelska versionen att ha företräde. Den engelska originaltexten ska vara den enda juridiskt bindande versionen.

1.2. Innan distansavtalet ingås kommer kunden att få texten till dessa villkor elektroniskt eller i varaktigt format. Om detta inte rimligen är möjligt kommer Bolaget, innan distansavtalet ingås, att ange på vilket sätt dessa Villkor är tillgängliga för Kundens granskning i Bolagets lokaler och att de kommer att skickas kostnadsfritt till Kunden så snart som möjligt, på kundens begäran.

1.3. KUNDEN ÄR skyldig att NOGGRANT LÄSA DESSA T&CS INNAN DU ACCEPTERAR DEM OCH ANVÄNDER FÖRETAGETS TJÄNSTER. KUNDEN GODKÄNNER ATT HANS/HENNES ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA BEKRÄFTAR ATT KUNDEN HAR LÄST DETTA AVTAL, FÖRSTÅTT DET OCH GODKÄNT ATT VARA BUNDEN AV DET. OM DU INTE ACCEPTERAR NÅGON DEL AV DESSA VILLKOR, ELLER OM DU INTE ÄR KVALIFICERAD ELLER AUKTORISERAD ATT BUNDEN AV DESSA VILLKOR, SKA DU INTE LADDA APPEN ELLER ANVÄNDA ELLER ANVÄNDA TJÄNSTEN.

1.4. Kunden rekommenderas också att läsa svaren på "Vanliga frågor" som publiceras på vår webbplatssupporthjälp eller mobilapp.

Definitioner

2.1. Om inte annat anges i dessa Allmänna villkor, varhelst de används i dessa villkor, inklusive den inledande delen, ska följande termer ha följande betydelser när de skrivs med versaler:

(a) Avtal

avser dessa villkor för tillhandahållande av tjänster och/eller varor som ingåtts online av företaget och kunden.

(b) Kund

avser användaren av företagets tjänster och/eller köparen av varor som förklaras i dessa villkor.

(c) Företag

avser Nutrameg Latvia SIA, registreringsnummer 40203072376 med säte Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lettland, som ansvarar för att tillhandahålla prenumerationstjänsterna och hantera kundens förfrågningar, inklusive återbetalningar och återkrav för de associerade företagens varor och tjänster. Intressebolaget är Nutrameg Latvia.

Nutrameg Latvia SIA, registreringsnummer 40203072376 med registrerat kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lettland ansvarar för de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen och mobilappen.

(d) Erbjudande

avser erbjudandet att ingå detta avtal och erbjuda relevanta tjänster och/eller varor som tillhandahålls av företaget till kunden via webbplatsen eller mobilappen.

(e) Sekretesspolicy

avser företagets integritetspolicy publicerad på webbplatsen eller mobilappen.

(f) Tjänster

avser det digitala innehållet som tillhandahålls av företaget till kunden samt tillgängligheten till webbplatsen eller mobilappen, inklusive information, text, bilder som erbjuds eller tillhandahålls där.

(g) Digitalt innehåll

ska avse individuella digitala måltidsplaner och/eller annat digitalt innehåll som säljs online av företaget samt tillgången till det digitala innehållet, inklusive information, text, bilder som erbjuds eller tillhandahålls där.

(h) Varor

avser kosttillskott och/eller andra produkter i fysisk form som säljs online av företaget.

(i) Distansavtal

avser ett avtal som ingås mellan företaget och kunden inom ramen för ett system organiserat för distansförsäljning av digitalt innehåll och/eller varor.

(j) Webbplats

avser företagets webbplats tillgänglig på www.certifiedketodiet.com

(k) Mobilapp

mobilapplikationen för CertifiedKetoDiet.com, som kan laddas ner av klienten från App Store och/eller Google Play.

(l) Deltagaravgift

ska innebära en avgift för den individuella digitala måltidsplanen. Deltagaravgiften beror på det Erbjudande som Kunden valt, vilket kan vara en engångsbetalning eller en abonnemangsavgift.

(m) Ångerfrist

innebär att Kunden har rätt att ångerrätt från distansavtalen såvida han inte har samtyckt till början av genomförandet av distansavtalet (börjat använda eller komma åt innehållet) under ångerperioden. Ångerfristen är 14 (fjorton) dagar för EU-medborgare och 5 (fem) dagar för icke-EU-medborgare från dagen för ingåendet av distansavtalet eller leverans av relevanta varor.

(n) Supporthjälp

avser ett online kundsupportcenter där kunden kan få svar på frågor och lämna förfrågningar. Support Help Desk är tillgänglig på https://helpdesk.certifiedketodiet.com/.

Lämnande av Erbjudandet

3.1. Bolaget kommer att ge Kunden en möjlighet att få ett Erbjudande.

3.2. Kunden kan bli ombedd att tillhandahålla viss information innan han tar emot Erbjudandet genom att välja tillhandahållna alternativ eller skriva in begärd information. Kunden är skyldig att tillhandahålla aktuell och uttömmande information som begärs lämnad.

3.3. Kunden kommer att förses med ett erbjudande (inklusive genom att lämna in den information som anges i punkt 3.2 i dessa villkor) som kommer att innehålla information om följande:

3.3.1. betalningsbelopp för relevanta tjänster och/eller varor;

3.3.2. betalningsalternativ: via kreditkort eller annan tillåten betalningsform;

3.3.3. övrig information Företaget finner viktig att inkludera i Erbjudandet.

3.4. Accepterar erbjudandet

3.4.1. Kunden accepterar Erbjudandet att ingå detta Avtal när han/hon samtycker till Företagens Allmänna villkor.

3.4.2. Kunden accepterar erbjudandet om relevanta tjänster och/eller varor som tillhandahålls av företaget till kunden via webbplatsen eller mobilappen genom att klicka på knappen Acceptans av erbjudanden som leder till köpeventet. Åtgärdsknappen för godkännande av erbjudanden kan vara märkt på ett antal sätt beroende på typen av erbjudande, inklusive men inte begränsat till  "JAG ACCEPTERAR", "ACCEPTERAR", "UPPGRADERA" eller en liknande etikett. Villkoren i Erbjudandet är bindande och Kunden samtycker till dem genom att acceptera Erbjudandet.

3.4.3. Vid accepterande av Erbjudandet godkänner Kunden Företaget att debitera Kunden för det betalningsbelopp som anges i Erbjudandet.

Distansavtal

4.1. Distansavtalet kommer att ingås i det ögonblick då Kunden accepterar Erbjudandet och enligt vad som anges i punkt 3.4.1.

4.2. Eftersom Kunden kommer att acceptera Erbjudandet elektroniskt kommer Bolaget omedelbart att tillhandahålla respektive tjänst, digitalt innehåll eller varor som anges i Erbjudandet.

4.3. OM AVTALET MELLAN FÖRETAGET OCH KLIENTEN BESTÅR AV DIGITALT INNEHÅLL GODKÄNNER KLIENTEN ATT FÖRLORA SIN/HENNES RÄTT ATT ÅTERTAGA AVTALET.

4.4. Företaget gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att tjänsterna fungerar som avsett, men sådana tjänster är beroende av internet och andra tjänster och leverantörer utanför företagets kontroll. Genom att använda Företagets Tjänster erkänner Kunden att Företaget inte kan garantera att Tjänsterna kommer att vara oavbrutna, felfria eller att informationen den innehåller kommer att vara helt fri från virus, hackare, intrång, oplanerad driftstopp eller andra fel. Kunden tar uttryckligen på sig risken att använda eller ladda ner sådana tjänster.

4.5. Från tid till annan och utan föregående meddelande till kunden kan företaget ändra, utöka och förbättra tjänsterna. Vi kan också, när som helst, upphöra att fortsätta driva delar av eller alla tjänsterna eller selektivt inaktivera vissa aspekter av tjänsterna. Varje ändring eller eliminering av tjänsterna kommer att göras efter vårt eget och absoluta gottfinnande och utan en pågående skyldighet eller ansvar gentemot kunden, och kundens användning av tjänsterna berättigar inte kunden till fortsatt tillhandahållande eller tillgänglighet av tjänsterna.

4.6. Kunden samtycker vidare till att:

4.6.1. han/hon ska inte få tillgång till tjänster (inklusive för att köpa varor) om han/hon är under 18 år;

4.6.2. Kunden kommer att neka barn under 18 år åtkomst till Tjänsterna. Kunden accepterar fullt ansvar för all obehörig användning av Tjänsterna av minderåriga.

Betalningar

5.1. Under den giltighetstid som anges i Erbjudandet behåller företaget rätten att ändra priset för Tjänsterna och/eller Varorna.

5.2. Kunden samtycker till:

5.2.1. betala alla extra kostnader, avgifter, avgifter, tillämpliga skatter och andra avgifter som kunden kan ådra sig;

5.2.2. köpa tjänster och/eller varor genom att använda ett giltigt kreditkort eller annan tillåten betalningsform;

5.2.3. tillhandahålla företaget aktuell och fullständig information som beskrivs i inköpsorderformuläret. Om företaget upptäcker eller tror att någon information som tillhandahålls av kunden är felaktig eller ofullständig, förbehåller sig företaget rätten att vägra att bekräfta kundens betalning efter eget gottfinnande och kunden förlorar rätten att återbetala inbetalt belopp.

5.2.4. För att underlätta köp av tjänster i framtiden godkänner Kunden Företaget att debitera Kunden, med möjligheten att auktorisera betalningar utan att ange kortdata igen, för det betalningsbelopp som accepteras av Kunden enligt punkt 3.3. och 3.4.

5.3. Efter att Kunden har överförts till tredje parts betalningstjänster kommer risken för förlust eller skador att övergå på Kunden och/eller tredje parts tjänst. Kundens online-kredit- eller betalkortsbetalningar till företaget kommer att hanteras och behandlas av en tredje parts betaltjänstleverantör och ingen av de känsliga uppgifterna i samband med din betalning kommer att lagras på eller användas av företaget. Företaget ansvarar inte för några betalningsproblem eller andra tvister som uppstår på grund av tredje parts betaltjänster. Företaget kan då och då byta tredjepartsleverantör av betaltjänster.

5.4. Alla priser och kostnader är i en valuta som anges på den specifika webbplatsen.

5.5. Alla varor förblir företagets egendom tills full betalning har skett. Det pris som gäller är det som fastställts vid det datum då du gör din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan köpet bekräftas. Om du är under 18 år måste du ha föräldrars tillstånd för att köpa från företaget.

5.6. Alla överföringar som genomförs genom företaget hanteras och genomförs genom tredje parts dedikerade gateways för att garantera ditt skydd. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras över SSL-kryptering. Vänligen läs villkoren för den betalningsgateway som valts för transaktionen eftersom de är ansvariga för de transaktioner som görs.

5.7. För en återbetalning eller ett klagomål, vänligen kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

5.8. För att säkerställa att kunden inte upplever ett avbrott eller förlust av tjänsterna, erbjuds tjänsterna med automatisk förnyelse.

5.8.1. Förutom av skäl som beskrivs nedan i detta avsnitt, FÖRNYAR AUTOMATISK FÖRNYELSE AUTOMATISKT DEN TILLÄMPLIGA TJÄNSTEN VID UTGÅNG AV DEN AKTUELLA TIDSTIDEN FÖR EN FÖRNYELSEPERIOD SOM LIKAS I TIDEN MED DEN SENASTE SERVICEPERIODEN. Till exempel, om en kunds sista serviceperiod är på ett år, kommer förnyelseperioden vanligtvis vara ett år.

5.8.2. Om inte kunden säger upp prenumerationen, kommer företaget automatiskt att förnya den tillämpliga tjänsten när den ska förnyas.

5.8.3. Företaget kan ändra prenumerationsplanerna och priset på Tjänsterna från tid till annan. Förnyelser kan komma att debiteras enligt företagets då gällande priser, som kunden erkänner och accepterar kan vara högre (som kunden kommer att informeras om i förväg) eller lägre än priserna för den ursprungliga serviceperioden. Vid oreglerad betalning har Tjänsteleverantören rätt att debitera en dröjsmålsavgift motsvarande en månatlig prenumerationsbetalning. Företaget kan debitera priset för Tjänsten i flera omgångar om hela debiteringen misslyckas.

5.8.4. OM KUNDEN INTE ÖNSKAR ATT SERVICE SKA FÖRNYAS AUTOMATISKT, måste han/hon själv avbryta prenumerationen minst 48 timmar före utgången av den aktuella perioden, i vilket fall Tjänsterna kommer att avslutas vid utgången av den då aktuella perioden, såvida han inte manuellt förnyar tjänsterna före detta datum. Prenumerationsavgifter återbetalas inte.

5.8.5. Om kunden har köpt prenumerationen på företagets webbplats, kommer kunden inte att kunna kontrollera den via Apple App Store eller Google Play. Istället, om klienten inte vill att tjänsten ska förnyas automatiskt, måste han/hon själv avbryta prenumerationen genom att logga in på användarkontot på företagets webbplats eller kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK och följ instruktionerna i avsnittet "Hantera min prenumeration".

5.8.6. Om Kunden har köpt prenumerationen via Apple App Store eller Google Play, kan Kunden säga upp prenumerationen endast via sitt Apple- eller Google-konto. Kunden förstår att prenumerationerna inte avslutas om du tar bort appen.

5.8.7. Det totala priset för tjänsterna/varorna, inklusive moms (om tillämpligt), och alla ytterligare frakt-, leverans- eller portoavgifter och, i förekommande fall, andra kostnader är synliga under beställningsprocessen på webbplatsen. Sättet på vilket priset ska beräknas framgår även under beställningsprocessen på Webbplatsen.

5.8.8. I händelse av en prenumeration inkluderar det totala priset de totala kostnaderna för den valda frekvensfaktureringsperioden.

Återbetalnings- och returpolicy

6.1. Enligt tillämpliga rättsakter har kunden rätt att ändra sig och returnera levererade (mottagna) varor inom ångerfristen. Det finns dock också ett undantag som fastställts av dessa rättsakter, enligt vilket rätten att returnera varor inte är tillämplig för avtal om leverans av digitalt innehåll om tillhandahållandet av sådant digitalt innehåll redan har påbörjats. Därför, om det digitala innehållet redan tillhandahålls till klienten enligt vad som anges i avsnitt 4.2. och 4.3., Kunden förlorar sin rätt att ångra Avtalet.

6.1.1. Enligt garantin som tillhandahålls på Bolagets hemsida har Kunden rätt till återbetalning av Deltagaravgiften om Kunden kan bevisa felet med det Digitala Innehållet och inom 24 timmar efter ingående av Distanskontraktet lämnat in fullständig begäran om återbetalning till vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

6.2. Återbetalning för tjänsterna. Alla priser och avgifter för digitalt innehåll och tjänster återbetalas inte om inte annat uttryckligen anges i detta avsnitt nedan:

6.2.1. Efter att det digitala innehållet redan har tillhandahållits till kunden enligt avsnitt 4.2, har kunden rätt att få återbetalning för det från företaget endast om kunden bevisar att det digitala innehållet inte är enligt beskrivningen eller är felaktigt. I sådana fall måste kunden kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK inom Ångerperioden och tillhandahålla detaljerad information som bevisar företagets produktfel (med visuellt bevis bifogat). Företaget förbehåller sig rätten att ta ut en avgift för att täcka kostnaden för eventuella administrativa eller andra tjänster som Kunden kan ha använt innan återbetalning/avbokning.

6.2.2. När en återbetalning har utfärdats har kunden inte längre tillgång till företagets tjänster. Alla återbetalningar tillämpas på den ursprungliga betalningsmetoden. Genom att köpa tjänsterna godkänner kunden denna återbetalningspolicy och avsäger sig alla rättigheter att utsätta den för frågor, domar eller rättsliga åtgärder.

6.3. Om kunden har köpt tjänsterna eller varorna via Apple App Store eller Google Play för frågor och/eller begäran om återbetalningar och betalningen, bör kunden kontakta Apple App Store eller Google Play Stores användarsupport.

6.4. Återbetalning för levererade varor.

6.4.1. I händelse av att avsnitt 6.5. inte gäller, har Kunden rätt att få återbetalning för Varorna från Företaget endast om Kunden bevisar att Varorna inte är enligt beskrivningen eller är felaktiga. I sådana fall måste kunden kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK inom ångerperioden och tillhandahålla detaljerad information som bevisar företagets varufel (med visuellt bevis bifogat).

6.4.2. Alla återbetalningar tillämpas på den ursprungliga betalningsmetoden. Genom att köpa tjänsterna godkänner kunden denna återbetalningspolicy och avsäger sig alla rättigheter att utsätta den för frågor, domar eller rättsliga åtgärder.

6.5. Retur av levererade varor. På grund av skäl relaterade till hälsovård och hygien har kunden rätt att ändra sig och returnera en levererad (mottagen) vara inom ångerfristen endast om följande procedur följs:

6.5.1. Kunden har lämnat in en begäran till företaget om hans/hennes beslut att returnera varorna inom ångerfristen på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK och innan varorna returneras.

6.5.2. Utan onödigt dröjsmål och senast inom Ångerfristen har returnerat Varorna till Bolaget. Kunden står för kostnaderna för retur.

6.5.3. Varorna är i originalförpackningen och oöppnade, i ett skick som är lämpligt för återförsäljning.

6.5.4. Efter att ha tagit emot och kontrollerat de returnerade Varorna kommer Bolaget att återbetala det pris som Kunden betalat för Varorna (inklusive leveranskostnaderna) senast inom 30 (trettio) dagar från den dag då Bolaget tar emot Varorna tillbaka.

6.5.5. I alla fall har företaget rätt att avbryta kundens återbetalning tills företaget tar emot tillbaka och inspekterar varorna.

Returadress för fysiska varor

Företagsadress för returerna: Nutrameg Latvia SIA, registreringsnummer 40203072376 med säte Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lettland

Immateriella rättigheter

7.1. Alla immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, designrättigheter, varumärkesrättigheter, patenträttigheter och andra äganderätter till eller relaterade till tjänsterna och tjänsterelaterat innehåll ägs av företaget.

7.2. Kunden är förbjuden att reproducera, publicera tjänster inklusive men inte begränsat till digitalt innehåll som tillhandahålls och/eller tillhandahålls av företaget helt eller delvis utan företagets föregående skriftliga medgivande.

7.3. Kunden beviljar härmed företaget en evig, oåterkallelig, världsomspännande, fullt betald och royaltyfri, icke-exklusiv licens, inklusive rätten att underlicensiera (genom flera nivåer) och överlåta till tredje part, att reproducera, distribuera, utföra och visa (offentligt eller på annat sätt), skapa härledda verk av, anpassa, modifiera och på annat sätt använda, analysera och utnyttja på något sätt som nu är känt eller i framtiden upptäckt, hans/hennes användarinnehåll (förutom användarvarumärken) såväl som allt modifierat och härledda verk därav. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar avsäger sig kunden härmed alla moraliska rättigheter som han/hon kan ha till användarinnehåll. "Användarinnehåll" betyder alla användarvarumärken, kommunikationer, bilder, skrifter, kreativa verk, ljud och allt material, data och information som kunden laddar upp, överför eller skickar via tjänsterna, eller som andra användare laddar upp eller överför. Genom att ladda upp, överföra eller skicka något användarinnehåll, bekräftar, representerar och garanterar kunden att sådant användarinnehåll och dess uppladdning, överföring eller inlämning är (a) korrekt och inte konfidentiellt; (b) inte strider mot några tillämpliga lagar, avtalsbegränsningar eller andra tredje parts rättigheter, och att kunden har tillstånd från någon tredje part vars personliga information eller immateriella rättigheter ingår i eller ingår i användarinnehållet; och (c) fri från virus, adware, spionprogram, maskar eller annan skadlig kod.

7.4. Ingen del av dessa Villkor kan tolkas som en överföring av immateriella rättigheter i relation till tjänsterna eller tjänsterelaterat innehåll, förutom vad som uttryckligen anges i avsnitt 8.1 nedan.

Användning av digitalt innehåll

8.1. Alla immateriella rättigheter som anges i artikel 7.1 och som hänför sig till digitalt innehåll ägs av företaget. Digitalt innehåll är licensierat i enlighet med detta avsnitt 8 och säljs inte. Kunden kommer endast att beviljas en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-underlicenserbar licens, i enlighet med villkoren i detta avtal, att använda (endast för kundens individuella användning) allt digitalt innehåll som tillhandahålls av företaget till kunden .

8.2. Licensperioden ska beviljas för en period av 5 år från det datum då digitalt innehåll togs emot, såvida det inte tidigare har upphävts eller sagts upp i enlighet med dessa villkor.

8.3. Om inte annat uttryckligen anges, får digitalt innehåll endast vara avsett för personligt och icke-kommersiellt bruk.

8.4. Kunden är inte auktoriserad att redigera, reproducera, överföra eller låna ut det digitala innehållet eller göra det tillgängligt för tredje part eller använda det för att utföra andra handlingar som sträcker sig utanför omfattningen av den licens som tillhandahålls av företaget.

8.5. Företaget är auktoriserat i syfte att upprätthålla immateriella rättigheter, införa begränsningar av licensens omfattning eller antalet enheter eller typer av enheter som digitalt innehåll kan användas på.

8.6. Om kunden agerar i strid med denna artikel kommer företaget att ha behörighet att stänga av åtkomsten till det relevanta digitala innehållet, oavsett företagets rätt att från kunden återkräva förlusten som lidit till följd av eller i samband med intrånget inklusive eventuella utgifter.

Säljer digitalt innehåll

9.1. Kunden är förbjuden att sälja, erbjuda till försäljning, dela, hyra ut eller låna ut Digitalt innehåll eller kopior av Digitalt innehåll.

Integritetspolicy

10.1. Behandlingen av kundens personuppgifter regleras av integritetspolicyn. Det rekommenderas för kunden att skriva ut och behålla en kopia av integritetspolicyn tillsammans med dessa villkor.

Ansvar

11.1. En part ska befrias från ansvar för bristande uppfyllelse av Villkoren om den bevisar att dessa Villkor inte uppfylldes på grund av force majeure. I synnerhet ska företaget inte hållas ansvarigt för några förluster orsakade av force majeure, upplopp, krig eller naturhändelser eller på grund av andra händelser som företaget inte är ansvarigt för (t.ex. strejk, lockout, trafikstopp, administrativa handlingar av inhemska eller utländska höga myndigheter). Kunden måste lämna skriftligt meddelande om inträffandet av force majeure, vilket förhindrar uppfyllandet av dessa villkor, inom 30 kalenderdagar från det datum då dessa omständigheter inträffade. Bolaget ska informera Kunden om inträffandet av force majeure via e-post eller på Webbplatsen eller Mobilappen om möjligt.

11.2. Företagets ansvar är begränsat till direkta förluster, om inte annat föreskrivs i tillämplig lag.

11.3. På grund av arten av tjänster och/eller varor som företaget tillhandahåller och eftersom företaget inte kan kontrollera om kunden håller sig till de tillhandahållna användningsanvisningarna, ger företaget ingen garanti för några resultat eller resultat som kommer från användning av tjänster och/eller tjänster.

11.4. Ansvarigt företag: 1) Nutrameg Latvia är endast administratör för webbplatsen eller mobilappen och leverantör av tjänsterna, 2) Nutrameg Latvia är det företag som ansvarar för att hantera prenumerationstjänster och betalningar för tjänster och varor, återbetalningar och återkrav , för associerade företag.

11.5. När du använder tjänsterna kan kunden få länkar till andra webbplatser eller mobilappar som inte ägs och/eller kontrolleras av företaget. Kunden erkänner och samtycker till att företaget inte är ansvarigt för tillgängligheten av sådana webbplatser eller mobilappar. Vidare är företaget inte ansvarigt eller ansvarigt för något innehåll, reklam, produkter eller annat material som kan nås via sådana länkar och därför samtycker kunden till att företaget inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt för eventuell skada eller förlust som orsakats eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning eller beroende av sådant innehåll, varor, tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller mobilappar.

Medicinsk ansvarsfriskrivning

12.1. INNAN DU PRÖVER MÅLTIDSPLAN OCH/ELLER VAROR AV FÖRETAGET BÖR KLIENTENS HÄLSA UTVÄRDERAS AV HANS/HENNES SJUKVÅRDSTJÄNSTLEVERANTÖRER ELLER BÖR HAN/HON KONSULTERA MED HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER.

12.2. Service är deltagande i programmet, som innehåller information om hälsosam livsstil och kost. Information som publiceras på webbplatsen är av informativ karaktär och kan inte ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om Kunden är oroad över den information som erhålls genom Tjänsten eller har frågor om sin egen hälsa bör Kunden konsultera en läkare eller annan vårdgivare. Kunden använder Tjänsten på egen risk och ansvar.

Behörighet

13.1. Tjänsterna är endast tillgängliga för individer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt EU-lagstiftningen, därför bekräftar kunden att han/hon är minst 18 år gammal. Om kunden använder tjänsterna på uppdrag av en person som inte är 18 år gammal, bekräftar kunden att han/hon är den personens vårdnadshavare och är ansvarig för att personen efterlever dessa villkor och kommer att hålla företaget skadeslöst för eventuella förluster eller skador som företaget kommer att drabbas av till följd av att inte följa dessa villkor.

Giltighet och uppsägning

14.1. Avtalet träder i kraft efter att Kunden accepterat det och elektroniskt uttryckt sitt samtycke att följa dem, och det ska gälla under en obestämd period tills det sägs upp.

14.2. Företaget kan när som helst säga upp relationen med kunden i följande fall: (i) kunden accepterar inte avtalet; (2) Kunden gör sig skyldig till brott mot Avtalet; (3) Kunden tillhandahåller inte information som efterfrågas av Företaget och/eller tillhandahåller felaktig och/eller ofullständig information. Trots det föregående ska lagstadgade uppsägningsrättigheter inte påverkas.

Ändringar av villkoren

15.1. Dessa villkor, integritetspolicy och eventuella ytterligare villkor som kan gälla kan komma att ändras. Företaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera villkoren från tid till annan och sådana ändringar ska träda i kraft omedelbart efter att de publicerats på företagets webbplats eller mobilapp.

15.2. Företaget kan meddela kunden om eventuella kommande ändringar genom att skicka ett e-postmeddelande till den primära e-postadressen som kunden tillhandahåller, eller genom att meddela via webbplatsen eller mobilappen.

15.3. Kunden förstår och samtycker till att all fortsatt användning och åtkomst till tjänsterna efter eventuella publicerade uppdateringar av villkoren innebär att klienten frivilligt samtycker till att vara bunden av dessa villkor. Om en kund inte accepterar att vara bunden av de uppdaterade villkoren, bör han/hon inte använda (eller fortsätta att använda) tjänsterna.

Kommunikation

16.1. I allmänhet föredrar företaget kommunikation genom att acceptera supportförfrågningar på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK och kommer att svara på förfrågningarna via e-post. Genom att acceptera dessa villkor accepterar kunden kommunikation genom att skicka in supportförfrågningar på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK och förfrågningar kommer att besvaras via e-post. För detta ändamål ombeds Kunden ha en giltig e-postadress och uppge den när den fyller i nödvändig information enligt avsnitt 3.2. Företaget kan publicera information relaterad till detta avtal eller tjänster på webbplatsen eller mobilappen. Kunden bör regelbundet och ofta kontrollera sina e-postmeddelanden samt information som tillhandahålls på webbplatsen eller mobilappen. E-postmeddelanden kan innehålla länkar till ytterligare information och dokument.

16.2. Där tillämpliga lagar kräver tillhandahållande av information på ett varaktigt medium, kommer företaget antingen att skicka till kunden ett e-postmeddelande med en bilaga eller skicka ett meddelande till kunden med hänvisning till tjänsterna med nedladdningsfunktion för att behålla sådan information och dokument permanent för framtida referens. Kunden uppmanas att behålla kopior av all kommunikation från Företaget.

16.3. Kunden kan begära en kopia av dessa villkor eller andra avtalsdokument genom att kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

16.4. Kommunikationen med kunden kommer att ske på engelska såvida inte företaget och kunden kommer överens om att kommunicera på ett annat språk.

16.5. Kunden kan kontakta företaget när som helst genom att kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

Klagomål

17.1. Eventuella klagomål i relation till företaget och de tjänster som tillhandahålls kunden ska åtgärdas genom att kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

17.2. Eventuella klagomål i samband med varorna som tillhandahålls kunden ska lösas genom att kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

17.3. Alla klagomål i samband med prenumerationer, återbetalningar och återkrav för varorna och tjänsterna ska lösas genom att kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

17.4. Genom att lämna in ett klagomål bör Kunden tydligt ange att ett klagomål är inlämnat och ange skälen och omständigheterna kring klagomålet. Företaget kommer att skicka en bekräftelse till kunden till den e-postadress från vilken klagomålet har mottagits. Vi kommer att överväga klagomålet och svara kunden inom 14 till 30 kalenderdagar efter dagen för mottagandet av ett relevant klagomål.

17.5. Kundens önskemål (klagomål) ska analyseras av företaget kostnadsfritt.


17.6. Om företagets svar på kundens klagomål inte tillfredsställer kunden eller inget svar har lämnats på det, har kunden rätt att göra anspråk på tillsynsinstitutioner eller domstolar.

Diverse

18.1. Ingen annan person än kunden ska ha några rättigheter enligt dessa villkor.

18.2. Kunden får inte överlåta några rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part utan företagets förhandsgodkännande. Företaget kan efter eget gottfinnande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet helt eller delvis till tredje part.

18.3. Varje tvist under dessa villkor eller på annat sätt i samband med tjänsterna ska väckas till domstolarna i Lettland, utom där det är förbjudet enligt tillämplig lag.

18.4. Om någon del av dessa villkor av en domstol med behörig jurisdiktion befinns vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, ska denna del avskiljas från resten av villkoren, som ska fortsätta att vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

Integritetspolicy

19.1. Denna integritetspolicy förklarar hur Nutrameg Latvia SIA, registreringsnummer 40203072376 med registrerat kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lettland behandlar personuppgifter när de tillhandahåller tjänster och hanterar webbplatsen.

19.2. Personuppgiftsansvarig är Nutrameg Latvia SIA, registreringsnummer 40203072376 med säte Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lettland.

19.3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

19.3.1. Vi behandlar dina personuppgifter för flera ändamål, när du registrerar dig för Tjänsterna, utför aktiviteter i din profil eller besöker vår webbplats. I vissa fall är behandlingen av dina uppgifter nödvändig för att tillhandahålla tjänsterna. Men i andra fall, om behandlingen inte är strikt nödvändig, kommer vi att ange det, till exempel genom att ge dig möjligheten att välja om du vill lämna dina uppgifter till oss.

19.3.2. Informationen som du anger när du gör det informativa viktminskningstestet på vår webbplats lagras inte eller på annat sätt registreras i våra informationssystem.

19.4. För att registrera nya tjänsteanvändare, identifiera befintliga användare, ge dig tillgång till din redan befintliga användarprofil och administrera din profil, behandlar vi ditt namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, kön, ålder, betalningsinformation samt andra uppgifter, som du har angett under registreringsprocessen.

Personuppgiftskategori

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

E-postadress, telefonnummer, namn, efternamn, ålder, kön, typ, datum och betalningsbelopp för tjänster, typ av begärda tjänster.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som ingåtts med dig och tillhandahåller dig tjänsterna.

Data bevaras så länge du är en registrerad användare av Tjänsterna och har betalat för Tjänsterna. När du tar bort din profil kan vi behålla de uppgifter som vi är skyldiga att behålla för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel för skatteändamål).

19.5. För att förse dig med personliga tjänster, förbereda en kost- och näringsplan samt andra tips och förslag i samband med användningen av tjänsterna behandlar vi de uppgifter du har lämnat om dina matvanor, hälsotillstånd, information om graviditet eller amning som samt andra hälsorelaterade uppgifter. Denna information är en speciell kategori av personuppgifter, därför behandlar vi den med vederbörlig omsorg och baserat på ditt uttryckliga samtycke. Dina hälsouppgifter kommer att behandlas först efter att du har gjort betalningen för Tjänsterna. På grund av Tjänsternas särdrag kommer vi inte att kunna tillhandahålla dig Tjänsterna om du inte har gett det uttryckliga samtycket för behandlingen av dina hälsouppgifter. Om du väljer att inte samtycka kommer vi att göra en återbetalning av din betalning för tjänsterna.

Personuppgiftskategori

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

Information om din hälsa, rökvanor, graviditet, amning, sjukdomar, medicin du använder, kostval, vikt och längd.

Behandlingen baseras på ditt uttryckliga samtycke att ta emot tjänsterna.

Data bevaras så länge det finns ett giltigt samtycke. När samtycket lindas stoppas tillhandahållandet av tjänster. Om du tar bort din profil raderas dessa uppgifter, om deras lagring inte krävs enligt tillämpliga lagar.

19.6. För att följa tillämpliga lagar, till exempel i samband med hantering av betalningar och våra redovisningsskyldigheter, behandlar vi information som hänför sig till dina betalningar.

Personuppgiftskategori

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

Information om dina betalningar, din bostadsort.

Behandling som krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Data bevaras så länge som krävs enligt tillämplig lag

19.7. För att informera dig om nyheter och kampanjer i relation till Tjänsterna och skicka dig personlig reklam eller annan marknadsföringskommunikation behandlar vi ditt namn, din e-postadress och/eller ditt telefonnummer. Du kommer endast att få sådan information om du har samtyckt till det när du registrerade dig för Tjänsterna. Du har rätt att återkalla ditt samtycke att ta emot sådan kommunikation genom att kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK. Om du återkallar ditt samtycke genom att kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK, kommer vi att registrera denna information i din profil inom 5 arbetsdagar.

Personuppgiftskategori

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

Namn, efternamn, e-postadress och/eller telefonnummer.

Namn, efternamn, e-postadress och/eller telefonnummer.

Data bevaras så länge det finns ett giltigt samtycke. När samtycket återkallas kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål.

19.8. I syfte att utveckla en marknadsföringsstrategi, kundsegmentering och analys av våra tjänster kan vi komma att behandla de uppgifter du har angett när du registrerade dig för tjänsterna, till exempel ditt kön, de valda tjänsterna samt viss information som erhålls från cookies.

Personuppgiftskategori

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

Kön, information från cookies, till exempel IP-adress, enhet som används, typ av webbläsare, tid och datum för öppning, avregistrering och blockering av våra e-postmeddelanden, klick, interaktion med webbplatsen.

Behandling som är nödvändig för våra legitima intressen för att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Se vår cookiepolicy för att se mer information om våra cookies. Om du tar bort din profil kan vi behålla en del av informationen i en anonymiserad och aggregerad form.

19.9. För att tillhandahålla kundservice och lösa eventuella problem som kan uppstå i samband med våra tjänster, behandlar vi ditt namn, efternamn, kontaktuppgifter, dina profiluppgifter och all annan information som du kan lämna under din kommunikation med våra konsulter eller kundtjänstspecialister.

Personuppgiftskategori

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

Namn, efternamn, e-postadress och/eller telefonnummer, profilinformation, all annan information som kan lämnas till oss under konsultation eller för ändamål som anges här.

Behandling som krävs för våra legitima intressen för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster, lösa eventuella problem i samband med dem och skydd av våra juridiska intressen och rättigheter vid eventuella tvister.

Data bevaras tills syftet med behandlingen uppnås eller raderas när du raderar din profil, om lagring inte krävs för att skydda våra juridiska rättigheter.

19.10. För att säkerställa skyddet och säkerheten för vår databas, interna system, webbplatsen och annan infrastruktur och övervaka användningen av våra tjänster, kan vi behandla olika tekniska uppgifter, som vi hämtar från cookies, loggfiler och andra liknande tekniska lösningar.

Personuppgiftskategori

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

Din IP-adress, information om din enhet, typ och version av webbläsare, tidszon, olika metadata, information om åtkomst till webbplatsen och profilen, information om interaktion med webbplatsen, inmatning och korrigering av data och all annan information för det angivna ändamålet häri.

Behandling som är nödvändig för våra legitima intressen för att säkerställa säkerheten för vårt IT-system och pålitlig, kontinuerlig, säker verksamhet.

Data bevaras i 12 månader

19.11. För att uppskatta, förutsäga och erbjuda dig den mest lämpliga, effektiva diet- och näringsplanen, samt för att hjälpa dig uppnå det mål du har satt upp, kan vi samla in och analysera (profilera) vissa typer av användarinformation. Vid profilering använder vi endast korrekta, minimala data, såsom korrelationen av en användares viktförändring på grund av en viss kostplan. Vi utför sådan profilering baserat på våra legitima intressen för att tillhandahålla de mest lämpliga och effektiva tjänsterna till användaren. Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på profilering som kan få juridiska konsekvenser för dig eller negativt påverka dig som registrerad. Detta gör att vi kan erbjuda våra användare en kost- och dietplan som har varit framgångsrik för andra användare med liknande parametrar.

19.12. Lagringsperiod och radering av data:

19.12.1. Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som något av ovan nämnda databehandlingsändamål eller rättslig grund är giltig. Vi utvärderar lagringsperioden genom att ta hänsyn till våra juridiska skyldigheter och lagringsperioder som anges där, såväl som våra legitima intressen eller dina instruktioner, till exempel om du drar tillbaka ditt samtycke.

19.12.2. När något av ovan nämnda databehandlingsändamål eller rättslig grund inte längre existerar, raderar eller anonymiserar vi uppgifterna.

19.13. Dela dina personuppgifter:

19.13.1. I vissa fall samarbetar vi med olika tredjepartstjänsteleverantörer och databehandlare, som tillhandahåller support för våra tjänster. Därför kan dina personuppgifter delas med sådana tjänsteleverantörer, som tillhandahåller hosting- och serversamlokaliseringstjänster, e-post- och innehållsleveranstjänster och verktyg, fakturerings- och betalningshanteringstjänster, marknadsföring, redovisning, juridisk IT och andra tjänster, som vi rimligen kan kräva.

19.13.2. Sådana tjänsteleverantörer får endast ta emot de personuppgifter som krävs för att tillhandahålla respektive tjänst, till exempel kommer informationen om dina betalningar endast att delas med leverantörer av betalningshanteringstjänster och endast i den utsträckning det är nödvändigt för att säkra din betalning, återbetala din betalning eller granska dina klagomål.

19.13.3. Sådana tredjepartstjänsteleverantörer kan endast behandla dessa uppgifter i enlighet med våra instruktioner och är förbjudna att använda dem för andra ändamål. Sådana tjänsteleverantörer är skyldiga att säkerställa skydd av personuppgifter i enlighet med tillämpliga juridiska normer och bindande avtal som ingåtts med oss. Om någon av sådana tjänsteleverantörer finns utanför EU/EES, säkerställer vi att överföringen av personuppgifter utförs i enlighet med de juridiska kraven och lösningarna i den allmänna dataskyddsförordningen.

19.13.4. Vi väljer och väljer sådana tjänsteleverantörer med vederbörlig omsorg och kräver att de säkerställer integriteten och sekretessen för dina personuppgifter.

19.13.5. Dina personuppgifter kan endast nås av auktoriserade företagsanställda som har samtyckt till sekretessskyldigheter och som behöver denna information för att kunna utföra sina uppgifter.

19.13.6. I vissa situationer kan vi vara juridiskt skyldiga att dela din information med brottsbekämpande organ och statliga myndigheter. Vi kan också komma att dela din information med sådana myndigheter för att väcka, genomdriva eller försvara dina rättsliga anspråk

19.13.7. Företaget som personuppgiftsansvarig är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

19.14. Dina rättigheter:

19.14.1. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få all information vi behandlar om dig inom en månad.

19.14.2. Om du vill korrigera dina uppgifter kan du göra det genom att kontakta oss eller rätta det själv genom att logga in i din profil.

19.14.3. Om vi behandlar dina personuppgifter utifrån våra legitima intressen har du rätt att invända mot sådan behandling. Om vi får en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

19.14.4. Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter, vilket är baserat på samtycke. Återkallelse av samtycke kommer inte att påverka lagenligheten av behandlingen baserad på samtycke innan dess återkallelse.

19.14.5. Du har rätt att radera dina uppgifter genom att logga in på din profil eller kontakta oss. Observera att vi inte kommer att kunna radera uppgifterna, som vi är skyldiga att behålla i enlighet med gällande lagar. Om du begär att dina uppgifter raderas eller motsätter dig behandling av uppgifter som krävs för att tillhandahålla dig vår Tjänst, kommer vi inte att kunna tillhandahålla dig våra Tjänster eller så kommer det att hindras.

19.14.6. Om du vill utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna, vänligen skriv till oss med hjälp av kontaktinformationen som anges här. Innan vi tillhandahåller någon information till dig kan vi behöva verifiera din identitet.

19.14.7. Om du anser att vi inte har uppfyllt våra skyldigheter att behandla personuppgifter eller på annat sätt brutit mot dina dataskyddsrättigheter, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten – Datu Valsts Inspekcija, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Lettland

19.15. Kontaktinformation:

19.15.1. Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller om du vill utöva dina registrerade rättigheter, vänligen kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.


Nutrameg Latvia SIA, registreringsnummer 40203072376 med registrerat kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lettland

19.16. Diverse:

19.16.1. Vi förbehåller oss rätten att ändra och ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringarna träder i kraft så snart de laddas upp på webbplatsen. I händelse av en väsentlig förändring kommer vi att meddela dig, till exempel genom att lägga upp ett meddelande på din profil, på webbplatsen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig.

Cookiepolicy

20.1. Webbplats och applikation CertifiedKetoDiet.com (nedan - Webbplats) använder cookies. Om du har samtyckt, utöver cookies som säkerställer att webbplatsen fungerar, kan andra cookies, webbsignaler, pixlar eller liknande lagringsteknik placeras på din webbläsare eller enhet från vilken du går in på vår webbplats. Denna policy förklarar vilka cookies denna webbplats använder och för vilka ändamål.

20.2. Personuppgiftsansvarig är  Nutrameg Latvia SIA, registreringsnummer 40203072376 med registrerat kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lettland.

20.3. Vad är cookies och för vilka ändamål använder vi dem:

20.3.1. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker vår webbplats. Webbläsaren du använder använder cookies för att vidarebefordra informationen till webbplatsen vid varje efterföljande besök, för att webbplatsen ska känna igen användaren och för att komma ihåg användarens val (till exempel val av språk, inloggningsinformation och andra inställningar). Detta kan göra ditt nästa besök enklare och webbplatsen mer användbar för dig.

20.3.2. Vi använder olika typer av cookies. När du går in på webbplatsen kommer vi att placera strikt nödvändiga cookies på din webbläsare eller enhet. Andra typer av cookies kommer att lagras endast om du har accepterat användningen av sådana cookies. Här finns mer information om cookies, som kan lagras på din enhet eller webbläsare när du går in på vår webbplats.

20.3.2.1. Strikt nödvändiga cookies - Strikt nödvändiga cookies hjälper till att göra webbplatsen enkel att använda genom att tillhandahålla grundläggande funktioner som sidnavigering, språkval, auktorisering och ifyllning av formulär. Webbplatsen kanske inte fungerar utan dessa cookies och de kan inte inaktiveras. Dessa cookies avslöjar inte användarens identitet eller samlar in användarinformation. De lagras på användarens enhet tills webbläsaren stängs.

20.3.2.2. Analytiska cookies - Analytiska cookies låter oss räkna webbplatsbesök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare rör sig på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är i aggregerad form. För analytiska och statistiska ändamål kan vi använda tredje part, till exempel Google Analytics cookies, som kan lagras på enheten eller webbläsaren permanent.

20.3.2.3. Marknadsföringscookies - Dessa cookies tillhandahåller reklam och marknadsföringskommunikation, som är relaterade till webbplatsanvändares intressen. De kan användas av tredje part och tjänsteleverantörer för att skapa en intresseprofil och visa relevanta annonser på andra webbsidor. Dessa cookies lagrar inte personligt identifierbar information, utan är baserade på webbläsarens och enhetens unika identifierare. Dessa cookies kommer ihåg information om ditt besök på webbplatsen och kan användas för att visa personliga annonser på sociala nätverk och andra webbplatser. Om du inaktiverar dessa cookies får du mindre personlig reklam. För reklamändamål kan vi använda tredjepartscookies, såsom Facebook- eller Google-cookies, som kan lagras på din enhet eller webbläsare permanent.

20.4. Så här kontrollerar du cookies:

20.4.1. När du besöker vår webbplats visas ett informativt uttalande om att webbplatsen använder cookies och ombeds om ditt samtycke för att möjliggöra analytiska och marknadsföringskakor. Om du vill återkalla ditt samtycke eller ändra cookieinställningar kan du göra det genom att klicka på cookieinställningar-knappen ovan.

20.4.2. Du kan återkalla ditt samtycke för analytiska och/eller marknadsföringskakor samt radera alla cookies som lagras i din webbläsare genom att radera din webbläsares cookiehistorik. Du kan också ställa in din webbläsare för att blockera cookies som sparas. Genom att klicka på "hjälp"-knappen i din webbläsare kan du hitta instruktioner om hur du förhindrar webbläsaren från att lagra cookies, samt vilka cookies som redan finns lagrade och raderar dem, om du vill. Ändringar av inställningarna måste göras för varje webbläsare som du använder.

20.4.3. Du kan också separat välja bort att ha din webbplatsaktivitet tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics opt-out, som förhindrar att information om ditt webbplatsbesök delas med Google Analytics. Länk till tillägget och för mer information:

https://support.google.com/analytics/answer/18188.

20.5. Kontaktinformation:

20.5.1. Om du har några frågor angående denna cookiepolicy eller om du vill utöva dina registrerade rättigheter, vänligen kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.
20.5.2. Nutrameg Latvia SIA, registreringsnummer 40203072376 med registrerat kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lettland

20.6. Cookiepolicyändringar:

20.6.1. Vi förbehåller oss rätten att ändra och ändra denna cookiepolicy från tid till annan. Ändringarna träder i kraft så snart de laddas upp på webbplatsen. I händelse av en tvist om villkoren i denna cookiepolicy på olika språk, ska den engelska versionen ha företräde.