Science22.com SIA

registreringsnummer 40203072376

registrerat kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia

 

Utdrag från avsnittet "Allmänna villkor" sekretesspolicy

för att se hela dokumentet "Allmänna villkor" gå till "Allmänna villkor".

 

[..]

19.1. Denna integritetspolicy förklarar hur Science22.com SIA, registreringsnummer 40203072376 med registrerat kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lettland behandlar personuppgifter när de tillhandahåller tjänster och hanterar webbplatsen.

19.2. Personuppgiftsansvarig är Science22.com SIA, registreringsnummer 40203072376 med säte Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lettland.

19.3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

19.3.1. Vi behandlar dina personuppgifter för flera ändamål, när du registrerar dig för Tjänsterna, utför aktiviteter i din profil eller besöker vår webbplats. I vissa fall är behandlingen av dina uppgifter nödvändig för att tillhandahålla tjänsterna. Men i andra fall, om behandlingen inte är strikt nödvändig, kommer vi att ange det, till exempel genom att ge dig möjligheten att välja om du vill lämna dina uppgifter till oss.

19.3.2. Informationen som du anger när du gör det informativa viktminskningstestet på vår webbplats lagras inte eller på annat sätt registreras i våra informationssystem.

19.4. För att registrera nya tjänsteanvändare, identifiera befintliga användare, ge dig tillgång till din redan befintliga användarprofil och administrera din profil, behandlar vi ditt namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, kön, ålder, betalningsinformation samt andra uppgifter, som du har angett under registreringsprocessen.

Personuppgiftskategori

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

E-postadress, telefonnummer, namn, efternamn, ålder, kön, typ, datum och betalningsbelopp för tjänster, typ av begärda tjänster.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som ingåtts med dig och tillhandahåller dig tjänsterna.

Data bevaras så länge du är en registrerad användare av Tjänsterna och har betalat för Tjänsterna. När du tar bort din profil kan vi behålla de uppgifter som vi är skyldiga att behålla för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel för skatteändamål).

19.5. För att förse dig med personliga tjänster, förbereda en kost- och näringsplan samt andra tips och förslag i samband med användningen av tjänsterna behandlar vi de uppgifter du har lämnat om dina matvanor, hälsotillstånd, information om graviditet eller amning som samt andra hälsorelaterade uppgifter. Denna information är en speciell kategori av personuppgifter, därför behandlar vi den med vederbörlig omsorg och baserat på ditt uttryckliga samtycke. Dina hälsouppgifter kommer att behandlas först efter att du har gjort betalningen för Tjänsterna. På grund av Tjänsternas särdrag kommer vi inte att kunna tillhandahålla dig Tjänsterna om du inte har gett det uttryckliga samtycket för behandlingen av dina hälsouppgifter. Om du väljer att inte samtycka kommer vi att göra en återbetalning av din betalning för tjänsterna.

Personuppgiftskategori

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

Information om din hälsa, rökvanor, graviditet, amning, sjukdomar, medicin du använder, kostval, vikt och längd.

Behandlingen baseras på ditt uttryckliga samtycke att ta emot tjänsterna.

Data bevaras så länge det finns ett giltigt samtycke. När samtycket lindas stoppas tillhandahållandet av tjänster. Om du tar bort din profil raderas dessa uppgifter, om deras lagring inte krävs enligt tillämpliga lagar.

19.6. För att följa tillämpliga lagar, till exempel i samband med hantering av betalningar och våra redovisningsskyldigheter, behandlar vi information som hänför sig till dina betalningar.

Personuppgiftskategori

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

Information om dina betalningar, din bostadsort.

Behandling som krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Data bevaras så länge som krävs enligt tillämplig lag

19.7. För att informera dig om nyheter och kampanjer i relation till Tjänsterna och skicka dig personlig reklam eller annan marknadsföringskommunikation behandlar vi ditt namn, din e-postadress och/eller ditt telefonnummer. Du kommer endast att få sådan information om du har samtyckt till det när du registrerade dig för Tjänsterna. Du har rätt att återkalla ditt samtycke att ta emot sådan kommunikation genom att kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK. Om du återkallar ditt samtycke genom att kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK, kommer vi att registrera denna information i din profil inom 5 arbetsdagar.

Personuppgiftskategori

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

Namn, efternamn, e-postadress och/eller telefonnummer.

Namn, efternamn, e-postadress och/eller telefonnummer.

Data bevaras så länge det finns ett giltigt samtycke. När samtycket återkallas kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål.

19.8. I syfte att utveckla en marknadsföringsstrategi, kundsegmentering och analys av våra tjänster kan vi komma att behandla de uppgifter du har angett när du registrerade dig för tjänsterna, till exempel ditt kön, de valda tjänsterna samt viss information som erhålls från cookies.

Personuppgiftskategori

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

Kön, information från cookies, till exempel IP-adress, enhet som används, typ av webbläsare, tid och datum för öppning, avregistrering och blockering av våra e-postmeddelanden, klick, interaktion med webbplatsen.

Behandling som är nödvändig för våra legitima intressen för att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Se vår cookiepolicy för att se mer information om våra cookies. Om du tar bort din profil kan vi behålla en del av informationen i en anonymiserad och aggregerad form.

19.9. För att tillhandahålla kundservice och lösa eventuella problem som kan uppstå i samband med våra tjänster, behandlar vi ditt namn, efternamn, kontaktuppgifter, dina profiluppgifter och all annan information som du kan lämna under din kommunikation med våra konsulter eller kundtjänstspecialister.

Personuppgiftskategori

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

Namn, efternamn, e-postadress och/eller telefonnummer, profilinformation, all annan information som kan lämnas till oss under konsultation eller för ändamål som anges här.

Behandling som krävs för våra legitima intressen för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster, lösa eventuella problem i samband med dem och skydd av våra juridiska intressen och rättigheter vid eventuella tvister.

Data bevaras tills syftet med behandlingen uppnås eller raderas när du raderar din profil, om lagring inte krävs för att skydda våra juridiska rättigheter.

19.10. För att säkerställa skyddet och säkerheten för vår databas, interna system, webbplatsen och annan infrastruktur och övervaka användningen av våra tjänster, kan vi behandla olika tekniska uppgifter, som vi hämtar från cookies, loggfiler och andra liknande tekniska lösningar.

Personuppgiftskategori

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

Din IP-adress, information om din enhet, typ och version av webbläsare, tidszon, olika metadata, information om åtkomst till webbplatsen och profilen, information om interaktion med webbplatsen, inmatning och korrigering av data och all annan information för det angivna ändamålet häri.

Behandling som är nödvändig för våra legitima intressen för att säkerställa säkerheten för vårt IT-system och pålitlig, kontinuerlig, säker verksamhet.

Data bevaras i 12 månader

19.11. För att uppskatta, förutsäga och erbjuda dig den mest lämpliga, effektiva diet- och näringsplanen, samt för att hjälpa dig uppnå det mål du har satt upp, kan vi samla in och analysera (profilera) vissa typer av användarinformation. Vid profilering använder vi endast korrekta, minimala data, såsom korrelationen av en användares viktförändring på grund av en viss kostplan. Vi utför sådan profilering baserat på våra legitima intressen för att tillhandahålla de mest lämpliga och effektiva tjänsterna till användaren. Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på profilering som kan få juridiska konsekvenser för dig eller negativt påverka dig som registrerad. Detta gör att vi kan erbjuda våra användare en kost- och dietplan som har varit framgångsrik för andra användare med liknande parametrar.

19.12. Lagringsperiod och radering av data:

19.12.1. Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som något av ovan nämnda databehandlingsändamål eller rättslig grund är giltig. Vi utvärderar lagringsperioden genom att ta hänsyn till våra juridiska skyldigheter och lagringsperioder som anges där, såväl som våra legitima intressen eller dina instruktioner, till exempel om du drar tillbaka ditt samtycke.

19.12.2. När något av ovan nämnda databehandlingsändamål eller rättslig grund inte längre existerar, raderar eller anonymiserar vi uppgifterna.

19.13. Dela dina personuppgifter:

19.13.1. I vissa fall samarbetar vi med olika tredjepartstjänsteleverantörer och databehandlare, som tillhandahåller support för våra tjänster. Därför kan dina personuppgifter delas med sådana tjänsteleverantörer, som tillhandahåller hosting- och serversamlokaliseringstjänster, e-post- och innehållsleveranstjänster och verktyg, fakturerings- och betalningshanteringstjänster, marknadsföring, redovisning, juridisk IT och andra tjänster, som vi rimligen kan kräva.

19.13.2. Sådana tjänsteleverantörer får endast ta emot de personuppgifter som krävs för att tillhandahålla respektive tjänst, till exempel kommer informationen om dina betalningar endast att delas med leverantörer av betalningshanteringstjänster och endast i den utsträckning det är nödvändigt för att säkra din betalning, återbetala din betalning eller granska dina klagomål.

19.13.3. Sådana tredjepartstjänsteleverantörer kan endast behandla dessa uppgifter i enlighet med våra instruktioner och är förbjudna att använda dem för andra ändamål. Sådana tjänsteleverantörer är skyldiga att säkerställa skydd av personuppgifter i enlighet med tillämpliga juridiska normer och bindande avtal som ingåtts med oss. Om någon av sådana tjänsteleverantörer finns utanför EU/EES, säkerställer vi att överföringen av personuppgifter utförs i enlighet med de juridiska kraven och lösningarna i den allmänna dataskyddsförordningen.

19.13.4. Vi väljer och väljer sådana tjänsteleverantörer med vederbörlig omsorg och kräver att de säkerställer integriteten och sekretessen för dina personuppgifter.

19.13.5. Dina personuppgifter kan endast nås av auktoriserade företagsanställda som har samtyckt till sekretessskyldigheter och som behöver denna information för att kunna utföra sina uppgifter.

19.13.6. I vissa situationer kan vi vara juridiskt skyldiga att dela din information med brottsbekämpande organ och statliga myndigheter. Vi kan också komma att dela din information med sådana myndigheter för att väcka, genomdriva eller försvara dina rättsliga anspråk

19.13.7. Företaget som personuppgiftsansvarig är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

19.14. Dina rättigheter:

19.14.1. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få all information vi behandlar om dig inom en månad.

19.14.2. Om du vill korrigera dina uppgifter kan du göra det genom att kontakta oss eller rätta det själv genom att logga in i din profil.

19.14.3. Om vi behandlar dina personuppgifter utifrån våra legitima intressen har du rätt att invända mot sådan behandling. Om vi får en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

19.14.4. Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter, vilket är baserat på samtycke. Återkallelse av samtycke kommer inte att påverka lagenligheten av behandlingen baserad på samtycke innan dess återkallelse.

19.14.5. Du har rätt att radera dina uppgifter genom att logga in på din profil eller kontakta oss. Observera att vi inte kommer att kunna radera uppgifterna, som vi är skyldiga att behålla i enlighet med gällande lagar. Om du begär att dina uppgifter raderas eller motsätter dig behandling av uppgifter som krävs för att tillhandahålla dig vår Tjänst, kommer vi inte att kunna tillhandahålla dig våra Tjänster eller så kommer det att hindras.

19.14.6. Om du vill utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna, vänligen skriv till oss med hjälp av kontaktinformationen som anges här. Innan vi tillhandahåller någon information till dig kan vi behöva verifiera din identitet.

19.14.7. Om du anser att vi inte har uppfyllt våra skyldigheter att behandla personuppgifter eller på annat sätt brutit mot dina dataskyddsrättigheter, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten – Datu Valsts Inspekcija, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Lettland

19.15. Kontaktinformation:

19.15.1. Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller om du vill utöva dina registrerade rättigheter, vänligen kontakta vår kundsupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.


Science22.com SIA, registreringsnummer 40203072376 med registrerat kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lettland

19.16. Diverse:

19.16.1. Vi förbehåller oss rätten att ändra och ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringarna träder i kraft så snart de laddas upp på webbplatsen. I händelse av en väsentlig förändring kommer vi att meddela dig, till exempel genom att lägga upp ett meddelande på din profil, på webbplatsen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig.

[..]